Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ША²

  1. “атун”-un əmr form.; 2. gəl (məsləhət, xahiş bildirir); ша вуна аллагьдиз килиг! sən gəl allaha bax!; 3

  Tam oxu »
 • ША¹

  “Ш” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.

  Tam oxu »
 • ШАБАГЬ

  dial. mükafat.

  Tam oxu »
 • ШАБАЛТ

  (-ди, -да, -ар) 1. şabalıd; şabalıd ağacı; шабалтдин şabalıd (ağacı) -i [-ı]; шабалтдин там şabalıd meşəsi, şabalıdlıq

  Tam oxu »
 • ШАБАШ

  (-ди, -да, -ар) 1. şabaş; шабаш гун şabaş vermək, şabaş tökmək (toy məclisində); 2. dan. işin axırı, sonu

  Tam oxu »
 • ШАБЛОН

  (-ди, -да, -ар) 1. şablon, ülgü, qəlib; 2. məc. basmaqəlib, çeynənmiş, bayağı.

  Tam oxu »
 • ШАБЛОНВАЛ

  şablonluq, bayağılıq, basmaqəliblik.

  Tam oxu »
 • ШАВЛА:

  шавла хьун f. dan. 1. yorulmaq, üzülmək, əldən düşmək, haldan düşmək; 2. məc. şikəst olmaq, əlil olmaq, şil olmaq; шавла авун a) yormaq, üzmək, əldən

  Tam oxu »
 • ШАГЪ:

  шагъ атун (шагъ ягъун) dial. quğuldamaq, quqquldamaq (toyuq haqqında).

  Tam oxu »
 • ШАГЬ

  1. keçm. şah, padşah, hökmdar; шагьдин şah -u [-ü]; шагьдин хва şah oğlu, şahzadə; 2. məc. seçilən, başda duran; ən birinci, ən yaxşı; 3

  Tam oxu »
 • ШАГЬАД

  (-ди, -да, -ар) şahad (dəyirman haqqı).

  Tam oxu »
 • ШАГЬВАЛ

  şahlıq, padşahlıq, hökmdarlıq; шагьвал авун a) köhn. şahlıq etmək, padşahlıq etmək; b) məc. hökmranlıq etmək, hökm sürmək

  Tam oxu »
 • ШАГЬВАР

  (-ди, -да, -ар) meh, xəfif (yüngül, yumşaq) yel, sakit külək; nəsim.

  Tam oxu »
 • ШАГЬВЕЛЕД

  şahvələd ("şah övladı" böyük oğul).

  Tam oxu »
 • ШАГЬДАМАР

  1. anat. aorta, şahdamar (baş arteriya); 2. məc. ən mühüm, ən əsas, başlıca yol.

  Tam oxu »
 • ШАГЬДУВУЛ

  ana kök, əsas kök (bitkidə).

  Tam oxu »
 • ШАГЬЗАДА

  köhn. şahzadə, şah oğlu.

  Tam oxu »
 • ШАГЬИ

  (-ди, -да, -яр) şahı (beşqəpiklik qara pul).

  Tam oxu »
 • ШАГЬИД

  (-ди, -да, -ар) şahid; шагьид хьун şahidi olmaq, bir hadisəni öz gözü ilə görmək.

  Tam oxu »
 • ШАГЬИДВАЛ

  şahidlik; шагьидвал авун şahidlik etmək, şəhadət vermək, ifadə vermək; şahid durmaq.

  Tam oxu »
 • ШАГЬИДВАЛУН

  (-из, -на, -а) f. bax шагьидвал (шагьидвал авун).

  Tam oxu »
 • ШАГЬМАР

  (-ди, -да, -ар) 1. zool. şahmar; шагьмардин şahmar -i [-ı]; 2. əfsanəvi ilan (xəzinələri və s. qoruyan ilan haqqında)

  Tam oxu »
 • ШАД

  1. şad, şən, məmnun, fərəhli, sevinən; шад кас şad adam; 2. xoş, sevindirici, fərəhləndirici, ürəkaçan; шад хабар şad xəbər; * рикӀ шад sif

  Tam oxu »
 • ШАД

  хьун f. şad olmaq, şadlanmaq, sevinmək, fərəhlənmək; рикӀ шад хьун bax рикӀ.

