SAĞRI

“Почва земли” ifadəsini tərcümə edənlər çətinlik çəkirlər. Türk dillərində buna yer sağrısı deyilib. Sağrı ən çox “dəri” mənasında işlədilir, amma burada yerin üz qatı, bitkini qidalandıran hissə nəzərdə tutulur. Sağrı sözü rus dilinə круп kimi tərcümə olunur, heyvanın quyruq tərəfdəki sağ və sol yanlarına, eləcə də həmin yanların dərisinə sağrı deyilir (bu dəridən keyfiyyətli ayaqqabı hazırlanır). Yada salaq: Xan Çoban deyir: Sağrı başmaq suda gəlir, / Apardı sellər Saranı... Belə düşünürəm ki, sözün kökü sağ (salamat, yararlı) kəlməsidir. Sağrı dəridir, özü də ən yararlı hissədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SAĞMAL
SAĞSAĞAN

Digər lüğətlərdə