Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ИВА

  söyüd

  Tam oxu »
 • ИГЛА

  1. Iynə, qıyıq; 2. Mil; 3. Tikan

  Tam oxu »
 • ИГНОРИРОВАНИЕ

  saymazlıq, etinasızlıq, diqqətsizlik, nəzərə almam, saymama, əhəmiyyət verməmə, etinasıqlıq göstərmə

  Tam oxu »
 • ИГНОРИРОВАТЬ

  saymamaq, nəzərə almamaq, əhəmiyyət verməmək, diqqət yetirməmək, tanımamaq, etinasızlıq göstərmək

  Tam oxu »
 • ИГРА

  1. Oyun, 2. Oyun şeyləri, 3. Bərq vurma, parıldama

  Tam oxu »
 • ИГРАТЬ

  1. Oynamaq; 2. Çalmaq; 3. Bərq vurmaq, parıldamaq; 4. Köpüklənmək

  Tam oxu »
 • ИГРУШКА

  oyuncaq

  Tam oxu »
 • ИДЕАЛ

  1. Ideal, qayə (ən yüksək arzu, ən yüksək məqsəd); 2. Ideal (ən gözəl nümunə, ən yaxşı nümunə)

  Tam oxu »
 • ИДЕАЛИЗИРОВАТЬ

  ideallaşdırmaq, idealizə etmək (həqiqətdə olduğundan daha yaxşı təsvir etmək, göstərmək)

  Tam oxu »
 • ИДЕАЛЬНО

  əla, gözəl, çox yaxşı, mükəmməl, olduqca, son dərəcə

  Tam oxu »
 • ИДЕАЛЬНОСТЬ

  ideallıq, çox gözəllik, mükəmməllik

  Tam oxu »
 • ИДЕНТИФИКАЦИЯ

  eyniləşdimə, eyniləşdirilmə

  Tam oxu »
 • ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ

  eyniləşdirmək

  Tam oxu »
 • ИДЕНТИЧНОСТЬ

  eynilik, eyniyyət, oxşarlıq

  Tam oxu »
 • ИДЕОЛОГИЯ

  ideologiya, məfkurə

  Tam oxu »
 • ИДЕЯ

  1.ideya, əqidə; 2. Əsas fikir, ideya; 3. Fikir, niyyət, plan

  Tam oxu »
 • ИДТИ

  1.getmək, hərəkət etmək, yerimək; 2. Axmaq, tökülmək, gəlmək; 3. Qalxmaq, çıxmaq; 4. Girmək, daxil olmaq; 5

  Tam oxu »
 • ИЕРОГЛИФ

  heroqlif (1. Qədim misir, çin əlifbasında bütöv məfhumu və ya hecanın ifadə edən işarə)

