MODEL

model1

n 1. model; maket; working ~ işlək / qüvvədə olan model; a ~ of a monument abidə maketi; 2. model; nümunə; fason; the latest Paris ~s son Paris fasonları / modaları; 3. surət

model2

v model yaratmaq; maket düzəltmək; yamsılamaq; təqlid etmək; to ~ ships gəmi modelləri düzəltmək; to ~ smth. in day gildən bir şeyin modelini düzəltmək; to ~ one’s behaviour on / upon smb davranışında bir kəsi yamsılamaq / təqlid etmək

MODE
MODELER

Значение слова в других словарях