Rusca-azərbaycanca lüğət

 • Э

  межд. ey! eh! (etiraz, təəccüb, şübhə və s. hissləri bildirir)

  Tam oxu »
 • Э-ГЕ-ГЕ

  ЭГЕ, Э-ГЕ-ГЕ межд. bəs belə! aha!

  Tam oxu »
 • Э-ХЕ-ХЕ

  межд. ehe, aha

  Tam oxu »
 • ЭБЕНОВЫЙ

  прил. 1. abnos -i[-ı]; эбеновое дерево abnos ağacı; 2. в знач. сущ. эбеновые (ед. эбеновое ср) bot. abnos fəs iləsi (tropik ağaclar fəsiləsi)

  Tam oxu »
 • ЭБОНИТ

  м мн. нет xüs. ebonit (vulkanizə edilmiş rezin qatışıqlarından alınan bərk maddə)

  Tam oxu »
 • ЭБОНИТОВЫЙ

  прил. xüs. ebonit; ebonitdən qayrılmış

  Tam oxu »
 • ЭВАКОПУНКТ

  м (эвакуационный пункт) təxliyə məntəqəsi, köçürmə (boşaltma) məntəqəsi (bax эвакуация)

  Tam oxu »
 • ЭВАКУАТОР

  м təxliyə işləri ilə məşğul olan işçi (bax эвакуация)

  Tam oxu »
 • ЭВАКУАЦИОННЫЙ

  прил. təxliyə (köçürmə, boşaltma) -i[-ı]; эвакуационный пункт təxliyə (köçürmə, boşaltma) məntəqəsi (bax эвакуация)

  Tam oxu »
 • ЭВАКУАЦИЯ

  ж təxliyə, boşaltma, boşaldılma (müharibə zamanı əhalinin, idarələrin, sənaye müəssisələrinin və s. təhlükəli yerlərdən uzaq və daha əmin yerlərə köçü

  Tam oxu »
 • ЭВАКУИРОВАННЫЙ

  прич. и прил. təxliyə edilmiş, köçürülmüş, boşaldılmış

  Tam oxu »
 • ЭВАКУИРОВАТЬ

  несов. təxliyə etmək, boşaltmaq, köçürtmək

  Tam oxu »
 • ЭВАКУИРОВАТЬСЯ

  несов. 1. köçmək, köçüb getmək (köçüb gəlmək); 2. təxliyə edilmək, köçürülmək, boşaldılmaq

  Tam oxu »
 • ЭВАЛЬВАЦИЯ

  ж xüs. qiymətləndirmə, hesablama; qiymət, hesab

  Tam oxu »
 • ЭВАПОРАЦИЯ

  ж мн. нет buğlanma, buxarlanma

  Tam oxu »
 • ЭВДЕМОНИЗМ

  м мн. нет fəls. evdemonizm (etikada: əxlaqın mənbəyi, insanın şəxsi rifah və səadəti üçün çalışmasından ibarət olduğunu iddia edən və əxlaqın ictimai

  Tam oxu »
 • ЭВДЕМОНИСТИЧЕСКИЙ

  прил. evdemonim -i[-ı]; эвдемонистическая философия evdemonizm fəlsəfəsi

  Tam oxu »
 • ЭВЕН

  м (мн. эвены) even (Yakutiyada, Oxot dənizi sahillərində yaşayan xalq)

  Tam oxu »
 • ЭВЕНК

  м (мн. эвенки) evenk (Evenk Milli Mahalının əsas əhalisini təşkil edən xalq; tunqusların keçmiş adı)

  Tam oxu »
 • ЭВЕНКА

  ж even qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЭВЕНКИЙКА

  ж evenk qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЭВЕНКИЙСКИЙ

  прил. evenk -i[-ı]: эвенкийский язык evenk dili

  Tam oxu »
 • ЭВЕНСКИЙ

  прил. even -i[-ı]; эвенский язык even dili

  Tam oxu »
 • ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ

  прил. eventual (əlverişli şəraitdə mümkün olan)

  Tam oxu »
 • ЭВКАЛИПТ

  м bot. evkalipt (cənubda bitən ağac)

