GÜLGÜN

Fars sözüdür, “gülüzlü” deməkdir (gülgəz sözü ilə sinonimdir). Qəmgin, zəngin sözləri də alınmadır və gərgin, əzgin sözlərindəki –gin şəkilçisi ilə qəmgin sözündəki -gin müxtəlif şəkilçilərdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜLƏŞMƏK
GÜLXAR

Digər lüğətlərdə