ÜZ

сущ. 1. ччин; kişi, sözü üzə deyər. Ata. sözü итимди, гаф чинал лугьуда; inəyin üzü калин ччин; // ччинин; 2. сумра, суфат, сифет, куц; 3. ччин (мес. месин, хъуьцуьгандин); ччин пад, винел пад (мес. гамунин, парчадин); вилик пад, фасад (дараматдин); 4. мат. ччин (мес. кубдин, призмадин); 5. са затӀунин куьчнавай, кхьенвай ччин, сурет, копия, экземпляр; üzünü köçürtmək чин куьч(ар)ун, кхьенвай затӀунин ччин авайвал маса ччарчиз куьчун, маса ччарчел кхьин; 6. ччин (мес. цавун); винел пад; gölün üzü вирин ччин; suyun üzü цин ччин; // ччарар (мес. некӀедин); 7. пад, тереф, къвал; çayın bu üzü вацӀун и пад; 8. пер. абур, гьая, регьуьвал; ** üz açılmaq кил. üzü gülmək; üz almaq виликра дишегьлийри звер гайи епиналди ччинин чӀарар къачун (михьун); üz bozartmaq кил. üzünü bozartmaq; üz çevirmək а) кил. üz döndərmək; б) кил. üz qoymaq а); в) ччин элкъуьрун, элкъуьн (садаз килиг тавун патал); г) ччин элкъуьрун, алакъа атӀун; üz çevirməmək ччин элкъуьр тавун, са чкадиз мад хъфин тавун, кӀвач атӀун; üz döndərmək ччин элкъуьрун а) алакъа атӀун, ахгат тавун; б) пер. хиянат авун, чӀалахъ хъхьун тавун; в) итӀаатдай акъатун, муьтӀуьгъ тахьун, далу элкъуьрун; г) кьил элкъуьрун, са патахъ элкъуьн; üz gətirmək ччин атун, надинжвал авун, ялах хьун; üz görmək пад хуьн, тереф хуьн; üz göstərmək а) ччин къалурун; б) ччин гун, чин ачухун; üz götürüb qaçmaq кил. baş (baş götürüb qaçmaq); üz qoymaq фин (кьил туькӀвейвал са патахъ), физ авалун, рекье гьатун; üz tutmaq а) ччин элкъуьрна лугьун, ччин элкъуьрун (гаф лугьун патал садахъ); б) кил. üz qoymaq а); в) авалун, башламишун; üz vermək а) кьилел атун, дуьшуьш хьун, хьун (са кар, вакъиа); б) ччин гун, ччин ачухун, ччин къалурун; в) винел вегьин (фин), гьужум авун; üz vurmaq а) ччин ягъун, дуствилелди тӀалаб авун, хагьиш авун; б) рах. ишигда твазвай емишрин хъсанбур винел эцигун; üzə çıxarmaq винел акъудун, дуьздал акъудун; жугъурун, якьурун; üzə çıxmaq винел акъатун а) кьилел акъатун, дуьздал акъатун; ашкара хьун, ччир хьун, малум хьун; б) рах. вичин алакьуналди вилик фин, вичиз лайих чка кьун; в) ччиниз акъатун, инсанрин арадиз акъатун, акун; üzə durmaq ччина акъвазун а) вичин гафунилай гъил къачун тавун, терсвал авун; б) итӀаатдай акъатун, итӀаат тавун; üzə gülmək а) ччиниз хъуьруьн, вичин гуьзелвилелди, иервилелди хушуниз атун, желб авун; б) ччинал хъуьруьн, тапарривай хуш ччин къалурун, вичи-вич дуст хьиз тухун; üzə qabarmaq (qayıtmaq) ччина акъвазун, ччиниз акьахун, гафунал гаф эцигун, жаваб хгун; итӀаатдай акъатун; üzə salmaq кил. üzünə salmaq; üzə vermək къалурун, чирун, винел акъудун (мес. наразивал); üzə vurmamaq ччиниз ягъун тавун, ччиниз тайгъун, рикӀе авай ва я акур са затӀ лугьун тавун, чир тавун, винел акъуд тавун; üzü ağ olmaq авур хъсан кӀвалахдиз (амалдиз) килигна дамахуниз лайих хьун; вичел тапшурмишай са кар кьилиз акъудун; üzü astarından baha başa gəlmək (oturmaq) кил. astar (astarı üzündən baha başa gəlmək); üzü gəlməmək ччин татун, ччин тахьун, са затӀ лугьуз (кӀан