Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АГАГЪУН

  (-из, -на, агагъ) f. 1. yığmaq, toplamaq (məhsulu); ичер агагъун alma yığmaq; alma yığımı; 2. is. yığım, məhsulu yığma

  Tam oxu »
 • АГАЖ

  хьун f. 1. qırışmaq, bürüşmək, yığılmaq, büzüşmək; 2. qıvrılmaq, yığılmaq, bükülmək, qatlanmaq, büzüşmək (ağrıdan, soyuqdan və s

  Tam oxu »
 • АГАЖАРУН

  (-из, -на, -а) bax агажун.

  Tam oxu »
 • АГАЖУН

  (-из, -на, агаж) f. 1. qırışdırmaq, yığmaq, bürüşdürmək, büzüşdürmək; пел агажун alnını qırışdırmaq; 2

  Tam oxu »
 • АГАКЬАЙ

  1. yetişmiş, böyümüş, büluğa çatmış; агакьай руш yetişmiş qız; 2. yetkin, dəymiş, yetişmiş (məhsul haqqında)

  Tam oxu »
 • АГАКЬАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. çatdırmaq; yetirmək; чар агакьарун məktubu çatdırmaq (ünvana); 2. məc. böyütmək, boya-başa çatdırmaq, ərsəyə yetirmək; 3

  Tam oxu »
 • АГАКЬУН

  (-из, -на, агакь) f. 1. çatmaq; yetişmək, yetmək; ermək; мураддихъ агакьун murad(ın)a çatmaq; мензилдив агакьун mənzilə ermək, mənzil başına çatmaq; в

  Tam oxu »
 • АГАЛ

  хьун f. bağlanmaq, örtülmək, qapanmaq; kilidlənmək, qıfıllanmaq; рак агал хьана qapı bağlandı; * вилер агал хьун bax мичӀ хьун (вилер мичӀ хьун)

  Tam oxu »
 • АГАЛДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. axıtmaq, buraxmaq; векьихъ яд агалдарун biçənəyə su buraxmaq; 2. atmaq, tullamaq, tolazlamaq, dalınca atmaq (daş, kəsək, səlbə və

  Tam oxu »
 • АГАЛДУН

  (-из, -на, агалда) f. 1. söykəmək, dayamaq, dirəmək, yapışdırmaq; 2. salmaq, atmaq, örtmək; * далу агалдун bax далу; затӀ гъана агалдун bir yerə çoxlu

  Tam oxu »
 • АГАЛКЬУНАР

  (-ри, -ра) c. 1. nailiyyət, uğur, müvəffəqiyyət; агалкьунар хьун müvəffəq olmaq, nail olmaq; müvəffəqiyyət qazanmaq, müvəffəqiyyət əldə etmək, irəlilə

  Tam oxu »
 • АГАЛТАРУН

  (-из, -на, -а) icb. uzandırmaq, uzatmaq, yatırtmaq; * ял агалтарун icb. iylətmək, iyləndirmək, iylənməsinə səbəb olmaq

  Tam oxu »
 • АГАЛТУН

  (-из, -на, агалт) f. 1. söykənmək, dirənmək, dayanmaq; цлахъ агалтун divara söykənmək; 2. qoşulmaq, birləşmək, qatılmaq; 3

  Tam oxu »
 • АГАЛУН

  (-из, -на, -а) f. 1. bağlamaq, örtmək, qapamaq; 2. qapamaq, salmaq (qapalı bir yerə).

  Tam oxu »
 • АГАЛХЬУН

  (-из, -на, агалхь) f. 1. lalıqlamaq, həddindən artıq yetişmək, boşalmaq; кицикар агалхьнава əzgil lalıqlamışdır; 2

  Tam oxu »
 • АГАЛЧУН

  (-из, -на, агалч) f. çırpmaq, çırparaq örtmək; рак агалчун qapını çırpmaq; * агалчна кьун qarmalamaq, qapmaq, tutmaq, yapışmaq, qamarlamaq; yaxalamaq,

  Tam oxu »
 • АГАР

  (-ди, -да, -ар) yaylaq.

  Tam oxu »
 • АГАТУН¹

  (-из, -на, агат) f. 1. yaxınlaşmaq, yanaşmaq; yaxın gəlmək (getmək, düşmək); 2. ünsiyyət saxlamaq, yaxın əlaqə yaratmaq; 3

  Tam oxu »
 • АГАТУН²

  (-из, -на, агат) f. 1. sınıxmaq, arıqlamaq, cılızlaşmaq, zəifləmək; 2. yığılmaq, gödəlmək, qısalmaq, daralmaq

  Tam oxu »
 • АГАХЬУН

  (-из, -на, агахь) f. girişmək, başlamaq; тӀуьнив агахьун yeməyə girişmək.

  Tam oxu »
 • АГЕНТ

  (-ди, -да, -ар) agent (1. müvəkkil; 2. casus).

  Tam oxu »
 • АГИТАТОР

  təşviqatçı.

