Толковый словарь философских терминов

 • YESUKEN

  \ – \ Yasa, yasaq, qadağan olunmuş.

  Полностью »
 • YESUKEN

  \ – \ Yasa, yasaq, qadağan olunmuş.

  Полностью »
 • YETİ

  \ – qabiliyyət, bacarıq. Yetkin, kamil, olgun, bacarıqlı. Dilimizdə işlənən yetişkin sözünün insanın uşaqlıq çağından sonrakı qabiliyyətlərini və ba

  Полностью »
 • YETKİ

  \ – üzərinə götürülən məsuliyyət, məharət, işi başa çatdıra bilmək qabiliyyəti deməkdir. Bəzən vəzifə səlahiyyətlərinin sərhəddləri, izn, icazə mən

  Полностью »
 • YƏD

  \ - əl, qol. Ərəbcə bir kəlmədir. Dini fəlsəfi ədəbiyyatda bəzən zor güc, qüvvət kimi də verilir. Yəd-i beyza isə dini qissələrdə Musa Peyğəmbərin m

  Полностью »
 • YƏQİN

  \ – hər hansı bir informasiyanın, bir qənaətin şübhəyə salmadan təsdiq etməsi halı. Bu mənada düşüncənin heç bir yanılma qayğısı olmadan bir qənaət

  Полностью »
 • YƏQİN

  elm əl-yəqin - ağıl və nəqlin, nəzər və xəbərin ifadə etdiyi biliyə deyilir. eyn əl-yəqin – hissin, xarici təcrübə və müşahidənin verdiyi bilikdir

  Полностью »
 • YƏS

  \ – ərəbcədən keçmədir. Uğursuzluq, məyusluq anlamındadır. Dilimizdə işlədilən –ölən insanın ölümü üçün qeyd edilən mərasimi ifadə edən yas kəlimə

  Полностью »
 • YIĞINAK

  \ – Toplum, kütlə. Sözün kökündə işlənən anlamda indidə söz və ifadələr mövcuddur. Misal üçün, Nə yığışıbsınız buraya? cümləsində olduğu kimi

  Полностью »
 • YIĞINCAQ

  \ – ümumi, sosial qayda, toplumun mənimsəyib tətbiq etdiyi qanunla

  Полностью »
 • YIRGA

  \ – məsud, xoşbəxtlik dolu.

  Полностью »
 • YIRTINÇÜ

  \ – Dünya, kainat.

  Полностью »
 • YISUN

  \ – \ Doğa, təbiət, yaşıllıq.

  Полностью »
 • YONAT

  \ – Tam, əksiksiz, qüsursuz.

  Полностью »
 • YONAT

  \ – Tam, əksiksiz, qüsursuz.

  Полностью »
 • YÖNDƏM

  \ – \ Üsul, tərz, təamül, töreye, adət-ənənələrə uygun formada olan.

  Полностью »
 • YUMLU

  \ – xoşbəxt, müqəddəs, mübarək, huzurlu.

  Полностью »
 • YUMUŞ

  \ – \ 1- Söz, öyüd, nəsihət 2- Əmir, fərman, buyruq 3- Müjdə, müjdəli xəbər 4- Yumuq, yumulmuş, yumruq

  Полностью »
 • YUVANÇ

  \ – təsəlli, ümid

  Полностью »
 • YÜĞNÜK

  \ – əməli saleh, təmiz

  Полностью »
 • YÜKNÜ

  \ – Secde, səcdədə olan, ibadət əsnasında olan.

  Полностью »
 • ZAMAN

  \ – fəlsəfə termini olaraq zaman olub, keçən, dəyişmə və müddətlilik forması. Ərəbcədən gəlmədir. Kök hərfləri zəmənə \ dir

  Полностью »
 • ZƏLALƏT

  \ – doğru yoldan yəni hidayət yolundan uzaqlaşmaq, yoldan azmaq deməkdir.

  Полностью »
 • ZƏRDÜŞTİLİK

  Azərbaycan, İran, Orta Asiya, Əfqanıstan və Ön Asiyanın bir sıra digər vilayətlərində yayılmış qədim dövr erkən orta əsrlərinin ən mühüm dinlərindən

  Полностью »
 • ZƏRURİYYƏT

  \– prosesin əsasında bunun ayrı-ayrı formalarının münasibətini ifadə edən fəlsəfi kateqoriyalar.

  Полностью »
 • ZİDD

  \ – Aralarında kəsişmələrin ortaya çıxması, birinin digərini inkar etməsi, misal üçün ağ – qara, işıq – qaranlıq və s

  Полностью »
 • ZİDDİYYƏT

  \ – hər bir inkişafın, hərəkətin daxili mənbəyini ifadə edən kateqoriya.

  Полностью »
 • ZİKİR

  \ – hərfi mənada xatırlamaq, yadda saxlamaq de-məkdir. Kökü ərəbcədəki zəkərə \ felindən gəlir. Sufi zikir edərək daima Allahı yadda saxlayar və bunu

  Полностью »