EYLƏMƏK

“Etmək” felinin üslubi variantı.
Eşq sövdasından, ey naseh, məni mən eylədin; Yox imiş əqlin, mənə yaxşı nəsihət vermədin. Füzuli.
Hər tərəf xain edir zülm; Eyləyir xəlqi həsrəti-tale. C.Cabbarlı.

EYLƏMƏ
EYMƏ

Значение слова в других словарях