Rusca-azərbaycanca lüğət

 • У

  У I межд. 1. ay; у, лентяй! ay tənbəl!; 2. aman! o! oh!; у, как страшно! aman nə dəhşətlidir! У II пред

  Tam oxu »
 • УБАВИТЬ

  сов. 1. azaltmaq, əksiltmək; aşağı salmaq; убавить расходы xərcləri azaltmaq; убавить цену qiyməti aşağı salmaq; 2

  Tam oxu »
 • УБАВИТЬСЯ

  сов. 1. azalmaq, əksilmək; 2. düşmək; воды убавилось в реке çayın suyu düşmüşdür; 3. qısalmaq; дни убавились günlər qısalmışdır

  Tam oxu »
 • УБАВКА

  ж мн. нет dan. 1. azaltma, azaldılma, əksiltmə, əksildilmə; 2. qısaltma, qısaldılma; qısalma; 3. azalma, əksilmə; düşmə

  Tam oxu »
 • УБАВЛЕНИЕ

  ср мн. нет 1. azaltma, azaldılma, əksildilmə; 2. azalma, əksilmə; убавление в весе çəkisinin əksilməsi

  Tam oxu »
 • УБАВЛЕННЫЙ

  прил. 1. azaldılmış, əksildilmiş; 2. qısaldılmış, gödəldilmiş

  Tam oxu »
 • УБАВЛЯТЬ

  несов. bax убавить

  Tam oxu »
 • УБАВЛЯТЬСЯ

  несов. 1. bax убавиться; 2. azaldılmaq, əksildilmək; 3. qısaldılmaq, gödəldilmək

  Tam oxu »
 • УБАЮКАННЫЙ

  прил. laylayla yatırılmış

  Tam oxu »
 • УБАЮКАТЬ

  сов. laylayla yatırtmaq

  Tam oxu »
 • УБАЮКАТЬСЯ

  сов. bax убаюкиваться

  Tam oxu »
 • УБАЮКИВАНИЕ

  ср 1. layla çalma, layla çalıb yatırtma; 2. məc. arxayın etmə, yuxulatma, yuxuya vermə, başının altına yastıq qoyma

  Tam oxu »
 • УБАЮКИВАТЬ

  несов. 1. layla çalmaq; 2. məc. arxayın etmək, yuxulatmaq, başının altına yastıq qoymaq

  Tam oxu »
 • УБАЮКИВАТЬСЯ

  несов. layla çalınmaq

  Tam oxu »
 • УБЕГ

  м мн. нет 1. qaçma, qaçıb getmə; 2. qaçıb gizlənmə, gizlicə getmə. gizlicə qaçma

  Tam oxu »
 • УБЕГАТЬ

  несов. 1. bax убежать; 2. köhn. bax избегать

  Tam oxu »
 • УБЕГАТЬСЯ

  сов. dan. çox yüyürməkdən yorulmaq

  Tam oxu »
 • УБЕДИТЕЛЬНО

  нареч. 1. inandırıcı (surətdə), qaneedici, sübutlu, əsaslı; 2. təkidlə; inadla, çox-çox; artıq dərəcədə; убедительно прошу artıq dərəcədə xahiş edirəm

  Tam oxu »
 • УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ

  ж мн. нет inandırıcılıq, qaneedicilik, sübutluluq, əsaslılıq

  Tam oxu »
 • УБЕДИТЕЛЬНЫЙ

  прил. 1. inandırıcı, qaneedici, sübutlu, əsaslı; убедительный ответ inandırıcı cavab; 2. təkidli; убедительная просьба təkidli xahiş

  Tam oxu »
 • УБЕДИТЬ

  сов. 1. inandırmaq; sübut etmək; 2. razı salmaq, qane etmək

  Tam oxu »
 • УБЕДИТЬСЯ

  сов. inanmaq, əmin olmaq, qane olmaq, yəqin etmək

  Tam oxu »
 • УБЕЖАТЬ

  сов. 1. qaçmaq, qaçıb getmək; 2. daşmaq; самовар убежал samovar daşdı

  Tam oxu »
 • УБЕЖДАТЬ

  несов. bax убедить

  Tam oxu »
 • УБЕЖДАТЬСЯ

  несов. 1. bax убедиться; 2. inandırılmaq; sübut edilmək; 3. razı salınmaq, qane edilmək

