Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ГЬЯД

  (-ди, -да, -ар) bazar (yekşənbə).

  Tam oxu »
 • ГЬЯД

  (-ди, -да, -ар) bazar (yekşənbə).

  Tam oxu »
 • ГЬЯЗ:

  гьяз атун bəyənmək, xoşa gəlmək, xoşlamaq; ürəyinə yatmaq; гьяз татун bəyənməmək, xoşlamamaq; saymamaq

  Tam oxu »
 • ГЬЯЗ:

  гьяз атун bəyənmək, xoşa gəlmək, xoşlamaq; ürəyinə yatmaq; гьяз татун bəyənməmək, xoşlamamaq; saymamaq

  Tam oxu »
 • ГЬЯЛ¹:

  гьял хьун (гьял чурун) həll bişmək, (suda) çox bişmək, yumşaq hala gəlmək (ət və s. haqqında); гьял хьайи (гьял чрай) a) həll bişmiş, çox bişmiş, yumş

  Tam oxu »
 • ГЬЯЛ²:

  гьял хьун 1. həll edilmək, bitmək, həllini tapmaq; 2. məhlulun içində həll olmaq, ərimək; 3. həzm olmaq, mədədə həll olmaq (yemək haqqında); * гьял ав

  Tam oxu »
 • ГЬЯЛ¹:

  гьял хьун (гьял чурун) həll bişmək, (suda) çox bişmək, yumşaq hala gəlmək (ət və s. haqqında); гьял хьайи (гьял чрай) a) həll bişmiş, çox bişmiş, yumş

  Tam oxu »
 • ГЬЯЛ²:

  гьял хьун 1. həll edilmək, bitmək, həllini tapmaq; 2. məhlulun içində həll olmaq, ərimək; 3. həzm olmaq, mədədə həll olmaq (yemək haqqında); * гьял ав

  Tam oxu »
 • ГЬЯЛУН

  (-из, -на, -а) 1. həll etmək; 2. həzm etmək, mədədə həll etmək.

  Tam oxu »
 • ГЬЯЛУН

  (-из, -на, -а) 1. həll etmək; 2. həzm etmək, mədədə həll etmək.

  Tam oxu »
 • ГЬЯРКЬВЕБА

  zərf eninə, köndələninə.

  Tam oxu »
 • ГЬЯРКЬВЕБА

  zərf eninə, köndələninə.

  Tam oxu »
 • ГЬЯРКЬУЬ

  enli; geniş; gen; гьяркьуь рехъ enli yol; гьяркьуь пек gen paltar; гьяркьуь авун genəltmək, enlətmək, genişləndirmək; * сив гьяркьуь enliağız(lı); ağz

  Tam oxu »
 • ГЬЯРКЬУЬ

  хьун f. 1. enlənmək, genəlmək, genişlənmək; 2. məc. dan. kökəlmək.

  Tam oxu »
 • ГЬЯРКЬУЬ

  enli; geniş; gen; гьяркьуь рехъ enli yol; гьяркьуь пек gen paltar; гьяркьуь авун genəltmək, enlətmək, genişləndirmək; * сив гьяркьуь enliağız(lı); ağz

  Tam oxu »
 • ГЬЯРКЬУЬ

  хьун f. 1. enlənmək, genəlmək, genişlənmək; 2. məc. dan. kökəlmək.

  Tam oxu »
 • ГЬЯРКЬУЬВАЛ

  enlilik; enlik, en; eni, eninə ölçüsü; кӀвалин гьяркьуьвал otağın eni; * гьяркьуьвални яргъивал сад хьун eni ilə uzunu bir olmaq, həddindən artıq kökə

  Tam oxu »
 • ГЬЯРКЬУЬВАЛ

  enlilik; enlik, en; eni, eninə ölçüsü; кӀвалин гьяркьуьвал otağın eni; * гьяркьуьвални яргъивал сад хьун eni ilə uzunu bir olmaq, həddindən artıq kökə

  Tam oxu »
 • ГЬЯРКЬУЬВИЛИХЪ

  bax гьяркьвеба.

  Tam oxu »
 • ГЬЯРКЬУЬВИЛИХЪ

  bax гьяркьвеба.

  Tam oxu »
 • ГЬЯРКЬУЬДАКАЗ

  zərf daha enli, daha geniş, daha gen, lüzumundan artıq.

  Tam oxu »
 • ГЬЯРКЬУЬДАКАЗ

  zərf daha enli, daha geniş, daha gen, lüzumundan artıq.

  Tam oxu »
 • ГЬЯРКЬУЬЗ

  bax гьяркьуьдаказ.

  Tam oxu »
 • ГЬЯРКЬУЬЗ

  bax гьяркьуьдаказ.

  Tam oxu »
 • ДАБАГЪ:

  дабагъ авун bax табагъ² (табагъ авун).