  Tam oxu »
 • ЭВКАЛИПТОВЫЙ

  прил. evkalipt -i[-ı]; эвкалиптовое масло evkalipt yağı; ◊ эвкалиптовое дерево bax эвкалипт

  Tam oxu »
 • ЭВКОММИЯ

  ж bot. evkommiya (cənubda bitən quttaperçalı ağac)

  Tam oxu »
 • ЭВОЛЬВЕНТА

  ж riyaz. evolventa

  Tam oxu »
 • ЭВОЛЮТА

  ж riyaz. evolyuta (bax эвольвента)

  Tam oxu »
 • ЭВОЛЮЦИОНИЗМ

  м мн. нет evolyusionizm; təkamülçülük (1. təkamül nəzəriyyəsi; 2. inkişaf prosesində sıçrayışlı, inqilabi dəyişiklikləri və keyfiyyət dəyişikliklərini

  Tam oxu »
 • ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ

  сов. и несов. təkamül etmək, tədricən inkişaf etmək

  Tam oxu »
 • ЭВОЛЮЦИОНИСТ

  м evolyusionist, təkamülçü (təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarı)

  Tam oxu »
 • ЭВОЛЮЦИОНИСТИЧЕСКИЙ

  прил. evolyusionizm (təkamül) (evolyusionist) -i[-ı]; təkamülçü -i-ı

  Tam oxu »
 • ЭВОЛЮЦИОНИСТСКИЙ

  прил. təkamülçülük (evolyusionist) -i[-ı], təkamülçü -i-ı

  Tam oxu »
 • ЭВОЛЮЦИОННЫЙ

  прил. təkamül -i[-ıj; эволюционная теория (учение) təkamül nəzəriyyəsi

  Tam oxu »
 • ЭВОЛЮЦИЯ

  ж 1. təkamül, tədrici inkişaf: 2. (köhn., hərbi) manevr,hərəkət; 3. только мн. idman hərəkətləri

  Tam oxu »
 • ЭВОН

  ЭВОН, ЭВОТ нареч. köhn. məh. odur ha; bax, orada; bax odur

  Tam oxu »
 • ЭВОТ

  ЭВОН, ЭВОТ нареч. köhn. məh. odur ha; bax, orada; bax odur

  Tam oxu »
 • ЭВРИКА

  межд. evrika! tapdım! (sevinc bildirir)

  Tam oxu »
 • ЭВРИСТИКА

  ж мн. нет xüs. evristika (nəzəri tədqiqatın məntiqi və metodik üsulları sistemi)

  Tam oxu »
 • ЭВРИСТИЧЕСКИЙ

  прил. xüs. evristika -i[-ı], евристик

  Tam oxu »
 • ЭВФЕМИЗМ

  м dilç. evfemizm (qaba və namünasib söz və ya ifadə yerinə işlədilən daha yumşaq söz vəya ifadə, məsələn

  Tam oxu »
 • ЭВФЕМИСТИЧЕСКИЙ

  прил. dilç. evfemistik; эвфемистическое выражение evfemistik ifadə

  Tam oxu »
 • ЭВФОНИЧЕСКИЙ

  прил. evfoniya -i[-ı], evfonik

  Tam oxu »
 • ЭВФОНИЯ

  ж мн. нет evfoniya, xoşahənglik, ahəngdarlıq, xoşavazlıq

  Tam oxu »
 • ЭВФУИЗМ

  м мн. нет ədəb. evfuizm (qəliz, ibarəli, təmtəraqlı üslub)

  Tam oxu »
 • ЭВФУИСТИЧЕСКИЙ

  прил. ədəb. təmtəraqlı, ibarəli, qəliz (üslub haqqında)

  Tam oxu »
 • ЭГАЛИТАРИЗМ

  м мн. нет eqalitarizm (mülkiyyətin fərdi təsərrüfat əsasında bərabərləşdirilməsini təbliğ edən utopik nəzəriyyə)

  Tam oxu »
 • ЭГАЛИТАРИСТ

  м eqalitarist (eqalitarizm tərəfdarı)

  Tam oxu »
 • ЭГАЛИТАРНЫЙ

  прил. eqalitar (əmlakın bərabər bölünməsi üzərində əsaslanan)

  Tam oxu »