Rusca-ləzgicə lüğət

 • Ж

  частица, см. же

  Tam oxu »
 • ЖАБА₀

  зоол. ттаран къиб

  Tam oxu »
 • ЖАБА₁

  грудная жаба мед. рикI алай чкайрилай хурун тIал

  Tam oxu »
 • ЖАБРЫ

  мн. жабрияр (це жедай гьайванрин, мес. балугърин нефес къачудай органар, кьилин къвалав гвай къалпагъ алай япар хьтинбур)

  Tam oxu »
 • ЖАВОРОНОК

  пIапIиш нуькI

  Tam oxu »
 • ЖАДИНА

  м и ж. разг. пис темягькар, къаних, мискьи кас

  Tam oxu »
 • ЖАДНИЧАТЬ

  несов. 1. къанихвал авун, темягькарвал авун, азгъунвал авун. 2. мискьивал авун, кIевивал авун

  Tam oxu »
 • ЖАДНОСТЬ

  ж мн. нет 1. къанихвал, азгъунвал, темягькарвал. 2. мискьивал, кIевивал

  Tam oxu »
 • ЖАДНЫЙ

  1. къаних, азгъун, темягькар. 2. мискьи, кIеви

  Tam oxu »
 • ЖАЖДА

  мн. нет 1. цихъ къанихвал, сусамишвал. 2. пер. къанихвал, тамарзувал, гзаф кIан хьун

  Tam oxu »
 • ЖАЖДАТЬ

  несов. 1. цихъ къаних хьун, сусамиш хьун. 2. пер. тамарзу хьун, къаних хьун, гзаф кIан хьун

  Tam oxu »
 • ЖАКЕТ

  жакет (1. виликди итимрин куьруь пенжек хьтинди. 2. гила дишегьлийрин куьруь, винелай алукIдай партал)

  Tam oxu »
 • ЖАЛЕТЬ

  несов. 1. язух чIугун; он жалеет сирот адаз етимар (етимрин) язух къвезва, ада етимрин язух чIугвазва

  Tam oxu »
 • ЖАЛИТЬ

  несов. ягъун; гун; кIасун, сухун; змея жалит гъуьлягъди яда; пчѐлы жалят чIижери гуда (мизмиз сухда)

  Tam oxu »
 • ЖАЛКИЙ

  1. язух, язух къведай; жалкий вид язух къведай акунар (шикил). 2. усал; костюм пришѐл в жалкое состояние костюм усал гьалдиз атана

  Tam oxu »
 • ЖАЛКО

  нареч., см. жаль

  Tam oxu »
 • ЖАЛО

  1. мизмиз; жало пчелы чIижрен мизмиз. 2. мез; жало змеи гъуьлягъдин мез. 3. пер. хци кIвенкI; хци (туькьуьл) гаф

  Tam oxu »
 • ЖАЛОБА

  1. шикаят, арза; подать жалобу арза гун. 2. арза, шел-хвал; жалобы на одиночество вичин ялгъузвилелай шел-хвал

  Tam oxu »
 • ЖАЛОБНО

  нареч. язух къведай тегьерда

  Tam oxu »
 • ЖАЛОБНЫЙ

  1. язух къведай, язух къведай тегьердин. 2. арзайрин, шикаятрин (мес. дафтар)

  Tam oxu »
 • ЖАЛОБЩИК

  арзачи, шикаятчи

  Tam oxu »
 • ЖАЛОВАНЬЕ

  дуллух, мажиб

  Tam oxu »
 • ЖАЛОВАТЬ

  несов. уст. 1. пишкешун, багъишун. 2. хатур авун, гьуьрметун. 3. атун

  Tam oxu »
 • ЖАЛОВАТЬСЯ

  несов. 1. шел-хвал авун (жуван гьалдилай, сагъсузвилелай). 2. арза гун, шикаят авун, арза авун

  Tam oxu »
 • ЖАЛОСТЛИВЫЙ

  мергьеметлу, масад язух къведай

  Tam oxu »
 • ЖАЛОСТНЫЙ

  язух къведай

  Tam oxu »
 • ЖАЛОСТЬ

  ж мн. нет 1. язух, регьим, язух атун; из жалости язухдай. 2. гьайиф, пашманвал; какая жалость! лап гьайиф! пагь, гьайиф!

