Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ЧӀАБА

  qalıntüklü, tüklü, qıllı; чӀаба бармак qalıntüklü papaq; чӀаба кицӀ qalıntüklü it.

  Tam oxu »
 • ЧӀАВ

  (-у, -а, -ар) vaxt, zaman, çağ; ряден чӀав axşam vaxtı; гъуьрчен чӀав ov vaxtı (mövsümü); гатун чӀав yay vaxtı (fəsli); * а чӀавалай инихъ o vaxtdan b

  Tam oxu »
 • ЧӀАВАРГАН

  dan. təqvim.

  Tam oxu »
 • ЧӀАГАЙ

  1. donmuş, soyuğun təsirindən bərkləşmiş (nəm torpaq, paltar və s. haqqında); чӀагай чил donmuş torpaq; 2

  Tam oxu »
 • ЧӀАГАЙВАЛ

  1. donmuş (soyuğun təsirndən bərkləşmiş) torpağın və s.-nin halı; bərklik; 2. məc. dəbdəbə, təmtəraq, zahiri gözəllik, şıqlıq

  Tam oxu »
 • ЧӀАГАЙДАКАЗ

  zərf dan. 1. şıq, süslü, gözəl, qəşəng; 2. dəbdəbə ilə, təmtəraqla.

  Tam oxu »
 • ЧӀАГУН¹

  (-из, -ана, чӀагуг) f. 1. donmaq, soyuğun təsirindən bərk hala gəlmək (nəm torpaq, yaş əsgi və s.); чил чӀаганва yer donmuşdur; 2

  Tam oxu »
 • ЧӀАГУН²

  (-из, -ана, чӀагуг) f. 1. bəzənmək, düzənmək, süslənmək, zinətlənmək; 2. məc. daha da gözəl olmaq, gözəlləşmək, qəşəngləşmək, abadlaşmaq

  Tam oxu »
 • ЧӀАГУНАР

  (-ри, -ра) gərnəşmə; чӀагунар авун bax чӀагунарун.

  Tam oxu »
 • ЧӀАГУНАРУН

  (-из, -на, -а) f. gərnəşmək.

  Tam oxu »
 • ЧӀАГУРУН¹

  (-из, -на, -а) f. 1. dondurmaq; 2. həddindən artıq bişirmək, qızartmaq ya qurutmaq (əsasən çörək məmulatları haqqında)

  Tam oxu »
 • ЧӀАГУРУН²

  (-из, -на, -а) f. 1. bəzəmək, zinətləndirmək, yaraşıq vermək, gözəlləşdirmək, qəşəngləşdirmək; süs vermək, bəzək vermək, süsləmək; 2

  Tam oxu »
 • ЧӀАГЪ

  (-ра, -ра, -ар) 1. zool. zəğən, qara qarğa, dolaşa, zağ; чӀагъран zəğən -i [-ı]; 2. məc. qaratoxmaq (qumar kağızında naxış); * чӀагъ ахъаюн şayiə bura

  Tam oxu »
 • ЧӀАГЪАН

  (-ди, -да, -ар) mus. qarmon; чӀагъандин qarmon -i [-ı]; чӀагъандин ван qarmon səsi; чӀагъан ягъун qarmon çalmaq

  Tam oxu »
 • ЧӀАГЪАНЧИ

  qarmonçu, qarmonçalan.

  Tam oxu »
 • ЧӀАГЪАНЧИВАЛ

  qarmonçuluq.

  Tam oxu »
 • ЧӀАГЪЛАН

  1. vecsiz, yaramaz, bivec (adam); 2. dələduz, fırıldaqçı, adamaldadan.

  Tam oxu »
 • ЧӀАГЪУНКАЦ

  dial. zool. çölpişiyi, vəhşi pişik.

  Tam oxu »
 • ЧӀАГЬНАКЬА

  zərf boş yerə , nahaq, nahaq yerə, əbəs yerə, boş-boşuna, hədər yerə, nahaqdan.

  Tam oxu »
 • ЧӀАДГЪУНУН

  bax чӀудгъунун.

  Tam oxu »
 • ЧӀАКЬ

  təql. şıqq; şaqqıltı səsi, çatırtı səsi, çatıltı; чӀакь авун çatırtı səsi çıxarmaq, çatırdamaq, şaqqıldamaq; * чӀакь гун çatlamaq, çatıq əmələ gəlmək;

  Tam oxu »
 • ЧӀАКЬ-ЧӀАКЬ

  bax чӀакьракь 2).

  Tam oxu »
 • ЧӀАКЬАЛ

  bax чакъал.

  Tam oxu »
 • ЧӀАКЬРАКЬ

  1. təql. şaqq, cırt; şaqqıltı, çatırtı; 2. çığçığa, əzilməmiş, şax (pul, konfet kağızı, çay kağızı və s

  Tam oxu »
 • ЧӀАКЬРАКЬУН

  (-из, -на, -а) f. çırtıldamaq, çatırdamaq, şaqqıldamaq, xırtıldamaq, xırçıldamaq.

