Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АЮХ

  müqəvva, uyuq, qorxuluq.

  Tam oxu »
 • АЯ

  “авун”-un əmr forması; bax авун.

  Tam oxu »
 • АЯВАЛ

  qayğı, qeyd; qulluq; аявал авун bax аявалун.

  Tam oxu »
 • АЯВАЛУН

  (-из, -на, -а) f. 1. qulluq göstərmək, qayğı göstərmək, qayğısına qalmaq; baxmaq; 2. məc. tərbiyə etmək, tərbiyələndirmək

  Tam oxu »
 • АЯЗ

  (-ди, -да, -ар) ayaz; şaxta; аяз авай йиф ayazlı (şaxtalı) gecə.

  Tam oxu »
 • АЯЛ

  (-ди, -да, -ар) 1. uşaq (oğlan ya qız); некӀедихъ галай аял südəmər uşaq (körpə, bala, çağa); руш аял qız uşağı; 2

  Tam oxu »
 • АЯЛ-КУЯЛ

  top. 1. çoluq-çocuq, çolma-çocuq, övladlar, balalar, oğul-uşaq; 2. uşaqlar, çocuqlar; 3. məc. dan. uşaq-muşaq, gədə-güdə (adi adamlar, cəmiyyətdə aşağ

  Tam oxu »
 • АЯЛ-КЬИЛ

  1. yeniyetmə (12-17 yaşlarında oğlan və ya qız); 2. uşaqlıq, uşaq yaşları.

  Tam oxu »
 • АЯЛВАЛ

  1. uşaqlıq; 2. məc. uşaq hərəkəti, uşaqcasına hərəkət; qeyri-ciddilik, ağılsızlıq; аялвал авун a) uşaqlıq etmək, özünü uşaq kimi aparmaq; b) məc

  Tam oxu »
 • АЯЛВАЛУН

  (-из, -на, -а) bax аялвал (аялвал авун).

  Tam oxu »
 • АЯЛЗАМАЗ

  zərf hələ uşaq ikən, körpə ikən; uşaq vaxtlarından, uşaq yaşlarından; uşaqlıqdan, körpəlikdən.

  Tam oxu »
 • АЯМ

  zaman, zəmanə, dövr; günlər; əyyam (ər.); алай аям indiki zaman, bu gün; алатай аям keçmiş zaman, keçmiş günlər; къвезмай аям gələcək zaman, cələcək g

  Tam oxu »
 • АЯН

  gözlə görünən, aydın, bəlli, aşkar, məlum, əyan (ər.); аян авун əyan etmək, aydın etmək, bildirmək; xəbərdar etmək, agah etmək

  Tam oxu »
 • АЯН

  хьун f. əyan olmaq (1. məlum olmaq, bəlli olmaq, aşkar olmaq, bilinmək; 2. xəbərdar olmaq, agah olmaq, bilmək)

  Tam oxu »
 • АЯНАРУН

  (-из, -на, -а) bax аян (аян авун).

  Tam oxu »
 • АЯНДАР

  1. bəsirətli, qabağı görən, gözüaçıq, uzaqgörən (adam); 2. məlumatlı, bilikli, bilici, xəbərdar; * аяндар хьун bax аян хьун

  Tam oxu »
 • АЯНДАРВАЛ

  1. bəsirətlilik, uzaqgörənlik; 2. bilicilik, vaqiflik, xəbərdarlıq.

  Tam oxu »
 • АЯНДИЗ

  zərf açıq, aşkar, aydın bir surətdə.

  Tam oxu »
 • АЯР

  bax иер.

  Tam oxu »
 • АЯТ

  ayə, quran ayəsi.

  Tam oxu »
 • БА

  qıs. şəkil. dan. bax буба.

  Tam oxu »
 • БААБАГЬ:

  баабагь авун uş. dil. baybay eləmək, yatmaq.

  Tam oxu »
 • БАБИ

  1. babi, babı (babilik məzhəbinə mənsub adam); 2. məc. dinsiz, kafir (tənə ilə işlədilir).

  Tam oxu »
 • БАБИВАЛ

  1. babilik, babılıq, babizm, babi məzhəbi; 2. məc. dinsizlik, kafirlik.