  Tam oxu »
 • ИЖДИВЕНСТВО

  başqasının hesabına yaşama, kürəyini işə verməmə

  Tam oxu »
 • ИЗБАВИТЬ

  xilas etmək, azad etmək, canını qurtarmaq

  Tam oxu »
 • ИЗБАВЛЕНИЕ

  1. Qurtuluş, xilas; 2. Xilas olma, xilas edilmə, azad etmə, qurtarma

  Tam oxu »
 • ИЗБЕГАТЬ

  1. Çəkinmək, qaçınmaq, özünü gözləmək, uzaqlaşmaq, kənar gəzmək

  Tam oxu »
 • ИЗБИТЬ

  1. Döymək, əzişdirmək; 2. Qırmaq, tələf etmək; 3. Əzmək, korlamaq

  Tam oxu »
 • ИЗБРАННИК

  seçilmiş, seçilmiş nümayəndə

  Tam oxu »
 • ИЗБРАННЫЙ

  seçilmiş, seçmə

  Tam oxu »
 • ИЗВЕРЖЕНИЕ

  1. Püskürmə, fışqırma, atma; 2. Yağdırmaq, yağdırılma (söyüş); 3. Qovma, qovulma

  Tam oxu »
 • ИЗВЕСТИ

  1. Xərcləmək, sərf etmək; 2. Qırmaq, tələf etmək, məhv etmək; 3. Incitmək, cana gətirmək, təngə gətirmək, zəhlə tökmək

  Tam oxu »
 • ИЗВЕСТИЕ

  1.xəbər; 2. Tarixi məlumat; 3. Cəm; xəbərlər

  Tam oxu »
 • ИЗВЕСТИТЬ

  xəbər vermək, xəbərdar etmək, bildirmək, məlumat vermək

  Tam oxu »
 • ИЗВЕСТНОСТЬ

  1. Şöhrət, məşhurluq, ad, san; 2. Məşhur adam, adlı-sanlı adam, tanınmış adam

  Tam oxu »
 • ИЗВИНЕНИЕ

  1. Bağışlama, günahdan keçmə, əfv etmə; 2. Üzr; 3. Üzrlü səbəb

  Tam oxu »
 • ИЗВИНИТЬ

  1. Bağışlamaq, günahından keçmək, əfv etmək, üzrlü saymaq, üzrlü hesab etmək; 2. Haqlı çıxartmaq

  Tam oxu »
 • ИЗВИНИТЬСЯ

  üzr istəmək

  Tam oxu »
 • ИЗВЛЕЧЬ

  1. Çıxartmaq; 2. Çəkmək, hasil etmək, əldə etmək; 3. Almaq, götürmək

  Tam oxu »
 • ИЗВОРОТЛИВОСТЬ

  diribaşlıq, cəldlik, zirəklik, çeviklik, fəndgirlik, bacarıq, fərasət

  Tam oxu »
 • ИЗВРАТИТЬ

  1. Pozmaq, korlamaq; 2. Təhrif etmək, dəyişdirmək, saxtalaşdırmaq, mənasını pozmaq

  Tam oxu »
 • ИЗГНАНИЕ

  1. Qovma, qovulma, sürgün etmə, sürgün edilmə; 2. Çıxarma yox etmə, kökünü kəsmə; 3. Sürgün

  Tam oxu »
 • ИЗГНАТЬ

  1.qovmaq; 2. Sürgün etmək; 3. Yox etmək, kökünü kəsmək, aradan qaldırmaq

  Tam oxu »
 • ИЗГОЛОВЬЕ

  1. Baş tərəf, baş; 2. Yastıq, balış, başaltı

  Tam oxu »
 • ИЗГОТОВИТЬ

  1. Hazırlmaq, istehsal etmək; 2. Bişirmək (yemək)

  Tam oxu »
 • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

  1. Istehsal etmə, istehsal edilmə; 2. Hazırlama; hazırlnama, bişirmə

  Tam oxu »
 • ИЗДАНИЕ

  1. Nəşr etmə (edilmə), çap etmə (edilmə) , dərc etmə; 2.nəşr, çap; 3. Tiraj; 4. Nəşriyyat

  Tam oxu »
 • ИЗДАТЕЛЬСТВО

  nəşriyyat, nəşriyyat idarəsi

  Tam oxu »
 • ИЗДАТЬ

  1. Nəşr etmək, çap etmək; 2. Dərc etmək; 3. Çıxartmaq

  Tam oxu »
 • ИЗДЕРЖАТЬ

  xərcləmək, sərf etmək

  Tam oxu »
 • ИЗЖИТЬ

  aradan qaldırmaq, kökünü kəsmək, yox etmək

  Tam oxu »
 • ИЗЛИШЕСТВО

  artıqlıq, israf, sui-istifadə, ifrat (çılıq)

  Tam oxu »
 • ИЗЛИШЕСТВОВАТЬ

  israf etmək, artıq işlətəmək, sui-istifadə etmək, ifratçılıq etmək

  Tam oxu »
 • ИЗЛИШНЕ

  1.artıq, həddindən artıq; 2. Gərəksiz, yersiz, münasibətsiz, lüzumsuz

  Tam oxu »
 • ИЗЛОЖЕНИЕ

  1. Ifadə etmə, anlatma, şərh etmə, izah etmə; 2. Şərh, ifadə, izah; 3. Üslub

  Tam oxu »