maliyyə icarəsi

İcarəyə verilən aktivlə əlaqədar bütün risklər və gəlir icarəçiyə keçən icarədir. Aktivin mülkiyyət hüququ isə icarə vaxtı qurtarandan sonra müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq, icarəçiyə keçirilə və ya keçirilməyə bilər

maliyyə xidmətləri
maliyyə qoyuluşları