Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ЦАВ

  (-у, -а, -ар) 1. göy, səma, asiman; цавун göy (səma) -i [-ı]; цавун ранг səma rəngi, göy (mavi) rəng; 2

  Tam oxu »
 • ЦАВАЛНА

  1. keçm. zam: bax цавалун; 2. “цавалун”dan f.bağl. чин цавална къаткун üzüyuxarı (halda) uzanmaq.

  Tam oxu »
 • ЦАВАЛУН

  (-из, -на, цавал ая) f.: чин цавалун üzünü (yaxud bir şeyin üz tərəfini) səmaya tərəf çevirmək; кӀан-пад цавалун bax кӀан-пад

  Tam oxu »
 • ЦАВАР-ЧИЛЕР

  bax чил-цав.

  Tam oxu »
 • ЦАВАРБАН

  dan. münəccim, astroloq, astronom.

  Tam oxu »
 • ЦАВАРБАНВАЛ

  münəccimlik, astroloqluq.

  Tam oxu »
 • ЦАВУЗУН

  (-из, -на, -а) dan. f. qaldırmaq, göyə qaldırmaq, yuxarı qaldırmaq.

  Tam oxu »
 • ЦАВЯР

  sərçələr dəstəsindən kiçik quş növü.

  Tam oxu »
 • ЦАГЪ

  (-ади, -ада, -ар) 1. kim. zəy; лацу цагъ ağ zəy; циз цагъ ягъун suyu zəyləmək (durultmaq üçün); 2. цагъадин zəy -u [-ü]; * хам цагъада тун dərini zəyl

  Tam oxu »
 • ЦАГЪАМ

  (-ди, -да, -ар) 1. böyürtkən, moruq və s. bu kimi bitkilərin xırda tikanlı ilişkən kolları haqqında; мередин цагъамар böyürtkən kolluğu, böyürtkənlik;

  Tam oxu »
 • ЦАЗ²

  (цацуни, цацуна, цацар) 1. tikan; цацар алай сим tikanlı məftil; цацар алай кьуьгъуьр tikanlı kirpi; 2

  Tam oxu »
 • ЦАЗ¹

  “цун¹”-un murad forması; bax цун¹.

  Tam oxu »
 • ЦАЗ-ЦАЗ

  zərf biz-biz, qabarıq halda, dik vəziyyətdə (saç haqqında); чӀарар цаз-цаз хьун a) saçları biz-biz olmaq (qorxudan, həyəcandan, dəhşətdən tükləri ürpə

  Tam oxu »
 • ЦАЙ

  köhn. 1. ata; 2. soy, əsil, əcdad.

  Tam oxu »
 • ЦАЙА

  köhn. 1. ulu baba, nəslin banisi, ilk ağsaqqalı; 2. soyad, familiya.

  Tam oxu »
 • ЦАК

  1. tük; xov; цак акьалтун tük əmələ gəlmək, tüklənmək (quş balası, cücə və s. haqqında); 2. nazik təbəqə, qat; живедин цак nazik qar təbəqəsi; цак къу

  Tam oxu »
 • ЦАЛ

  [цhал] (цла, цла, цлар) 1. divar; къванцин цал daş divar; цлан divar [-i [-ı]; 2. məc. divar, çəpər, maneə, sədd; * цла туькӀуьн тийир къван bax къван

  Tam oxu »
 • ЦАМ

  (-уни, -уна, -ар) qolbaq, bilərzik; къизилдин цам qızıl qolbaq.

  Tam oxu »
 • ЦАМ-ЦАМ

  [цhам- цhам]: цам-цам авун uş. dil. əl çalmaq.

  Tam oxu »
 • ЦАМИР

  “цун¹”-un əmr forması; bax цун¹.

  Tam oxu »
 • ЦАН²

  “цун¹”-un təklif forması; bax цун¹.

  Tam oxu »
 • ЦАН¹

  (-и, -а, -ар) 1. k.t. şum, şumlanmış torpaq; зулун цан k.t. payız şumu, dondurma şum; гатфарин цан k

  Tam oxu »
 • ЦАНА

  1. чкад.п. bax цан¹; 2. keçm. zam.: bax цун¹, цун³; 3. цун¹, цун³-dən f.bağl.

  Tam oxu »
 • ЦАНЦУЬК

  dan. qızılgül.

