Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ЖА

  “Ж” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.

  Tam oxu »
 • ЖАВАБ

  (-ди, -да, -ар) müxt. mən.: cavab; жаваб гун cavab vermək.

  Tam oxu »
 • ЖАВАБДАР

  cavabdeh, məsuliyyətli, məsul.

  Tam oxu »
 • ЖАВАБДАРВАЛ

  cavabdehlik, məsuliyyət.

  Tam oxu »
 • ЖАГЪА

  bax жгъа.

  Tam oxu »
 • ЖАГЪАЛ

  bax жгъал.

  Tam oxu »
 • ЖАГЪБАЖАГЪ

  dan. zərf cabəca, yerli-yerində, qaydasında, yerbəyer; * жагъбажагъ авун cabəca eləmək, yerbəyer eləmək

  Tam oxu »
 • ЖАГЪУН

  (-из, -ана, жагъугъ) f. 1. müxt. mən.: tapmaq; кесибдиз пул жагъайла, ам твадай чка жагъидач. Ata. sözü kasıb pul tapdı, qoymağa yer tapmadı; 2

  Tam oxu »
 • ЖАГЪУРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. tapmaq; axtarıb tapmaq, üzə çıxarmaq; aşkar etmək, kəşf etmək; 2. axtarmaq, aramaq; кӀвал жагъурдалди къунши жагъура

  Tam oxu »
 • ЖАДАЛ

  dəcəl, nadinc, şuluq, təşər; жадал аял dəcəl uşaq.

  Tam oxu »
 • ЖАДУ²

  (-ди, -да, -яр) cadu, ovsun, sehr; жаду авун (жадуда тун) cadu eləmək, caduya salmaq, cadulamaq, ovsunlamaq

  Tam oxu »
 • ЖАДУ¹

  oğlaq bürcü.

  Tam oxu »
 • ЖАДУ³

  ikiüzlü, riyakar (adam).

  Tam oxu »
 • ЖАДУВАЛ

  ikiüzlülük, riyakarlıq; жадувал авун ikiüzlülük etmək, riyakarlıq etmək.

  Tam oxu »
 • ЖАДУВИЛЕЛДИ

  zərf ikiüzlülüklə, riyakarlıqla, riyakarcasına.

  Tam oxu »
 • ЖАЗА

  cəza; жаза гун cəza vermək, cəzalandırmaq.

  Tam oxu »
 • ЖАЗАН:

  жазан авун bax жазанарун; жазан хьун cəzana gəlmək, canı cəzanə gəlmək, cana gəlmək, təngə gəlmək, üzülmək, usanmaq, bezmək

  Tam oxu »
 • ЖАЗАНАРУН

  (-из, -на, -а) f. cəzana gətirmək, cana gətirmək, təngə gətirmək, zinhara gətirmək, üzmək, incitmək, usandırmaq, bezdirmək

  Tam oxu »
 • ЖАЗВА

  ekizlər bürcü.

  Tam oxu »
 • ЖАЗДАН

  bax жазан.

  Tam oxu »
 • ЖАКЕТ

  jaket (qısa qadın üst paltarı).

  Tam oxu »
 • ЖАКЬ-ЖАКЬ

  bax жакьракь 2).

  Tam oxu »
 • ЖАКЬВАН

  “жакьун”-un təklif forması; bax жакьун.

  Tam oxu »
 • ЖАКЬВАНА

  1. keçm. zam.: bax жакьун; 2. “жакьун”-dan f.bağl. çeynəyib, çeynəyərək; фу жакьвана неъ çörəyi çeynəyib ye

  Tam oxu »
 • ЖАКЬРАКЬ

  1. təql. qıcırtı, xırçıltı; cıqqıltı, şaqqıltı (ağac sınarkən çıxan səs); жакьракь авун bax жакьракьун; 2

  Tam oxu »
 • ЖАКЬРАКЬАРУН

  (-из, -на, -а) f. qıcırdatmaq, qıcırtı səsi çıxarmaq; şaqqıldatmaq.

  Tam oxu »
 • ЖАКЬРАКЬУН

  (-из, -на, -а) f. qıcırdamaq, qıcırtı səsi çıxarmaq; şaqqıldamaq (bədən sümükləri və s.).

