ELASTİKLİK

is. Elastik şeyin hal və keyfiyyəti.
Bir elementin müxtəlif izotopları bir-birindən bir çox fiziki xassələri, xüsusən çəkisi, elastikliyi və ərimə temperaturuna görə cüzi də olsa fərqlənir. A.Qarayev.

ELASTİKİYYƏT
ELAT

Значение слова в других словарях