  Tam oxu »
 • ЦАЦАР

  (-и, -а) 1. c. bax цаз²; 2. tikanlıq, çoxlu tikan kolluğu bitmiş yer, tikan kolluğu.

  Tam oxu »
 • ЦАЦАР-ВАЛАР

  bax валар-цацар.

  Tam oxu »
 • ЦАЦУНИ,

  ЦАЦУНА bax цаз².

  Tam oxu »
 • ЦВАЗ

  “цун²”-un murad forması; bax цун².

  Tam oxu »
 • ЦВАЛ

  (-ди, -да, -ар) 1. tikiş, tikiş yeri; перемдин цвал köynəyin tikişi; цвал акъадарун tikişi sökmək; цвал ахъа хьун (акъахун) tikişi açılmaq (sökülmək);

  Tam oxu »
 • ЦВАНА

  1. keçm. zam.: bax цун²; 2. “цун²”-dan f.bağl; цвана куьтягьун tikib qurtarmaq.

  Tam oxu »
 • ЦВАР

  (-ади, -ада, -ар) 1. sidik; 2. məc. kob. gözdən axan selik, zılıq (məh.); вилерай цвар авадармир kob

  Tam oxu »
 • ЦВАРАХАЙ

  dan. tez-tez altını isladan (uşaq haqqında).

  Tam oxu »
 • ЦВАРАХИЛ

  anat. sidik kisəsi, sidiklik.

  Tam oxu »
 • ЦВАРУН

  (-из, -на, цвар ая) 1. f. siyimək, işəmək; цвариз тун (гун) icb. siyitmək, işətmək; 2. is. fiziol. işəmə, siyimə; sidik ifraz etmə

  Tam oxu »
 • ЦВЕГ

  bax цегв.

  Tam oxu »
 • ЦВЕЗ

  (цуьцре, цуьцре, цуьцер) dial. qarışqa; bax цегв.

  Tam oxu »
 • ЦВЕРИ

  dial. bax цуьруь; цвери хьун bax цуьруь (цуьруь хьун).

  Tam oxu »
 • ЦВЕРИВАЛ

  dial. bax цуьруьвал.

  Tam oxu »
 • ЦЕ²

  [цце], ЦЕЛ, ЦЕЛАЙ bax яд; це гьахьун suya girmək.

  Tam oxu »
 • ЦЕ¹

  [цhе] “гун”-un əmr form. bax гун; * це лугьун a) istəmək, xahiş etmək, rica etmək, tələb etmək, diləmək; це лагьайдан чинин са пад чӀулав жеда, тагайд

  Tam oxu »
 • ЦЕ²

  [цце], ЦЕЛ, ЦЕЛАЙ bax яд; це гьахьун suya girmək.

  Tam oxu »
 • ЦЕ¹

  [цhе] “гун”-un əmr form. bax гун; * це лугьун a) istəmək, xahiş etmək, rica etmək, tələb etmək, diləmək; це лагьайдан чинин са пад чӀулав жеда, тагайд

  Tam oxu »
 • ЦЕГВ

  (цеквре, цеквре, цеквер) 1. qarışqa; чӀулав цегв qara qarışqa; 2. цекврен qarışqa -i [-ı]; цекверин кӀунтӀ (муг) qarışqa yuvası; * цеквер недай сев qa

  Tam oxu »
 • ЦЕГВ

  (цеквре, цеквре, цеквер) 1. qarışqa; чӀулав цегв qara qarışqa; 2. цекврен qarışqa -i [-ı]; цекверин кӀунтӀ (муг) qarışqa yuvası; * цеквер недай сев qa

  Tam oxu »
 • ЦЕКВЕР

  (-и, -а) c. qarışqalar; bax цегв.

  Tam oxu »
 • ЦЕКВЕР

  (-и, -а) c. qarışqalar; bax цегв.

  Tam oxu »
 • ЦЕКВРЕ,

  ЦЕКВРЕН bax цегв.

  Tam oxu »
 • ЦЕКВРЕ,

  ЦЕКВРЕН bax цегв.

  Tam oxu »
 • ЦЕЛ¹

  (-ци, -це, -ер) 1. motal; целцин motalda saxlanılan, motal; целцин ниси motal pendiri; 2. keç. tuluq; цин цел su tuluğu; 3

  Tam oxu »
 • ЦЕЛ²

  dial. bax денбел.

  Tam oxu »