Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АР¹

  (-ди, -да) ar, həya, abır, utanma; namus, qeyrət, mənlik; * ар (ъар) хьун başı daşa dəymək; başı əlhəd daşına dəymək

  Tam oxu »
 • АР²

  (-ди, -да) anqırtı, eşşək səsi, eşşək bağırtısı; ümumiyyətlə bərk səs, bağırtı, böyürtü, nərilti; ар ягъун a) anqırmaq; b) qışqırmaq, bağırmaq, böyürm

  Tam oxu »
 • АР³

  ar (100 kvadrat metrə bərabər yer ölçüsü, hektarın yüzdə bir hissəsi).

  Tam oxu »
 • АРА

  (-ди, -да, -яр) ara (1. məsafə, mənzil; 2. müddət, vaxt; fasilə; ара гун ara vermək, fasilə vermək; dayanmaq, kəsilmək; марфади ара гана yağış ara ver

  Tam oxu »
 • АРА-АРА

  zərf ara-sıra, bəzən, arabir, hərdənbir, gahdanbir; müəyyən fasilələrlə.

  Tam oxu »
 • АРА-БЕРЕ

  ara-sıra, arabir, hərdənbir, bəzən, bəzi vaxt.

  Tam oxu »
 • АРАБ

  1. ərəb; араб чӀал ərəb dili, ərəbcə; араб чӀалал ərəb dilində, ərəbcə; араб уьлквеяр ərəb ölkələri; 2

  Tam oxu »
 • АРАБА

  (-ди, -да, -яр) araba; арабадин araba -i [-ı]; * арабадал(ди) къуьрер кьун bax къуьр.

  Tam oxu »
 • АРАГЪАЧ

  1. iri, boyük, yekə, canlı; арагъач хьун boy atmaq, böyümək, yekələnmək, irilənmək; 2. dan. ərəğac, tezyetişən, tez əmələ gələn

  Tam oxu »
 • АРАЛУХ

  aralıq; ortalıq, orta, ara; аралух акахьун bax ара (араяр акахьун); * аралух гаф a) qram. ara söz; b) məc

  Tam oxu »
 • АРАМ-ШАРАМ

  səs-küy, hay-küy, söyləşmə, qarışıq (anlaşılmaz) səslər.

  Tam oxu »
 • АРАН

  1. coğ. aran (isti iqlim qurşağı); арандин aran -i [-ı]; арандин гьава aran havası; 2. qışlaq.

  Tam oxu »
 • АРАНВИ

  dan. aranlı.

  Tam oxu »
 • АРАНЖУВ

  bax аранви.

  Tam oxu »
 • АРАПӀ-ШАРАПӀ

  bax арам-шарам.

  Tam oxu »
 • АРАТ

  k.t. arat; арат авун bax аратун.

  Tam oxu »
 • АРАТУН

  (-из, -на, -а) k.t. arat eləmək, aratlamaq (toxum səpmədən əvvəl şumu suvarmaq, arata qoymaq).

  Tam oxu »
 • АРАЧИ

  araçı; dəllal; vasitəçi.

  Tam oxu »
 • АРАЧИВАЛ

  araçılıq, vasitəçilik; dəllallıq; арачивал авун araçılıq etmək, vasitəçilik etmək, ara düzəltmək; * арачивилин падеж ləzgi qrammatikasında: Ӏ нелди? к

  Tam oxu »
 • АРБА

  dial. gül bayramı (baharda).

  Tam oxu »
 • АРБЕ

  çərşənbə; арбе югъ çərşənbə günü; * арбе цуьк bot. novruzgülü.

  Tam oxu »
 • АРБИТР

  münsif, arbitr.

  Tam oxu »
 • АРВАЗА

  bot. bitki növü (adı).

  Tam oxu »
 • АРГО

  dilç. arqo (kiçik bir ictimai qrupun, ümumi milli dildən ayrı olan şərti jarqonu).

  Tam oxu »
 • АРГОТИЗМ

  dilç. arqotizm (arqodan ədəbi dilə keçmiş söz və ya ifadə).

