Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ПӀА

  uş. dil. püfə, xörək, sıyıq; sup.

  Tam oxu »
 • ПӀАГЬ

  (-ади, -ада, -ар) öpüş, busə; пӀагь гун öpmək.

  Tam oxu »
 • ПӀАДАН

  (-ди, -да, -ар) mis parç.

  Tam oxu »
 • ПӀАКЬ

  (-уни, -уна, -ар) anat. büzdüm (quyruq sümüyü).

  Tam oxu »
 • ПӀАКЬРАКЬ

  təql. xırt, xırç; çatırtı səsi, şaqqıltı səsi.

  Tam oxu »
 • ПӀАКЬРАКЬУН

  (-из, -на, -а) f. çatırdamaq, şaqqıldamaq, xırtıldamaq.

  Tam oxu »
 • ПӀАПӀИШ

  (-ди, -да, -ар) zool. torağay (quş); пӀапӀишдин torağay -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ПӀАПӀРУС

  (-ди, -да, -ар) 1. papiros; пӀапӀрус чӀугун pariros çəkmək; 2. пӀапӀрусдин papiros -u [-ü]; пӀапӀрусдин гум papiros tüstüsü

  Tam oxu »
 • ПӀАРКӀВ²

  dial. yanaq.

  Tam oxu »
 • ПӀАРКӀВ¹

  (c. пӀаркӀвар) zool. 1. qurd; пӀаркӀв авай ич qurdlu alma; паркӀв ягъун qurd düşmək, qurdlanmaq; 2. soxulcan; 3

  Tam oxu »
 • ПӀАРЛА

  1. ətcəbala (quş balası); къветрен пӀарла kəklik balası; 2. məc. yeniyetmə, sütül mənasında (təşbehlərdə)

  Tam oxu »
 • ПӀАТӀ

  (-ра, -ра, -ар) 1. zool. ördək; пӀатӀран ördək -i [-ı]; 2. çöl göyərçini.

  Tam oxu »
 • ПӀАТӀАСАР

  c. 1. dial. çiyələk (yabanı); 2. пӀатӀасрин çiyələkdən hazırlanmış.

  Tam oxu »
 • ПӀАТӀНУС

  məcməyi, sini.

  Tam oxu »
 • ПӀАТӀПӀАТӀ

  1. dan. kiçik traktor; 2. bax пӀатӀ 1).

  Tam oxu »
 • ПӀАЦӀАР

  dial. 1. tib. çiçək (xəst.); пӀацӀар акъатун çiçək çıxartmaq, çiçək xəstəliyinə tutulmaq; 2. dan. çiçək; çopur; * пацӀар ягъун a) tib

  Tam oxu »
 • ПӀАЧӀАХ

  bax бачӀах.

  Tam oxu »
 • ПӀЕВЕРГАН

  bax букӀа.

  Tam oxu »
 • ПӀЕВЕРГАН

  bax букӀа.

  Tam oxu »
 • ПӀЕНЦӀЕПӀ:

  пӀенцӀепӀ тӀуб adsız barmaq.

  Tam oxu »
 • ПӀЕНЦӀЕПӀ:

  пӀенцӀепӀ тӀуб adsız barmaq.

  Tam oxu »
 • ПӀЕРТӀЕХ:

  пӀертӀех авун bax пӀертӀехун; пӀертӀех хьун f. təpədən-dırnağadək islanmaq.

  Tam oxu »
 • ПӀЕРТӀЕХ:

  пӀертӀех авун bax пӀертӀехун; пӀертӀех хьун f. təpədən-dırnağadək islanmaq.

  Tam oxu »
 • ПӀЕРТӀЕХАРУН

  (-из, -на, -а) f. başdan-başa islatmaq, təpədən-dırnağadək islatmaq.

  Tam oxu »
 • ПӀЕРТӀЕХАРУН

  (-из, -на, -а) f. başdan-başa islatmaq, təpədən-dırnağadək islatmaq.

  Tam oxu »
 • ПӀЕРТӀЕХУН

  bax пӀертӀехарун.

  Tam oxu »
 • ПӀЕРТӀЕХУН

  bax пӀертӀехарун.