  Tam oxu »
 • ЖАЛЬ

  1. гьайиф къвезва; язух къвезва; язух я; жаль брата стха язух къвезва. 2. гьайиф; гьайиф къвезва; жаль, что он не приехал гьайиф, ам атанач; ему ж

  Tam oxu »
 • ЖАЛЮЗИ

  ср нескл. пенжердай авадардай кьелечI кьуларин пердеяр

  Tam oxu »
 • ЖАНДАРМ

  жандарма (жандармериядин къуллугъчи)

  Tam oxu »
 • ЖАНДАРМЕРИЯ

  мн. нет жандармерия (пачагь авай девирдин Россияда ва гилани капиталист уьлквейра револющиядин гьерекатдин аксина женг тухудай кьилдин полиция)

  Tam oxu »
 • ЖАНР

  1. жанр (жуьре, литературада ва искусствода произведениедин са жуьре. 2. яшайиш, майишат къалурзавай шикил)

  Tam oxu »
 • ЖАР

  мн. нет 1. гзаф чимивал, зегьем; гзаф чими вахт; гзаф чими гьава. 2. цIун мурз, гзаф чими гьава. 3. жуьгьенар, цикIламар (цIун; яни кана алахьнавай ж

  Tam oxu »
 • ЖАРА

  мн. нет гужлу чимивал, пис чимивал, зегьем

  Tam oxu »
 • ЖАРГОН

  жаргон (массайри ишлемишзавайди тушир, анжах са социальный группадикай тир инсанри ишлемишзавай, вичихъ кьилдин грамматика ва гафарин асул фонд а

  Tam oxu »
 • ЖАРЕНЫЙ

  чрай (гъеридал ва я гьакI цIал)

  Tam oxu »
 • ЖАРИТЬ

  несов. 1. чурун; къавурмишун (гъеридал, цIал). 2. ккун, чурун (мес. ракъини). 3. пер. разг. гьерекатун, тади авун; гваз эгечIун; жарить на гармошке чI

  Tam oxu »
 • ЖАРИТЬСЯ

  несов. чурун

  Tam oxu »
 • ЖАРИЩА

  мн. нет, разг. гзаф пис чимивал, къатламиш тежер чимивал

  Tam oxu »
 • ЖАРКИЙ

  1. гзаф чими; кудай. 2. чими; жаркие страны чими уьлквеяр. 3. пер. къизмиш; къизгъин; къати

  Tam oxu »
 • ЖАРКОЕ

  жаркое, гъеридал чрай як (верч ва мсб)

  Tam oxu »
 • ЖАРОВНЯ

  мангъал

  Tam oxu »
 • ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЕ

  мед. ифин (гьарарат) явашардай (ифин агъузардай) дарман

  Tam oxu »
 • ЖАСМИН

  мн. нет жасмин (ни галай лацу цуьквер жедай багъдин кул-вал; гьадан цуьк)

  Tam oxu »
 • ЖАТВА

  мн. нет гвен; гвен гуьн; до жатвы осталось не больше недели гвен гуьдалди са гьафтедилай виниз амач

  Tam oxu »
 • ЖАТВЕННЫЙ

  гвенин, гвен гуьдай

  Tam oxu »
 • ЖАТКА

  гвенин машин, гвен гуьдай машин

  Tam oxu »
 • ЖАТЬ₀

  несов. 1. чуькьуьн; жать друг друга в толпе халкьдин (чалпачухдин) арада сада сад чуькьуьн; сапог жмѐт ногу чекмеди кIвач чуькьвезва

  Tam oxu »
 • ЖАТЬ₁

  несов. гуьн

  Tam oxu »
 • ЖАТЬСЯ

  несов. 1. агаж хьун. 2. илис хьун; игис хьун; жаться к матери дидедив игис хьун. 3. пер. разг. жуваз (вичиз) дарвал гун, пул чуькьвена кьун

  Tam oxu »