Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ДА

  ДА I част. 1. beli, hə; сегодня придете на занятие? - Да bu gün məşğələyə gələcəksinizmi? - hə (bəli); хочешь есть? - Да yemək istəyirsənmi? - hə (bəl

  Tam oxu »
 • ДАБА

  ж daba (Çində toxunan pambıq parça növü)

  Tam oxu »
 • ДАБЫ

  союз köhn. ...üçün, ...ötrü

  Tam oxu »
 • ДАВАЛЕЦ

  м köhn. bax давальщик

  Tam oxu »
 • ДАВАЛЬЧЕСКИЙ

  прич. köhn. sifarişçinin öz materialından hazırlanan

  Tam oxu »
 • ДАВАЛЬЩИК

  м sifarişçi

  Tam oxu »
 • ДАВАТЬ

  несов. 1. bax дать; 2. пов. накл. давай(те) gəl(in); давай пойдём в кино gəl kinoya gedək

  Tam oxu »
 • ДАВАТЬСЯ

  несов. 1. bax даться; 2. verilmək

  Tam oxu »
 • ДАВЕЧА

  нареч. məh. bayaq, bir az əvvəl, bir az bundan qabaq

  Tam oxu »
 • ДАВЕШНИЙ

  прил. dan. bayaqkı, bir az əvvəlki, bir az bundan qabaqkı

  Tam oxu »
 • ДАВИЛО

  ср şirəsıxan, şirəçəkən (cihaz)

  Tam oxu »
 • ДАВИЛЬНЫЙ

  прил. sıxma (əzmə) -i[-ı]; давильный пресс sıxma presı; давильный станок basma dəzgahı

  Tam oxu »
 • ДАВИЛЬНЯ

  ж şirəxana (üzümdən şirə çıxarılan yer, müəssisə)

  Tam oxu »
 • ДАВИЛЬЩИК

  м üzümsıxan, üzümbasan (fəhlə)

  Tam oxu »
 • ДАВИТЬ

  сов. 1. əzmək, basmaq; tapdalamaq; 2. məc. sıxmaq, təzyiq etmək, zülm etmək; 3. boğmaq; лиса давит кур tülkü toyuqları boğur

  Tam oxu »
 • ДАВИТЬСЯ

  несов. 1. özünü boğmaq, özünü asmaq; 2. boğulmaq, qəhərlənmək, boğazında qalmaq; давиться от кашля öskürəkdən boğulmaq; давиться костью boğazında sümü

  Tam oxu »
 • ДАВКА

  ж мн. нет basabas, basırıq

  Tam oxu »
 • ДАВЛЕНИЕ

  ср 1. təzyiq; 2. təzyiq etmə, sıxışdırma, təzyiq göstərmə; 3. əzmə, basma

  Tam oxu »
 • ДАВЛЕННЫЙ

  прич. 1. əzilmiş, sıxılmış 2. basılmış, basılıb əzilmiş

  Tam oxu »
 • ДАВЛЕНЫЙ

  прил. 1. əzik; давленые фрукты əzik meyvələr; 2. boğulmuş; давленые куры boğulmuş toyuqlar

  Tam oxu »
 • ДАВНЕНЬКО

  нареч. dan. çoxdan

  Tam oxu »
 • ДАВНИЙ

  прил. çoxdankı, əvvəlki, köhnə; давний случай çoxdankı hadisə; с давних пор çoxdan bəri

  Tam oxu »
 • ДАВНИШНИЙ

  прил. çoxdankı, köhnə, qədim

  Tam oxu »
 • ДАВНО

  нареч. çoxdan, çoxdan bəri; ◊ давно бы так əcəb oldu, əcəb elədi

  Tam oxu »
 • ДАВНОПРОШЕДШИЙ

  прил. qədim, uzaq keçmişə aid; давнопрошедшие времена qədim zamanlar; ◊ давнопрошедшее время qram. uzaq keçmiş zaman

