POCKET

pocket1

n 1. cib; a deep ~ dərin cib; a coat / jacket / trouser ~ palto / pencək / şalvar cibi; to put one’s hand into one’s ~ 1) əlini cibinə qoymaq; 2) məc. əlini cibinə salmaq, pul xərcləmək

pocket2

adj cib; a ~ dictionary cib lüğəti; ~ money cib xərcliyi; a ~ knife cib bıçağı

pocket3

v 1. cibinə qoymaq; The girl quickly pocketed the letter without reading it Qız məktubu oxumadan (onu) cəld cibinə qoydu; 2. mənimsəmək, cibinə salmaq; He received 50 dollars for expenses, but he pocketed most of it O xərcləmək üçün 50 dollar aldı, lakin əksər hissəsini mənimsədi /cibinə saldı; 3. qazanmaq, gəlir götürmək; He pocketed a nice sum over the translation O, tərcümədən yaxşıca pul qazandı, 4. şarı luzaya salmaq (bilyard oyununda)

POACHY
POCKET-GLASS