NEÇƏLİK

\[alm. Quanität; fr. Quanitè; ing. Quantity; lat. Quantitas; yun. Posofei; osm. tr. kemiyet; ər. ك حًَُّ \] – ölçülə bilən, azalıb çoxala bilən böyüklük, necə, nə qədər, nə böyüklükdə– kimi sualların qarşılığı.
NECƏLİK
NEQATİV

Значение слова в других словарях