  Tam oxu »
 • ДАВНОСТЬ

  ж мн. нет 1. köhnəlik, uzaqlıq; давность события hadisənin köhnəliyi; 2. tarix; дело имеет десятилетнюю давность məsələnin onillik tarixi vardır; 3

  Tam oxu »
 • ДАВНЫМ-ДАВНО

  нареч. çoxdan, uzaq keçmişdə

  Tam oxu »
 • ДАВОК

  м sıxım; одним давком bir sıxımda

  Tam oxu »
 • ДАГЕРРОТИП

  м daqerrotip (daqerrotipiya üsulu ilə hazırlanan şəkil)

  Tam oxu »
 • ДАГЕРРОТИПИЯ

  ж daqerrotipiya (köhnə fotoqrafıya üsulu)

  Tam oxu »
 • ДАГЕСТАНЕЦ

  м (мн. дагестанцы) dağıstanlı

  Tam oxu »
 • ДАГЕСТАНКА

  ж dağıstanlı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ДАГЕСТАНСКИЙ

  Дагестан söz. sif.; дагестанские народы Dağıstan xalqları

  Tam oxu »
 • ДАЁШЬ

  межд. dan... uğrunda; даёшь культурный отдых! mədəni istirahət uğrunda!

  Tam oxu »
 • ДАЖЕ

  част. hətta, belə; ... da, ... də; пришли все, даже старики hamı, hətta qocalar da gəlmişlər; тут даже сам врач бессилен burada həkimin özü də acizdir

  Tam oxu »
 • ДАИВАТЬ

  многокр. bax доить

  Tam oxu »
 • ДАКАТЬ

  несов. bəli-bəli demək

  Tam oxu »
 • ДАКНУТЬ

  однокр. bax дакать

  Tam oxu »
 • ДАКТИЛИЧЕСКИЙ

  ədəb. дактиль söz. sif. дактилический размер daktil vəzni

  Tam oxu »
 • ДАКТИЛОЛОГИЯ

  ж мн. нет xüs. daktilologiya (lallarda barmaq işarəsi ilə danışmaq üsulu)

  Tam oxu »
 • ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИЙ

  xüs. дактилоскопия söz. sif.; daktiloskopik; дактилоскопическое исследование daktiloskopik tədqiqat

  Tam oxu »
 • ДАКТИЛОСКОПИЯ

  ж мн. нет xüs. daktiloskopiya (adamı barmaqlarının izinə görə müəyyən etmək üsulu)

  Tam oxu »
 • ДАКТИЛЬ

  м ədəb. daktil (şeir vəzni)

  Tam oxu »
 • ДАЛАЙ-ЛАМА

  м dalaylama (Tibetdə lamaizm dini başçısı)

  Tam oxu »
 • ДАЛЕЕ

  нареч. bax дальше; ◊ и так далее (и т.д.) və ilaxır (və i.a.)

  Tam oxu »
 • ДАЛЕКО

  ДАЛЕКО́, ДАЛЁКО нареч. 1. uzaq, uzaqda; 2. çox; до дому ещё далеко evə hələ çox qalıbdır; ◊ далеко за

  Tam oxu »
 • ДАЛЕЧЕ

  нареч. köhn. məh. bax далеко

  Tam oxu »
 • ДАЛЁКИЙ

  прил. 1. uzaq, İraq; далёкий путь uzaq yol; далёкое прошлое uzaq keçmiş; 2. məc. yad; они друг другу далёкие люди onlar bir-birinə yaddırlar; 3

  Tam oxu »
 • ДАЛЁКО

  ДАЛЕКО́, ДАЛЁКО нареч. 1. uzaq, uzaqda; 2. çox; до дому ещё далеко evə hələ çox qalıbdır; ◊ далеко за

  Tam oxu »
 • ДАЛЬ

  ж 1. uzaq yer, uzaqlar; не пойду в такую даль elə uzaq yerə (uzaqlara) getmərəm; 2. uzaqlıq; 3. geniş sahə, genişlik; ◊ такая даль çox uzaq(dır); (в)

  Tam oxu »