  Tam oxu »
 • ШАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. şadlandırmaq, sevindirmək, fərəhləndirmək.

  Tam oxu »
 • ШАДВАЛ

  1. şadlıq, sevinc, fərəh; 2. şadyanalıq, şənlik, bayram; шадвал авун şadlıq etmək, çalıb-oynamaq, kef eləmək, şadlanmaq, sevinmək, fərəhlənmək

  Tam oxu »
 • ШАДВАЛУН

  (-из, -на, -а) bax шадвал (шадвал авун).

  Tam oxu »
 • ШАДВИЛЕЛДИ

  bax шаддаказ.

  Tam oxu »
 • ШАДДАКАЗ

  zərf sevinclə, fərəhlə, şadlıqla; şad, şən, sevincək, sevinə-sevinə, şad-şad, sevinc içərisində, məmnun halda

  Tam oxu »
 • ШАДДИЗ

  zərf şad, şən, sevincək.

  Tam oxu »
 • ШАДЛУХ

  şadlıq, şənlik, toy, bayram.

  Tam oxu »
 • ШАДУН

  (-из, -на, шад ая) bax шад (шад авун).

  Tam oxu »
 • ШАЗ

  zərf bildir, keçən il, ötən il, əvvəlki il.

  Tam oxu »
 • ШАЗАЛАЙ

  (hələ) keçən ildən (bəri).

  Tam oxu »
 • ШАЗАЛДИ

  bildirə kimi, keçən ilə kimi.

  Tam oxu »
 • ШАЗАМАЗ

  (hələ) keçən ildə.

  Tam oxu »
 • ШАЗАН

  keçən ilki, bildirki.

  Tam oxu »
 • ШАИР

  (-ди, -да, -ар) şair.

  Tam oxu »
 • ШАИРВАЛ

  şairlik; шаирвилин sif. şairlik.

  Tam oxu »
 • ШАЙБА

  1. tex. şayba; 2. şayba (xokkey oyununda rezin disk).

  Tam oxu »
 • ШАЙТӀАН

  bax шейтӀан.

  Tam oxu »
 • ШАК

  (-уни, -уна, -ар) şəkk, şübhə, güman, zənn; шак авун a) şəkk etmək, şübhə etmək, inanmamaq, şübhələnmək, şəklənmək; b) güman etmək, təxmin etmək, zənn

  Tam oxu »
 • ШАКВА

  1. klassik şer forması; 2. klas. şikayət, şikayət etmə, şəkva (ər.); шаква авун a) şikayət etmək; b) məc

  Tam oxu »
 • ШАКУН

  (-из, -на, шак ая) bax шак (шак авун).

  Tam oxu »
 • ШАКЪА

  (-ди, -да, -яр) 1. qat, lay; шакъада тун laybalay yığmaq, qat-qat yığmaq, üst-üstə yığmaq; 2. qol, qovşaq; вацӀун шакъа çayın qolu

  Tam oxu »
 • ШАКӀИС

  köhn. oğru.

  Tam oxu »
 • ШАКӀУКӀА

  bax алуга.

  Tam oxu »
 • ШАКӀУРТ

  usta şagirdi, usta köməkçisi.

  Tam oxu »
 • ШАЛ

  (-уни, -уна, -ар) 1. şal (baş örtüyü); сун шал yun şal; 2. nazik, yumşaq yun parça; evdə toxunma mahud parça; кишмир(дин) шал kəşmiri şal; 3

  Tam oxu »
 • ШАЛА

  (-ди, -да, -яр) 1. şələ; 2. məc.qayğı, sıxıntı, ağırlıq, yük; шаладик хьун sıxıntı çəkmək, əziyyət çəkmək, əzab çəkmək, zülm çəkmək; * шалада вуч ават

  Tam oxu »