  Tam oxu »
 • УБЕЖДЕНИЕ

  ср 1. inandırma; 2. razı salma, qane etmə (edilmə); 3. məslək, əqidə, qənaət, etiqad; политические убеждения siyasi məsləklər

  Tam oxu »
 • УБЕЖДЁННО

  нареч. inamla; убеждённо говорить inamla danışmaq

  Tam oxu »
 • УБЕЖДЁННОСТЬ

  ж мн. нет əminlik, əmin olma, yəqinlik, möhkəm etiqad, qəti inam

  Tam oxu »
 • УБЕЖДЁННЫЙ

  прич. и прил. 1. əmin, əmin olan, qane, qane olan, inanan, inanmış; он в этом совершенно убеждён o, buna tamamilə əmindir (inanmışdır); быть убеждённы

  Tam oxu »
 • УБЕЖИЩЕ

  ср 1. sığınaq; 2. sığınacaq (yer), daldalanacaq (yer), pənahgah

  Tam oxu »
 • УБЕЛЁННЫЙ

  прич. ağarmış; ◊ убелённый сединами saçları ağarmış, saç-saqqalı ağarmış

  Tam oxu »
 • УБЕЛИТЬ

  сов. ağartmaq, tamamilə ağartmaq

  Tam oxu »
 • УБЕЛЯТЬ

  несов. bax убелить

  Tam oxu »
 • УБЕЛЯТЬСЯ

  несов. ağardılmaq, tamamilə ağardılmaq

  Tam oxu »
 • УБЕРЕГАТЬ

  несов. bax уберечь

  Tam oxu »
 • УБЕРЕГАТЬСЯ

  несов. 1. bax уберечься; 2. qorunmaq, mühafizə edilmiş

  Tam oxu »
 • УБЕРЕЖЁННЫЙ

  прич. qorunmuş, qorunub saxlanmış, mühafizə edilmiş

  Tam oxu »
 • УБЕРЕЧЬ

  сов. qorumaq, qoruyub saxlamaq; mühafizə etmək; уберечь вещи от сырости şeyləri (əşyaları) rütubətdən qorumaq

  Tam oxu »
 • УБЕРЕЧЬСЯ

  сов. qorunmaq, özünü qorumaq, özünü gözləmək; уберечься от простуды soyuqdəymədən özünü gözləmək

  Tam oxu »
 • УБИВАТЬ

  несов. bax убить; ◊ убивать себя dan. dərd çəkmək, sızlamaq

  Tam oxu »
 • УБИВАТЬСЯ

  несов. 1. bax убиться; 2. öldürülmək; 3. məc. dərd çəkmək, sızlamaq, ah-nalə etmək, ağlayıb-sızlamaq

  Tam oxu »
 • УБИЕНИЕ

  ср мн. нет köhn. 1. öldürmə; 2. öldürülmə

  Tam oxu »
 • УБИЕННЫЙ

  прич. köhn. bax убитый

  Tam oxu »
 • УБИЙСТВЕННО

  нареч. öldürücü, son dərəcə, ifrat dərəcə; убийственно жарко son dərəcə istidir

  Tam oxu »
 • УБИЙСТВЕННОСТЬ

  ж мн. нет öldürücülük, zərərlilik, son dərəcə pislik; dəhşətlilik

  Tam oxu »
 • УБИЙСТВЕННЫЙ

  прил. 1. öldürücü, zərərli; məhvedici, çox pis; убийственный климат zərərli iqlim; 2. məc. çox bərk, çox şiddətli, dəhşətli; убийственная жара son dər

  Tam oxu »
 • УБИЙСТВО

  ср öldürmə, öldürülmə; qətl; предумышленное убийство (hüq.) qəsdən öldürmə

  Tam oxu »
 • УБИЙЦА

  м и ж qatil, öldürən

  Tam oxu »
 • УБИРАТЬ

  несов. bax убрать

  Tam oxu »
 • УБИРАТЬСЯ

  несов. 1. bax убраться; 2. rədd olmaq, rədd olub getmək, çıxıb getmək; 3. пов. накл. убирайся! rədd ol! itil! 4

  Tam oxu »