  Tam oxu »
 • АРГЪУР

  bax айгъур.

  Tam oxu »
 • АРДАВУЛ

  1. mif. xortdan, qulyabanı; qorxunc şey, div, ərdo; 2. məc.qaniçən, zalım, zülmkar; 3. dan. bədheybət, idbar (adam)

  Tam oxu »
 • АРЕНА

  arena.

  Tam oxu »
 • АРЕНДА

  1. icarə, kirə; арендада вугун icarəyə vermək; 2. icarə haqqı, kirə haqqı.

  Tam oxu »
 • АРЗА

  (-ди, -да, -яр) 1. ərizə, yazılı müraciət; арза кхьин ərizə yazmaq; 2. dan. şikayət, giley, narazılıq; арза авун giley etmək (eləmək), şikayət etmək,

  Tam oxu »
 • АРЗА-ФЕРЗЕ

  dan. giley-güzar, şikayət, narazılıq, giley; арза-ферзе авун giley-güzar etmək, narazılıq etmək, şikayətlənmək, gileylənmək

  Tam oxu »
 • АРЗА-ФЕРЗЕВАЛ

  dan. giley-güzarlıq, narazılıq, şikayət, gileylik.

  Tam oxu »
 • АРИФМЕТИКА

  hesab.

  Tam oxu »
 • АРИЯ

  mus. ariya.

  Tam oxu »
 • АРМИЯ

  ordu; армиядин ordu -i [-ı].

  Tam oxu »
 • АРНИКА

  bot. öküzgözü.

  Tam oxu »
 • АРТЕЛЬ

  artel; birləşmə, şirkət; * хуьруьн майишатдин артель kənd təsərrüfatı arteli.

  Tam oxu »
 • АРТЕРИЯ

  anat. arteriya.

  Tam oxu »
 • АРТИКУЛ

  artikul (malın, məmulatın tipi).

  Tam oxu »
 • АРТИКУЛЯЦИЯ

  dilç. artikulyasiya (müəyyən səsi tələffüz etmək üçün danışıq orqanlarının gördüyü iş; məxrəc).

  Tam oxu »
 • АРТИСТ

  artist (aktyor, müğənni və b.).

  Tam oxu »
 • АРТИСТВАЛ

  artistlik; артиствал авун a) artistlik etmək; b) məc. oyunbazlıq etmək, təlxəklik etmək, adamları güldürmək

  Tam oxu »
 • АРТУХ

  хьун f. 1. artmaq, üstə gəlmək; çoxalmaq; 2. artmaq, şiddətlənmək, güclənmək; möhkəmlənmək; 3. payına artıq düşmək, çox düşmək (bölgüdə); 4

  Tam oxu »
 • АРТУХ

  artıq (1. çox, çoxlu, xeyli, olduqca; артух авун bax артухарун; 2. üstün, qiymətli, dəyərli, yaxın, irəli, yüksək; артух кьун artıq tutmaq, üstün tutm

  Tam oxu »
 • АРТУХАН

  1. artıq; lazımsız, gərəksiz, lüzumsuz; 2. əlavə, üstəlik.

  Tam oxu »
 • АРТУХАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. artırmaq; çoxaltmaq; əlavə etmək, üstünə gəlmək; чирвилер артухарун biliyini artırmaq; 2

  Tam oxu »
 • АРТУХВАЛ

  1. artıqlıq, çoxluq, bolluq; 2. üstünlük, yüksəklik.

  Tam oxu »
 • АРУ:

  ару авун məhsulu yığmaq, toplamaq, götürmək (bostandan, tərəvəzdən).

  Tam oxu »
 • АРУМ:

  Арум гъед astr. Uran planeti.

  Tam oxu »
 • АРУМ-АРУМ

  zərf 1. ara-sıra, arabir, bəzən, gah-gah, hərdənbir, gahdanbir; 2. tez-tez, zol-zol, mütəmadiyyən.

  Tam oxu »