  Tam oxu »
 • ЧӀАКЬУН

  (-ваз, -вана, чӀакьукь) f. dial. bax жакьун; кендирагъ чӀакьун saqqız çeynəmək.

  Tam oxu »
 • ЧӀАКӀВАЛАР

  (-ри, -ра) c. 1. kilkə; keyfiyyətsiz yun, yun tullantıları; 2. narın tük; pərqu (quşlarda).

  Tam oxu »
 • ЧӀАКӀУН

  (-ваз, -вана, чӀакӀукӀ) f. dial. bax цӀимун.

  Tam oxu »
 • ЧӀАЛ

  (-а, -а, -ар) 1. dil; nitq, danışıq tərzi, üslub; дидед чӀал ana dili; лезги чӀал ləzgi dili; рахунрин чӀал danışıq dili; чӀал чирун a) dil öyrənmək;

  Tam oxu »
 • ЧӀАЛАРБАН

  dan. poliqlot, tərcüməçi, dilmanc.

  Tam oxu »
 • ЧӀАЛАХЪ

  хьун f. 1. inanmaq; 2. din. iman gətirmək, etiqad etmək; диндал чӀалахъ хьун dinə inanmaq; * ахварал чӀалахъ хьун yuxuya inanmaq; чӀалахъ авун bax чӀа

  Tam oxu »
 • ЧӀАЛАХЪАРУН

  (-из, -на, -а) f. inandırmaq, inanmasına nail olmaq; qane etmək.

  Tam oxu »
 • ЧӀАЛАХЪВАЛ

  inam, inanma, etibar.

  Tam oxu »
 • ЧӀАЛАХЪДАКАЗ

  zərf inamla, özünə inanaraq, özünə güvənərək, əzmlə, qətiyətlə.

  Tam oxu »
 • ЧӀАЛИТӀ

  (-ди, -да, -ар) zool. cüllüt (quş); чӀалитӀдин cüllüt -i [-ı];* тамун чӀалитӀ zool. meşəcüllütü, çilikburun

  Tam oxu »
 • ЧӀАЛУН

  (-из, -на, -а) f. gözə gətirmək, nəzərə gətirmək, göz (nəzər) dəyməsinə səbəb olmaq.

  Tam oxu »
 • ЧӀАЛУС

  (-ди, -да, -ар) zool. sığırçın; чӀалусдин sığırçın -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ЧӀАЛЧИДАЙ

  sif. dilbilən, yolbilən, düşüncəli, təcrübəli.

  Tam oxu »
 • ЧӀАМХА

  bax чӀахма.

  Tam oxu »
 • ЧӀАНА

  elə-belə, məqsədsiz; işsiz, boş, bekar, məəttəl; чӀана жедалди, чӀиргъин жакьваз хъсан я. Ata. sözü boş durunca düşməninə daş daşı; * чӀана са гаф хьу

  Tam oxu »
 • ЧӀАНАВАЛ

  1. eyib, nöqsan, qüsur, kəsir, çatışmayan cəhət; 2. məc. pislik, alçaqlıq, rəzillik; 3. bikarçılıq, bikarlıq, işsizlik, avaralıq

  Tam oxu »
 • ЧӀАНАКӀ

  köhn. köhnə, işlənməkdən ağzı nazilmiş, yararsız dəryaz haqqında.

  Tam oxu »
 • ЧӀАНГЬАКЬА

  zərf nahaqdan, əbəs yerə, boş yerə.

  Tam oxu »
 • ЧӀАНКЬ

  (-уни, -уна, -ар) 1. təql. şaqqıltı səsi (barmaqları dartarkən, boynunu burarkən və s. çıxan səs); чӀанкьар акъудун barmaqları bir-bir dartaraq yaxud

  Tam oxu »
 • ЧӀАПӀАТӀ(АР)

  bax чапатӀ(ар).

  Tam oxu »
 • ЧӀАР

  (-чӀи, -чӀе, -ар) 1. saç, tük, tel; чӀулав чӀарар qara saç; векъи чӀарар cod saç; 2. qıl, tük; цӀегьрен чӀарар keçi qılı (tükü); жуван вилевай тар так

  Tam oxu »
 • ЧӀАРАХВ

  (-ди, -да, -ар) bot. kök, rişə, kökcük.

  Tam oxu »
 • ЧӀАРБА

  dan. qalın tüklü adam.

  Tam oxu »
 • ЧӀАРНИ

  zərf tük qədər, heç, qətiyyən, zərrə qədər, bir az da olsa, qılca; * чӀарни юзур тавун (чӀарни юза тахьун) məc

  Tam oxu »
 • ЧӀАРПӀ-ЧӀАРПӀ

  təql. marçıltı; сивив чӀарпӀ-чӀарпӀ ийиз тун ağzını marçıldatmaq (şapırdatmaq, şappıldatmaq); чӀарпӀ-чӀарпӀ ацалтна zərf marçamarç; şapır-şapır, səs ç

  Tam oxu »