ÇEVRİLMƏ

\[alm. Genesis; fr. Devenir, genèse; ing. Becoming, genesis; lat. Fieri; in fiere – var olma; yun. Genesis; osm. tr. sayruret; tekevvün; tr. Oluş; ər. ص شٍٚسح \] – dəyişmə, dönüşmə prosesi, belə vəziyyətdə bir haldan digər bir hala keçmə, yaxud imkandan reallığa keçid. Daimi olaraq dəyişmə prosesinə də çevrilmə deyilir.
ÇAVUŞ
DAHİ

Значение слова в других словарях