  Tam oxu »
 • БАБЛИ:

  бабли ял çürüntü iyi, kif iyi; pis iy, pis qoxu, üfunət; бабли ял агалтун kif iyi gəlmək; pis iy (qoxu) vermək, üfunətlənmək, iylənmək; * бабли къачун

  Tam oxu »
 • БАГЪ¹

  (-уни, -уна, -ар) 1. fitil, piltə; лампад(ин) багъ lampa fitili; багъ тун piltə salmaq, piltələmək (lampanı və s

  Tam oxu »
 • БАГЪ²

  (-ди, -да, -лар) 1. bağ; ичин багъ alma bağı; багъ кутун bağ salmaq; 2. şəhərdən kənarda bağ-bağat yer, istirahət yeri

  Tam oxu »
 • БАГЪАРА

  bax мажхар.

  Tam oxu »
 • БАГЪБАН

  bağban, bağçı.

  Tam oxu »
 • БАГЪБАНВАЛ

  bağbanlıq, bağçılıq; багъбанвал авун bağbanlıq etmək.

  Tam oxu »
 • БАГЪРАГЪ

  təql. gurultu, şaqqıltı, gumbultu; багърагъ авун bax багърагъун.

  Tam oxu »
 • БАГЪРАГЪУН

  (-из, -на, -а) f. guruldamaq, gurultu salmaq, şaqqıldamaq, gumbuldamaq; цавари багърагъзава göy guruldayır

  Tam oxu »
 • БАГЪРИ

  (-ди, -да, -яр) 1. doğma, ən əziz, ən yaxın, ən mehriban, sevimli; 2. ən yaxın adam, qohum.

  Tam oxu »
 • БАГЪРИВАЛ

  doğmalıq, yaxınlıq.

  Tam oxu »
 • БАГЬА

  хьун f. 1. baha olmaq, bahalaşmaq; 2. məc. əziz olmaq, hörmət bəslənilmək, əzizləşmək.

  Tam oxu »
 • БАГЬА

  1. baha(lı), dəyərli, qiymətli; багьа бармак baha(lı) papaq; 2. məc. yaxın, artıq, üstün; əziz, istəkli, sevimli; * багьа авун qiymətini qaldırmaq, ba

  Tam oxu »
 • БАГЬАВАЛ

  bahalıq, baha olma.

  Tam oxu »
 • БАГЬАДАКАЗ

  zərf baha, baha qiymətə.

  Tam oxu »
 • БАГЬАЗ

  zərf 1. baha, baha qiymətə; багьаз маса гун baha qiymətə satmaq, çox baha satmaq; 2. artıq, üstün, yüksək, daha dəyərli, daha qiymətli; багьаз кьун a)

  Tam oxu »
 • БАГЬНА

  (-ди, -да, -яр) bəhanə; səbəb, dəlil.

  Tam oxu »
 • БАДА

  zərf boş yerə, əbəs, nahaq, hədər, havayı; * бада фин bada getmək, bad(i) fənaya getmək, heçə çıxmaq, puç olmaq, məhv olmaq, zay olmaq, hədər(ə) getmə

  Tam oxu »
 • БАДАМЖАН

  badımcan; бадамжандин badımcan -i [-ı].

  Tam oxu »
 • БАДАН

  bot. badan (bənövşəyi qırmızı gülləri olan ot bitki).

  Tam oxu »
 • БАДАХ

  bax барцӀак.

  Tam oxu »
 • БАДБА

  baba (ata tərəfdən).

  Tam oxu »
 • БАДБАД

  bax балбал.

  Tam oxu »
 • БАДГЬАВА

  zərf boş yerə, əbəs yerə, hədər, bihudə, havayı; mənasız, səmərəsiz; * бадгьава фин a) bada getmək, heçə çıxmaq, boşa çıxmaq, hədər getmək; b) məc

  Tam oxu »
 • БАДЕ

  (-ди, -да, -яр) 1. nənə (ata tərəfdən); ümumiyyətlə nənə; 2. nənəyə, yaxud yaşlı qadına hörmətlə müraciət

  Tam oxu »
 • БАДЕВАЛ

  nənəlik.

  Tam oxu »
 • БАДИ

  boşqab, nimçə, kasa; badı (məh.).

  Tam oxu »