  Tam oxu »
 • ДАБАКЬ

  bayt. dabaq; дабакь хьун dabaq olmaq, dabaq xəstəliyinə tutulmaq.

  Tam oxu »
 • ДАБАН

  (-ди, -да, -ар) daban; дабандин кӀараб daban sümüyü; гуьлуьтдин дабан corabın dabanı; * дабан атӀун bax дабан эгъуьнун; дабан эгъуьнун bax кӀвач (кӀва

  Tam oxu »
 • ДАВ

  (-ди, -да) don, buz; şaxta; дав хьун (дав кьун) buz bağlamaq, donmaq, buzlanmaq; давди ягъун a) don vurmaq, bərk şaxtadan xarab olmaq (kartof, soğan v

  Tam oxu »
 • ДАВА

  1. bax дарман; гьар са дердиниз вичин дава ава. Ata. sözü hər dərdin bir dərmanı var, tapanı gərək; 2

  Tam oxu »
 • ДАВА-ДАРМАН

  top. dava-dərman, dərman, müxtəlif dərmanlar; дава-дарман авун dava-dərman etmək (eləmək), müalicə etmək

  Tam oxu »
 • ДАВАМ

  1. davam; dözüm, tab; давам гъун (давам авун, давам гун) davam gətirmək (etmək); 2. sürək, davam, arası kəsilməmə; давам(ар) авун bax давамарун

  Tam oxu »
 • ДАВАМАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. davam etdirmək, başlamış bir işi eyni qayda və ardıcıllıqla fəaliyyətdə saxlamaq; 2

  Tam oxu »
 • ДАВАМУН

  (-из, -на, -а) f. 1. davam gətirmək, dözmək, tab gətirmək; müqavimət göstərmək; 2. davam etmək; əvvəlki halında qalmaq, fəaliyyətdə qalmaq

  Tam oxu »
 • ДАВЛА

  1. ovç. dovla, bürüncək (quşları ovlamaq üçün); 2. məc. dəsxoş, qənimət, qazanc (asanlıqla, zəhmətsiz ələ keçirilən)

  Tam oxu »
 • ДАВУГЪА

  bax тугъагъа.

  Tam oxu »
 • ДАГЪ

  (-ди, -да, -лар) 1. dağ; дагъдин хур dağın döşü, dağdöşü, yamac; дагъдин цен (дагъдин кӀан) dağın ətəyi, dağın dibi, dağətəyi; 2

  Tam oxu »
 • ДАГЪАР

  bax дагьар.

  Tam oxu »
 • ДАГЪВИ

  (-ди, -да, -яр) 1. dağlı; 2. dan. dağıstanlı, Dağıstan əhli.

  Tam oxu »
 • ДАГЪДИН

  1. dağ -i [-ı]; 2. “дагъ” söz. sif.; дагъдин гьава dağ havası; дагьларин цӀиргъ coğr. dağ silsiləsi, sıra dağlar; * дагъдин гьер bax гьер; дагъдин сев

  Tam oxu »
 • ДАГЪДХУР

  dağdöşü (dağın ön və orta tərəfi, azca maili səthi).

  Tam oxu »
 • ДАГЪДЦЕН

  dağətəyi (dağın ətəyində yerləşən sahə).

  Tam oxu »
 • ДАГЪДЦӀЕГЬ

  zool. dağkeçisi; дагъдцӀегьрен dağkeçisi -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ДАГЪДЧАЙ

  bot. dağ çayı (sıldırım qayalarda bitən, kökləri çay əvəzinə işlədilən kol bitki).

  Tam oxu »
 • ДАГЪУСТАНВИ

  dağıstanlı.

  Tam oxu »
 • ДАГЬ

  bax дегь³.

  Tam oxu »
 • ДАГЬАР

  (-ди, -да, -ар) mağara, kaha, zağa; oyuq.

  Tam oxu »
 • ДАД¹

  (-уни, -уна, -ар) 1. dad, tam; туькьуьл дад acı dad; дадуниз килигун dadına baxmaq, dadmaq; az yemək; сиве – дад, руфуна – инад

  Tam oxu »
 • ДАД²

  (-ди, -да, -ар) 1. dad; kömək, imdad; 2. fəryad, fəğan, haray; giley, şikayət; * дад авун a) dad istəmək, kömək istəmək, köməyə çağırmaq, imdada çağır

  Tam oxu »
 • ДАД-БИДАД

  dad-bidad; дад-бидад авун dad-bidad etmək, ah-zar eyləmək, fəryad etmək.

  Tam oxu »
 • ДАД-ФЕРЯД

  dad-fəryad, köməyə çağırma; dad, fəğan, fəryad; дад-феряд авун dad-fəryad etmək (eləmək), imdada çağırmaq, köməyə çağırmaq

  Tam oxu »