  Tam oxu »
 • АГИТАЦИЯ

  təşviqat; агитация тухун təşviqat aparmaq, təşviq etmək.

  Tam oxu »
 • АГРОНОМ

  aqronom.

  Tam oxu »
 • АГРОНОМВАЛ

  1. aqronomluq; 2. агрономвилин aqronomiyaya aid olan, aqronomluq.

  Tam oxu »
 • АГУДУН¹

  (-из, -на, агуд) f. 1. yaxınlaşdırmaq, yaxınına çəkmək, yaxınına gətirmək (aparmaq); 2. sıx yaxınlaşdırmaq, təmas etdirmək, toxundurmaq; 3

  Tam oxu »
 • АГУДУН²

  (-из, -на, агуд) f. 1. örtmək, çəkmək, dartıb bir yerə yığmaq, yığışdırmaq; кавалдин ценер агуд kürkün ətəklərini ört; 2

  Tam oxu »
 • АГЪ

  (-ди, -да, -ар) 1. ağ (ağ rəngli bez və s. parça); агъдин перем ağ köynək; 2. dan. kəfən.

  Tam oxu »
 • АГЪ

  (-ди, -да, -ар) 1. ağ (ağ rəngli bez və s. parça); агъдин перем ağ köynək; 2. dan. kəfən.

  Tam oxu »
 • АГЪА²

  (-ди, -да, -яр) 1. ağa, sahib, yiyə; 2. köhn. ağa, bəy; агъадин мал фида, муздурдин – чан. Ata. sözü ağanın malı gedər, nökərin canı

  Tam oxu »
 • АГЪА²

  (-ди, -да, -яр) 1. ağa, sahib, yiyə; 2. köhn. ağa, bəy; агъадин мал фида, муздурдин – чан. Ata. sözü ağanın malı gedər, nökərin canı

  Tam oxu »
 • АГЪА¹

  aşağı, alt; агъа магьле aşağı məhəllə; * агъа дуьнья din. axirət, qiyamət, məhşər; агъа кьил a) alt hissə, aşağı hissə, aşağı tərəf; b) aşağı baş (məc

  Tam oxu »
 • АГЪА¹

  aşağı, alt; агъа магьле aşağı məhəllə; * агъа дуьнья din. axirət, qiyamət, məhşər; агъа кьил a) alt hissə, aşağı hissə, aşağı tərəf; b) aşağı baş (məc

  Tam oxu »
 • АГЪА-КӀАН

  minimum, ən azı, ən az miqdar.

  Tam oxu »
 • АГЪА-КӀАН

  minimum, ən azı, ən az miqdar.

  Tam oxu »
 • АГЪАБАЛДИ

  bax агъадалди.

  Tam oxu »
 • АГЪАБАЛДИ

  bax агъадалди.

  Tam oxu »
 • АГЪАВАЛ

  ağalıq, hökmranlıq, sahiblik, yiyəlik; * агъавал авун a) ağalıq etmək, hökmranlıq etmək, hökm sürmək; b) sahiblik etmək, yiyəlik etmək

  Tam oxu »
 • АГЪАВАЛ

  ağalıq, hökmranlıq, sahiblik, yiyəlik; * агъавал авун a) ağalıq etmək, hökmranlıq etmək, hökm sürmək; b) sahiblik etmək, yiyəlik etmək

  Tam oxu »
 • АГЪАДА²

  bax агъам.

  Tam oxu »
 • АГЪАДА¹

  zərf aşağıda, aşağı tərəfdə, altda; * гъил агъада хьун bax гъил.

  Tam oxu »
 • АГЪАДА²

  bax агъам.

  Tam oxu »
 • АГЪАДА¹

  zərf aşağıda, aşağı tərəfdə, altda; * гъил агъада хьун bax гъил.

  Tam oxu »
 • АГЪАДАЙ

  zərf 1. aşağıdan, aşağı tərəfdən, altdan; 2. alçaqdan, yer səthinə yaxın; 3. məc. kütlələr tərəfindən, kütlənin təşəbbüsü ilə

  Tam oxu »
 • АГЪАДАЙ

  zərf 1. aşağıdan, aşağı tərəfdən, altdan; 2. alçaqdan, yer səthinə yaxın; 3. məc. kütlələr tərəfindən, kütlənin təşəbbüsü ilə

  Tam oxu »
 • АГЪАДАЙ-ВИНИЗ

  zərf aşağıdan-yuxarı, altdan-yuxarı.

  Tam oxu »
 • АГЪАДАЙ-ВИНИЗ

  zərf aşağıdan-yuxarı, altdan-yuxarı.

  Tam oxu »
 • АГЪАДАЛДИ

  zərf üzüaşağı; aşağıya, aşağıya tərəf, aşağı.

  Tam oxu »
 • АГЪАДАЛДИ

  zərf üzüaşağı; aşağıya, aşağıya tərəf, aşağı.

  Tam oxu »
 • АГЪАД(И)

  aşağıdakı, aşağı tərəfdə olan.

  Tam oxu »