  Tam oxu »
 • ЖАКЬУН

  (-ваз, -вана, -укь) f. 1. müxt. mən.: çeynəmək; кендирагъ жакьун saqqız çeynəmək; 2. gəmirmək; 3. məc

  Tam oxu »
 • ЖАКӀУМ

  (-ди, -да, -ар) əzələ; * жакӀум акъудун bax жукӀум (жукӀум акъудун).

  Tam oxu »
 • ЖАЛ

  əd. (sual, maraq, şübhə, tərəddüd, qeyri-müəyyənlik bildirir); аял ксана жал? görəsən, uşaq yatdımı?

  Tam oxu »
 • ЖАЛАН

  1. hörmə çəpər, hörgü; жалан хурун çəpər hörmək (çubuqlardan, qamışdan və s.); 2. hörmə qapı, darvaza (qoyun yatağı, həyət və s

  Tam oxu »
 • ЖАЛГЪА¹

  (-ди, -да, -яр) 1. anat. oynaq, buğum, bənd, məfsəl; 2. bənd, buğum (qamışda, boruda və s.); calaq yeri (tingdə)

  Tam oxu »
 • ЖАЛГЪА²

  ting, qələm (calaq vasitəsilə yetişdirilən ağac şitili).

  Tam oxu »
 • ЖАЛГЪА-ЖАЛГЪА

  zərf buğum-buğum, bənd-bənd; жалгъа-жалгъа хьун buğum-buğum olmaq, bənd-bənd olmaq, buğumlanmaq.

  Tam oxu »
 • ЖАЛЛАТӀ

  1. cəllad; 2. məc. qəddar, qaniçən, mərhəmətsiz (adam).

  Tam oxu »
 • ЖАЛЛАТӀВАЛ

  cəlladlıq, mərhəmətsizlik, qəddarlıq, vəhşilik.

  Tam oxu »
 • ЖАЛЮЗ

  jalüz (nazik materialdan qayrılan pəncərə pərdəsi).

  Tam oxu »
 • ЖАМЕ

  böyük məscid, came.

  Tam oxu »
 • ЖАНАБИ

  cənab.

  Tam oxu »
 • ЖАНАВУР

  (-ди, -да, -ар) zool. canavar, qurd; жанавурдин canavar -i [-ı]; жанавурдин шараг canavar balası; * жанавур хьтин qurd kimi, çox qəddar, vəhşi, yırtıc

  Tam oxu »
 • ЖАНАВУРВАЛ

  canavarlıq, vəhşilik, qəddarlıq.

  Tam oxu »
 • ЖАНГ

  (-ади, -ада, -ар) 1. qırov; жанг(ади) кьун a) qırov bağlamaq, qırovla örtülmək, qırovlanmaq; b) kif atmaq, kiflənmək (2-ci mən

  Tam oxu »
 • ЖАНДУН

  candonu, canlıq.

  Tam oxu »
 • ЖАНР

  janr (1. bədii əsər növü; эпик жанр epik janr; 2. üslub, tərz).

  Tam oxu »
 • ЖАНРИСТ

  janrist (məişət mövzusunda şəkillər çəkən rəssam).

  Tam oxu »
 • ЖАРГОН

  dilç. jarqon.

  Tam oxu »
 • ЖАРКЬ

  təql. xarıltı (ayaq altında tapdalanan qardan çıxan xar-xar səsi); жаркь-жаркь авун xarıldamaq.

  Tam oxu »
 • ЖАФА

  (-ди, -да, -яр) 1. cəfa, əzab, əziyyət; жафа чӀугун a) cəfa çəkmək, əzab çəkmək, iztirab çəkmək; b) cəfasını çəkmək, möhnətini çəkmək, dərdini çəkmək;

  Tam oxu »
 • ЖАФАДАЛДИ

  zərf əzabla, əziyyətlə, böyük zəhmətlə, çətinliklə.

  Tam oxu »
 • ЖГЪА

  (-ди, -да, -яр) pipik (quşlarda); кӀекрен жгъа xoruz pipiyi.

  Tam oxu »