Толковый словарь философских терминов

 • YONAT

  \ – Tam, əksiksiz, qüsursuz.

  Полностью »
 • YONAT

  \ – Tam, əksiksiz, qüsursuz.

  Полностью »
 • YÖNDƏM

  \ – \ Üsul, tərz, təamül, töreye, adət-ənənələrə uygun formada olan.

  Полностью »
 • YUMLU

  \ – xoşbəxt, müqəddəs, mübarək, huzurlu.

  Полностью »
 • YUMUŞ

  \ – \ 1- Söz, öyüd, nəsihət 2- Əmir, fərman, buyruq 3- Müjdə, müjdəli xəbər 4- Yumuq, yumulmuş, yumruq

  Полностью »
 • YUVANÇ

  \ – təsəlli, ümid

  Полностью »
 • YÜĞNÜK

  \ – əməli saleh, təmiz

  Полностью »
 • YÜKNÜ

  \ – Secde, səcdədə olan, ibadət əsnasında olan.

  Полностью »
 • ZAMAN

  \ – fəlsəfə termini olaraq zaman olub, keçən, dəyişmə və müddətlilik forması. Ərəbcədən gəlmədir. Kök hərfləri zəmənə \ dir

  Полностью »
 • ZƏLALƏT

  \ – doğru yoldan yəni hidayət yolundan uzaqlaşmaq, yoldan azmaq deməkdir.

  Полностью »
 • ZƏRDÜŞTİLİK

  Azərbaycan, İran, Orta Asiya, Əfqanıstan və Ön Asiyanın bir sıra digər vilayətlərində yayılmış qədim dövr erkən orta əsrlərinin ən mühüm dinlərindən

  Полностью »
 • ZƏRURİYYƏT

  \– prosesin əsasında bunun ayrı-ayrı formalarının münasibətini ifadə edən fəlsəfi kateqoriyalar.

  Полностью »
 • ZİDD

  \ – Aralarında kəsişmələrin ortaya çıxması, birinin digərini inkar etməsi, misal üçün ağ – qara, işıq – qaranlıq və s

  Полностью »
 • ZİDDİYYƏT

  \ – hər bir inkişafın, hərəkətin daxili mənbəyini ifadə edən kateqoriya.

  Полностью »
 • ZİKİR

  \ – hərfi mənada xatırlamaq, yadda saxlamaq de-məkdir. Kökü ərəbcədəki zəkərə \ felindən gəlir. Sufi zikir edərək daima Allahı yadda saxlayar və bunu

  Полностью »