  Tam oxu »
 • ПӀИВ

  1. təql. vıyıltı, züyültü, vızıltı; çalınan sümsü səsi; пӀив авун vıyıldamaq, vızıldamaq; 2. bax пӀивитӀ

  Tam oxu »
 • ПӀИВИТӀ

  1. ağızlıq, dodaqlıq, müştük; зуьрнедин пӀивитӀ zurnanın dodaqlığı; 2. sümsü.

  Tam oxu »
 • ПӀИВУН

  (-из, -на, пӀив ая) f. vıyıldamaq, vızıldamaq, züyüldəmək.

  Tam oxu »
 • ПӀИГЪ

  təql. cırıltı səsi, cırıltı; пӀигъ авун cırıldamaq, cırıltı səsi çıxarmaq.

  Tam oxu »
 • ПӀИКӀ

  bax пикӀ.

  Tam oxu »
 • ПӀИЛ

  dial. 1. zəhər, ağı; 2. bax нефс.

  Tam oxu »
 • ПӀИНИ

  (-ди, -да, -яр) 1. gilas; 2. пӀинидин a) gilas -i [-ı]; b) “пӀини” söz. sif.; пӀинидин тар gilas ağacı; * шурван пӀини albalı, gilənar; чӀуру пӀинияр

  Tam oxu »
 • ПӀИНИДБАГЪ

  gilas bağı, gilaslıq.

  Tam oxu »
 • ПӀИПӀ¹

  (пипӀи, пипӀе, пипӀер) 1. riyaz. bucaq; дуьз пӀипӀ hənd. düz bucaq (90°); къуьруь пӀипӀ hənd. küt bucaq, kor bucaq (90°–dən çox); хци пӀипӀ hənd

  Tam oxu »
 • ПӀИПӀ²

  1. dan. ləçək (üçkünc qadın baş örtüyü); 2. bax пипӀиш 2).

  Tam oxu »
 • ПӀИПӀИНАР

  (-ри, -ра) yaln. c. his, qurum, duda.

  Tam oxu »
 • ПӀИР

  (-е, -е, -ер) din. 1. pir, ocaq; пӀирен pir -i [-ı]; 2. din. övliya (müqəddəs şəxs haqqında); * пӀирен пицӀ lovğa, təkəbbürlü, təşəxxüslü adam haqqınd

  Tam oxu »
 • ПӀИРЛИ

  bax пӀини.

  Tam oxu »
 • ПӀИТӀИШ

  bax питӀиш.

  Tam oxu »
 • ПӀИЦӀ

  bax пицӀ.

  Tam oxu »
 • ПӀИЧӀ

  dial. bax пицӀ.

  Tam oxu »
 • ПӀИШ:

  пӀиш хьун əzilmək; əzik hala gəlmək, zədələnmək.

  Tam oxu »
 • ПӀИШУН

  (-из, -на, -а) f. əzmək; мум пӀишун mumu əzmək; серг пӀишун sarımsağı əzmək (həvəngdə).

  Tam oxu »
 • ПӀУЗ

  bax пӀузар; * пӀуз кӀасун dodağını dişləmək, birdən bir şey yadına düşmək, xatırlamaq; пӀуз куьрсарун dodaq sallamaq, küsmək, incimək; пӀуз чиликай фи

  Tam oxu »
 • ПӀУЗАР

  (-и, -а, -ар) dodaq; * пӀузаррин ванер qram. dodaq səsləri, dodaqlanan səslər; пӀузарар акъатун dodağına uçuq (yara) çıxmaq, dodaqları uçuqlamaq (qızd

  Tam oxu »
 • ПӀУЗНАЦ

  yekədodaq, qalındodaq (adam).

  Tam oxu »
 • ПӀУПӀ¹

  dodaqları büzərək çıxarılan «пӀ-пӀ-пӀ» səsləri; muşqurtu, muşquruq; пӀ-пӀ авун a) muşqurmaq (atı hərəkətə gətirmək, iti yaxına çağırmaq üçün dodaqları

  Tam oxu »
 • ПӀУПӀ²:

  пӀупӀ авун dan. əl vurmaq, müdaxilə etmək, qurdalamaq; пӀупӀ гун dan. lağa qoymaq, rişxənd etmək, qəzəbləndirmək; пӀупӀ кутун həvəsə salmaq, həvəs oya

  Tam oxu »