Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ДАВИТЬ

  1. Əzmək, basmaq, tapdalamaq; 2. Sıxmaq, təzyiq etmək, zülm etmək; 3. Boğmaq

  Tam oxu »
 • ДАВЛЕНИЕ

  1. Təzyiq; 2. Sıxışdıma, təzyiq etmə, təzyiq göstərmə; 3. Əzmə, basma

  Tam oxu »
 • ДАВНИЙ

  çoxdankı, əvvəlki, köhnə

  Tam oxu »
 • ДАЛЕКИЙ

  1. Uzaq, iraq; 2. Yad; 3. Dərin, ağıllı

  Tam oxu »
 • ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

  uzaq şərq

  Tam oxu »
 • ДАЛЬНОВИДНОСТЬ

  uzaqgörənlik, uzaqgörücülük

  Tam oxu »
 • ДАЛЬНОСТЬ

  1. Uzaqlıq, 2. Məsafə, mənzil

  Tam oxu »
 • ДАННЫЕ

  1.məlumat; 2. Rəqəmllər; 2. Əsas, sübut, dəlil; 3. Keyfiyyət, əlamət

  Tam oxu »
 • ДАНЬ

  1. Bac, xərac, vergi; 2. Haqq

  Tam oxu »
 • ДАР

  1. Hədiyyə, bəxşiş, sövqat, ənam; 2. Bacarıq, qabiliyyət, zəka, istedad, vergi

  Tam oxu »
 • ДАРЕНИЕ

  bağışlama, hədiyyə etmə

  Tam oxu »
 • ДАРИТЬ

  bağışlamaq, hədiyyə etmək

  Tam oxu »
 • ДАРМОЕД

  müftəxor, tüfeyli

  Tam oxu »
 • ДАТА

  tarix (məktub, sənəd və s)

  Tam oxu »
 • ДАТЬ

  1. Vermək; 2. Vurmaq, çəkmək

  Tam oxu »
 • ДАЯНИЕ

  1. Sədəqə, ianə; 2. Hədiyyə, bəxşiş

  Tam oxu »
 • ДВЕРЬ

  qapı

  Tam oxu »
 • ДВИГАТЕЛЬ

  1. Mühərrik, motor; 2.hərəkətverici qüvvə , təkanverici qüvvə

  Tam oxu »
 • ДВИГАТЬ

  1. Hərəkətə gətirmək, hərəkət vermək, hərəkət etdirmək; 2. Istiqamət vermək, yönəltmək; 3. Tərpətmək; 4

  Tam oxu »
 • ДВИЖЕНИЕ

  hərəkət, hərəkat, gediş-gəliş, irəliləmə, qalxıb düşmə

  Tam oxu »
 • ДВИЖИМОСТЬ

  daşınar əmlak

  Tam oxu »
 • ДВИЖИТЕЛЬ

  hərəkətverici (qüvvə, mexanizm)

  Tam oxu »
 • ДВОЕНИЕ

  haçalanma, ikiləşmə, ikiləmə

  Tam oxu »
 • ДВОИТЬ

  1.ikiləmək, ikiyə bölmək; 2. Ikinci dəfə sürmək(yeri)

  Tam oxu »
 • ДВОЙСТВЕННЫЙ

  ikili, ikitərəfli, iki tərəfə meyl edən, ikiüzlü

  Tam oxu »
 • ДВОР

  1. Həyət; 2. Ev, təsərrüfat; 3. Çöl, bayır; 4. Saray, saray əhli

  Tam oxu »
 • ДВОРЯНИН

  zadəgan

  Tam oxu »
 • ДВУБОРТНЫЙ

  ikiyanlı, iki tərəfi düymələnən

  Tam oxu »
 • ДВУКРАТНО

  ikiqat, iki dəfə, iki kərrə

  Tam oxu »
 • ДВУХМЕСТНЫЙ

  ikinəfərlik, ikiadamlıq, ikiyerli

  Tam oxu »
 • ДЕБЕТ

  debet (gəlir-çıxar dəftərində: çatacaq məbləğlərin yazıldığı sol tərəf)

  Tam oxu »
 • ДЕБЕТИРОВАТЬ

  debetə yazmaq, debetə daxil etmək

  Tam oxu »
 • ДЕБИТОР

  debitor, borclu

  Tam oxu »
 • ДЕБЮТАНТ

  debütant (bir sahədə ilk dəfə çıxış edən adam)

  Tam oxu »
 • ДЕВИЗ

  şüar, çağırış

  Tam oxu »
 • ДЕВСТВЕННОСТЬ

  bakirəlik, bakirlik, bəkarət, ismət, məsumluq

  Tam oxu »
 • ДЕГАЗАЦИЯ

  deqazasiya, qazdan təmizləmə, zərərsizləşdirmə, zərərsiz hala salma

  Tam oxu »
 • ДЕГРАДАЦИЯ

  tənəzzül, düşkünlük, geri getmə, xarablaşma, pisləşmə

  Tam oxu »
 • ДЕДЕКТОР

  detektor, dalğatutan (bütün hadisələrin qanunauyğunluğu və səbəbiyyət əlaqəsindən asılı olduğu haqqında nəzəriyyə)

  Tam oxu »
 • ДЕДУКЦИЯ

  deduksiya (düşünüş prosesində ümumidən xüsusiyə getmə)

  Tam oxu »
 • ДЕДУШКА

  baba, babacan

  Tam oxu »
 • ДЕЕСПОСОБНОСТЬ

  1. Hüquq səlahiyyəti; 2. Iş bacarığı, işləmək bacarığı (qabiliyyəti)

  Tam oxu »
 • ДЕЖУРСТВО

  növbətçilik, növbə

  Tam oxu »
 • ДЕЗЕРТИР

  dezertir, fərari (1.əsgərlikdən qaçan adam; 2. Dövlət işindən, ictimai işdən qaçan adam)

  Tam oxu »
 • ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

  yalan məlumat vermə, yalan məlumat verməklə çaşdırma (azdırma)

  Tam oxu »
 • ДЕЗОРГАНИЗАТОР

  işi pozan, pozğunluq salan, intizamı pozan (adam)

  Tam oxu »
 • ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ

  1. Oriyentasiyasını itirmə, istiqamətini itirmə; 2. Çaşdırma, azdırma, aldatma, aldadılma

  Tam oxu »
 • ДЕЙСТВИЕ

  1.hərəkət, iş, fəaliyyət; 2. Təsir; 3. Qüvvə, güc, etibar; 4. Hərəkət; 5. Əhvalat

  Tam oxu »
 • ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

  1. Gerçəklik, varlıq; 2. Həyat, şərait, mühit; 3. Həqiqət

  Tam oxu »
 • ДЕЙСТВОВАТЬ

  1. Iş görmək, hərəkət etmək; 2. Işləmək; 3. Fəaliyyət göstərmək; 4. Təsir etmək, təsir göstərmək; 5. Qüvvədə olmaq (qanun)

  Tam oxu »