TƏSNİF

TƏSNİF I is. [ ər. ] Bölmə, ayırma. Dilimizdəki nitq hissələrini leksikqrammatik mənalarına, morfoloji əlamətlərinə və sintaktik vəzifələrinə görə təsnif etmək olar.

TƏSNİF II is. [ ər. ] mus. Dəstgah şöbələri arasında dəqiq və sabit ölçülü nəğmə.

TƏSİRSİZ
TƏTİL

Значение слова в других словарях