Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ШАБАШИТЬ

  işi qurtarmaq

  Tam oxu »
 • ШАГ

  1. addım, qədəm; 2. yeriş; 3. məc. təşəbbüs, hərəkər, tədbir

  Tam oxu »
 • ШАТАТЬ

  laxlatmaq, yırğalamaq, tərpətmək, sarsıtmaq

  Tam oxu »
 • ШАТКОСТЬ

  1. laxlama, tərpənmə; 2. məc. qərarsızlıq, mütərəddidlik, etibarsızlıq, səbatsızlıq

  Tam oxu »
 • ШЕПТАТЬ

  1. pıçıldamaq, qulağına pıçıldamaq, pıç – pıç danışmaq; 2. məc. pıçıldaşmaq

  Tam oxu »
 • ШЕРСТЬ

  1. yun; 2. tük; 3. yun iplik; 4. yun parça; 5. rəng (heyvanlarda)

  Tam oxu »
 • ШИРИТЬ

  1. enlətmək, genəltmək; 2. məc. genişləndirmək

  Tam oxu »
 • ШКВАЛ

  qasırğa, birdən qopan şiddətli külək, boran

  Tam oxu »
 • ШЛЯТЬСЯ

  veyllənmək, avara – avara gəzmək

  Tam oxu »
 • ШПАГА

  qılınc

  Tam oxu »
 • ШТОПАТЬ

  gözəmək, çitəmək

  Tam oxu »
 • ШТУКА

  1. ədəd, dənə, bir dənə (ədəd); 2. top; 3. şey, zad; 4. adam, vücud

  Tam oxu »
 • ШУМ

  1. səs, səs – küy, qalmaqal, gürultu, tıqqıltı

  Tam oxu »
 • ШУМЕТЬ

  1. səs salmaq, səs – küy salmaq, uğuldamaq, şırıldamaq, məşhur olmaq, gurultuya səbəb olmaq

  Tam oxu »
 • ШУШУКАТЬ

  1. xışıldamaq; 2. pıçıldamaq

  Tam oxu »
 • ЩАВЕЛЬ

  quzuqulağı, turşəng

  Tam oxu »
 • ЩАДИТЬ

  1. aman vermək, rəhm etmək, bağışlamaq, rəhm gəlmək, yazığı gəlmək, taqsırından keçmək; 2. qorumaq, gözləmək, hifz etmək, muğayat olmaq, &

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕНИТЬ

  çınqıl tökmək, çınqıl döşəmək

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕНЬ

  çınqıl, qırma daş

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕТАНИЕ

  1. civilti, cingilti, cəh – cəh; 2. birnəfəsə danışma, ötmə

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕТАТЬ

  1. civildəmək, cingildəmək; 2. ötmək, birnəfəsə danışmaq

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕТЛИВЫЙ

  1. daim civildəyən; 2. naqqal, çoxdanışan

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕТУНЬЯ

  1. civildəyən, cingildəyən; 2. çoxdanışan, naqqla, uzunçu qız

  Tam oxu »
 • ЩЕГЛЯТНИК

  quşbaz

  Tam oxu »
 • ЩЕГОЛЕВАТОСТЬ

  şıqlıq, şıq geyinmə, modabazlıq

  Tam oxu »
 • ЩЕГОЛЕВАТЫЙ

  şıq, şıq geyinən, modabaz

  Tam oxu »
 • ЩЕГОЛЯНЬЕ

  1. şıq geyinmə, qəşəng geyinmə; 2. şıq geyinib gəzmə, qəşəng geyinibgəzmə, fors etmə; 3. lovğalanma, özünü göstərmə; 4

  Tam oxu »
 • ЩЕДРИНА

  çopurluq, çopur yeri

  Tam oxu »
 • ЩЕДРО

  bolluqca, çoxlu

  Tam oxu »
 • ЩЕДРОСТЬ

  comərdlik, əliaçıqlıq, səxavət

  Tam oxu »
 • ЩЕДРЫЙ

  1. səxavətli, əliaçıq; 2. qiymətli; 3. bol, çoxlu

  Tam oxu »
 • ЩЕКА

  1. yanaq; 2. xüs. yan tərəf, yastı tərəf; 3. xüs. kəlbətin ağzı

  Tam oxu »
 • ЩЕКОЛДА

  qapı sürgüsü

  Tam oxu »
 • ЩЕКОТАНИЕ

  1. qıdıqlama; 2. acışma, gicişmə; 3. qıcıqlandırma

  Tam oxu »
 • ЩЕКОТАТЬ

  1. qıdıqlamaq; 2. ayışmaq, gicişmək; 3. qıcıqlamaq

  Tam oxu »
 • ЩЕКОТКА

  1. qıdıq

  Tam oxu »
 • ЩЕЛЕВАТЫЙ

  çatdaq, çatdağı olan, yarığı olan, çat – çat, cadar – cadar

  Tam oxu »
 • ЩЕЛИНА

  böyük çatdaq, böyük çat, yarıq

  Tam oxu »
 • ЩЕЛКАТЬ

  1. çırtma vurmaq; 2. şıqqıldamaq; 3. cəh – cəh vurmaq, oxumaq, ötmək; 3. çırtdamaq, sındırmaq

  Tam oxu »
 • ЩЕЛКОТНЯ

  1. çırtma vurma, çırtma; 2. şaqqıltı; 3. cəh – cəh ötmə, oxuma

  Tam oxu »
 • ЩЕЛКУН(ЧИК)

  1. cəh – cəh vuran, oxuyan (quş); 2. şıqqıldaq (böcək)

  Tam oxu »
 • ЩЕЛОК

  torta

  Tam oxu »
 • ЩЕЛОЧЕНИЕ

  qələviləşdirmə, qələvi əlavə etmə, gül suyuna salma

  Tam oxu »
 • ЩЕЛОЧИТЬ

  qələvilışdirmək, qələvi əlavə edilmək, gül suyuna salınmaq

  Tam oxu »
 • ЩЕЛОЧНОСТЬ

  qələvi dərəcəsi, qələvilik

  Tam oxu »
 • ЩЕЛОЧЬ

  qələvi

  Tam oxu »
 • ЩЕЛЬ

  1. çatdaq, çat, yarıq; 2. xəndək, səngər

  Tam oxu »
 • ЩЕМИТЬ

  1. sıxmaq, qüssələndirmək

  Tam oxu »
 • ЩЕНОК

  1. küçük; 2. canavar (tülkü və s.) balası

  Tam oxu »
 • ЩЕПАЛЬНЫЙ

  doğrama (yarma)

  Tam oxu »