YANILMA

gerçəkliyin illuziyalı dərk edilməsi; hər bir mövcud anda ictimai-tarixi praktikanın məhdudluğu ilə şərtlənir.
YAMAN
YARADICILIQ

Значение слова в других словарях