Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ТӀА

  хьун f. ağrımaq, ağrı hiss etmək, ağrı tutmaq, sancmaq; sancı tutmaq, sancılanmaq; кьил тӀа хьун başı ağrımaq; мез тӀазвай сухвал элкъведа

  Tam oxu »
 • ТӀА¹

  dial. niyə? nə üçün? nə səbəbə? nəyə görə? nədən ötrü?; bax вучиз.

  Tam oxu »
 • ТӀА²:

  тӀа авун ağrıtmaq, ağrımasına səbəb olmaq, əziyyət vermək, incitmək.

  Tam oxu »
 • ТӀАБ²

  dial. siçan tələsi.

  Tam oxu »
 • ТӀАБ¹

  (тӀапӀуни, тӀапӀуна, тӀапӀар) kötük (ağacın qalın yerindən, oduncağından kəsilən bir hissə); чатухъандин тӀаб dəmirçi kötüyü (üstünə zindan bərkidilən

  Tam oxu »
 • ТӀАВУС

  (-ди, -да, -ар) 1. zool. tovuz (quş); тӀавусдин tovuz -u [-ü]; 2. məc. çox gözəl, bəzənib-düzənmiş, cilvəli qız (qadın) haqqında

  Tam oxu »
 • ТӀАГЬ

  zəif, gücsüz; əldən düşmüş, taqətsiz, üzgün; * тӀагъ дамар zəif damar.

  Tam oxu »
 • ТӀАЗ

  “тӀа хьун”-un murad forması; bax тӀа хьун.

  Tam oxu »
 • ТӀАЗВА

  “тӀа хьун”-un indiki zaman forması; bax тӀа хьун.

  Tam oxu »
 • ТӀАКАР

  dial. səbət, zənbil (çubuqlardan hörülmə).

  Tam oxu »
 • ТӀАКЬ

  taqət, aman, güc, qüvvət; bax тӀакьат; * тӀакь атӀун bax аман (аман атӀун).

  Tam oxu »
 • ТӀАКЬ-ТӀАКЬ

  təql. tıq-tıq, taq-taq; tıqqıltı səsi; çıqqıltı; тӀакь-тӀакь авун taqqıldamaq; çıqqıldamaq, tıqqıldamaq (saat və s

  Tam oxu »
 • ТӀАКЬАЛ

  köhn. faydasız, xeyirsiz, səmərəsiz.

  Tam oxu »
 • ТӀАКЬАТ

  bax такьат.

  Tam oxu »
 • ТӀАКЬРАКЬ

  təql. şaqqıltı, xırtıltı.

  Tam oxu »
 • ТӀАКЬУН

  (-аз, -ана, тӀакьукь) f. don vurmaq, donmaq; buz bağlamaq, buzlamaq; чил тӀакьанва yer donubdur.

  Tam oxu »
 • ТӀАКӀ

  (-а, -а, -ар) taxça, divar oyuğu, camaxatan; bax дакӀ.

  Tam oxu »
 • ТӀАКӀУН

  bax дакӀун.

  Tam oxu »
 • ТӀАКӀУРУН

  bax дакӀурун.

  Tam oxu »
 • ТӀАЛ

  (-ди, -да, -ар) 1. ağrı, sancı, sızı; кьилин тӀал baş ağrısı; сухван тӀал diş ağrısı; 2. xəstəlik, naxoşluq, azar; тӀал(ар) галукьун xəstələnmək, naxo

  Tam oxu »
 • ТӀАЛ-КВАЛ

  ağrı-acı, xəstəlik, naxoşluq; bax тӀал (1-2).

  Tam oxu »
 • ТӀАЛАБ

  (-ди, -да, -ар) 1. tələb; tələb etmə, tələb edilmə; istəmə, istənilmə; 2. dilək, xahiş, rica, təvəqqe, yalvarma, istək, arzu; тӀалаб авун bax тӀалабун

  Tam oxu »
 • ТӀАЛАБУН

  (-из, -на, -а) f. 1. tələb etmək, bir şeyi (israrla) qəti şəkildə istəmək; gözləmək, ummaq; 2. məc. rica etmək, xahiş etmək, təmənna etmək, yalvarmaq;

  Tam oxu »
 • ТӀАЛАБЧИ

  1. tələb edən, istəyən, iltimasçı, təmənnaçı (adam); 2. dilənçi.

