HEDONİZM

\[yun. Hedone – həzz\] – əxlaqi tələblərin əsaslandırılması prinsipi; qədim dövrdə meydana gəlmişdir; xeyirxahlıq \[xeyir\] həzz gətirən və iztirablardan azad edən, şər isə iztiraba səbəb kimi qiymətləndirilir.
HEDONİZM
HELİOSANTRİZM

Значение слова в других словарях