  Tam oxu »
 • ТӀАЛАКЬ¹:

  гаф тӀалакьда акьун a) sözü, tələbi, niyyəti, arzusu yerinə yetmək, nəticəsiz qalmamaq, qəbul olunmaq; b) məc

  Tam oxu »
 • ТӀАЛАКЬ²

  (-ди, -да, -ар) 1. talaq, boşama, boşanma, nikahı ləğv etmə; 2. kəbin kəsilərkən kişinin arvada verdiyi kəbin kağızında qeyd edilən miqdarda məbləğ (p

  Tam oxu »
 • ТӀАМА

  (-ди, -да, -яр) 1. dama; тӀамайрал къугъун dama oynamaq; 2. dama oyununda istənilən tərəfə yeridilə bilən daş; * тӀамада хьун damağı çağ olmaq, kefi k

  Tam oxu »
 • ТӀАМА-ТӀАМА

  1. dama-dama, xana-xana; тӀама-тӀама перем dama-dama köynək; 2. dama oyunu.

  Tam oxu »
 • ТӀАМБУР

  (-ди, -да, -ар) məngənə, qısqac, basqı, sıxac.

  Tam oxu »
 • ТӀАМГЪА

  (-ди, -да, -яр) 1. damğa; möhür, nişan; тӀамгъа алай damğası olan, dağ basılmış, damğalı; 2. xüs. damğa basmaq üçün alət; тӀамгъа ягъун a) damğa vurma

  Tam oxu »
 • ТӀАМИЛАН

  (-ди, -да, -ар) qəd. imperiya.

  Tam oxu »
 • ТӀАМПӀ¹

  dan. nöqtə, nöqtə işarəsi (.).

  Tam oxu »
 • ТӀАМПӀ²

  (-уни, -уна, -ар) çırtma, çırtıq, çırtmıq; тӀампӀ ягъун çırtma vurmaq, çırtıq vurmaq, çırtmalamaq.

  Tam oxu »
 • ТӀАМПӀНА

  zərf dan. 1. birdən, qəfildən, gözlənilmədən; xırp; станок тӀампӀна акъвазна dəzgah xırp dayandı; тӀампӀна лугьун gözlənilmədən (qəfildən) söz demək;

  Tam oxu »
 • ТӀАН

  (-ди, -да, -ар) 1. ağuz, ağız; 2. ana südü; * тӀан гун mayalandırmaq, yeni doğulmuş heyvanlara birinci süddən əmdirmək, yedirmək

  Tam oxu »
 • ТӀАНБУЛ

  (-ди, -да, -ар) çırtma, çırtıq; тӀанбулар ягъун a) çırtma vurmaq, çırtma çalmaq; b) məc. veyllənmək, avara gəzmək

  Tam oxu »
 • ТӀАНБУР

  mus. tənbur; тӀанбурдин tənbur -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ТӀАНГУ

  (-ди, -да, -яр) bot. südləyən (bitki).

  Tam oxu »
 • ТӀАНКЬ

  хьун f. tərk olmaq, yox olmaq, məhv olmaq, itmək, qırılmaq, qırılıb qurtarmaq, kökü kəsilmək; ölmək; * тӀанкь хьайибур söy

  Tam oxu »
 • ТӀАНКЬНА

  zərf dan. birdən, gözlənilmədən, qəfildən.

  Tam oxu »
 • ТӀАНУР

  (-ди, -да, -ар) təndir; тӀанурдин a) təndir -i [-ı]; b) təndirdə bişirilmiş; тӀанурдин фу təndir çörəyi

  Tam oxu »
 • ТӀАНУТӀАР

  (-ри, -ра) c. armud növü.

  Tam oxu »
 • ТӀАПӀАН

  (-ди, -да, -ар) 1. tex. dəmir bənd, pərçim, çənbər; tapan; 2. qayış keçirmək üçün şalvarın qurşağına tikilən halqaların hər biri

  Tam oxu »
 • ТӀАПӀАР

  kilid, qıfıl; тӀапӀар ягъун qıfıllamaq, kilidləmək; * сивиз тӀапӀар ягъун bax сив.

  Tam oxu »
 • ТӀАПӀАС

  (-ди, -да, -ар) zool. dağ göyərçini.

  Tam oxu »
 • ТӀАПӀАХЪАН

  aşpaz, xörək bişirən (evdə, toyda və s.).

  Tam oxu »
 • ТӀАПӀАХЪАНВАЛ

  aşpazlıq.

  Tam oxu »
 • ТӀАПӀТӀАПӀ

  (-ди, -да, -ар) 1. top (təkərdə dəndələrin və ya dəyirman pərlərinin bənd edildiyi hissə); 2. daraq (araba oxunun söykəndiyi oyuq)

  Tam oxu »
 • ТӀАПӀУПӀ

  (-ди, -да, -ар) qalınlaşmış, bərkimiş, içi boş baldırğan və s. gövdəsi; * тӀапӀупӀ хьиз хьун məc. qarnı şişmək, köpmək (çox yeməkdən)

  Tam oxu »
 • ТӀАР

  хьун f. 1. ağrımaq, ağrı hiss etmək; canı acımaq, canı yanmaq; 2. əzilmək, zədələnmək.

  Tam oxu »