жез) регъуь хьун, хажалат чӀугун; üzü gülmək ччин хъуьруьн, ччина хъвер гьатун, ччина хвешивилин лишанар гьатун; üzü gülməmək ччин хъуьруьн тавун, гьамиша ччин атӀугъна хьун, ччинай гъамлувал акун; üzü qara etmək уьзуькъара авун, хажалатлу авун (рах.); üzümüzə gələn виликай къвезвай, алукьзавай (мес. сувар); üzündə abır (həya, abır-həya) olmamaq ччина абур-гьая тахьун (гьаясуз, регъуь тежер, эдебсуз касдин гьакъинда); üzündə su yoxdur ччина яд авачир, регъуьвал авачир, гьаясуз, абурсуз касдикай рахадамаз; üzündəki qırış (qırışlar) açılmamaq кил. üzü gülməmək; üzündən gəlməmək кил. üzü gəlməmək; üzündən keçə bilməmək ччиникай хкатиз тахьун, мукьвади ва я гьуьрметлу кас тирвиляй хагьиш ва я гаф ччилел вегьиз тахьун; üzündən qan qaçmaq ччинин рангар атӀун, рангар лацу хьун; üzündən oxumaq ччинай кӀелун, ччинин лишанрилай ччир хьун, малум хьун, белли хьун; üzündən zəhər tökülmək ччинай агъу (зегьер) авахьун, гзаф хъел авай, ччин атӀугъай, ччина хъвер авачир касдин гьакъинда; üzünə ağ olmaq ччина акъвазун, итӀаатдай акъатун, табий тахьун; üzünə (dik, şax) demək (söyləmək) ччинал лугьун, кьулухъай ваъ, вичиз лугьун (са нукьсан, фикир); üzünə durmaq а) ччинал акъвазун, суддал, силисдал садан тахсир вичиз (ччинал) лугьун; б) кил. üzünə ağ olmaq; üzünə ələk (dəsmal, pərdə) tutmaq ччин кӀевун, регъуь кьасарун, тапарривай вич регъуьди хьиз тухун; üzünə gülmək ччиниз хъуьруьн, хуш(униз) атун, желб авун; üzünə gün doğmaq ччина хъвер гьатун, шад хьун, хушбахт яшамиш жез авалун, бахт ахъа хьун; üzünə qabarmaq (qayıtmaq) кил. üzə qabarmaq (qayıtmaq); üzünə qan səpilmək (çilənmək) ччиниз иви хъиткьинун, хъиляй ччин яру хьун; üzünə pərdə çəkmək ччинал перде (маска) акьалжун, вичи-вич дуст хьиз къалурун; üzünə salmaq ччин гьалдун, гьаясузвилелди, ялахвилелди са затӀ гъилик ийиз алахъун; üzünə vurmaq ччиниз ягъун а) са касдин айибар, тахсирар векъидаказ ччинал (вичиз) лугьун; б) авур хъсанвал рикӀел хкана регъуь авун; üzünü açmaq ччин ахъаюн а) ччина авай перде акъудун, са пис гаф лагьана аялдин тербиядиз таъсир авун; б) вилик девирра: ччина авай чаршав акъудун, ччин къалурун; üzünü bozartmaq а) кил. bozartmaq (sifətini, üzünü bozartmaq); б) вичи-вич къалурун, вичин хесетар къалурун, винел акъудун (пис манада); üzünü çıxartmaq ччин (сурет) акъудун, документдин, кхьенвай затӀунин ччин гьана авайвал куьчун; üzünü görmək istəməmək (ччин) акваз кӀан тахьун, аквадай вил тахьун, зегьле фин, нифрет авун; üzünü güldürmək ччин хъуьруьрун, хвеши авун, шадарун, кефияр ахъаюн; üzünü qara etmək кил. üzü qara etmək; üzünü mürdəşir yusun! рах. ччин фекьиди чуьхуьрай, ччин алат хьуй! кьве кьил ктӀануй! кьий! манада къаргъиш; üzünü turşutmaq ччин чӀурун, ччин агажун; üzünü tutmaq а) ччин элкъуьрун, ччин (кьил) элкуърна лугьун (рахун); б) кил. üz tutmaq; üzünün əti (suyu) tökülmək абурдай аватун, беябур хьун, русвагь хьун, гьуьрметдай аватун; üzünün qanı qaçmaq кил. üzündən qan qaçmaq; üzünün suyunu tökmək абурур гун, кӀевиз ахмурун, беябур авун, русвагь авун; alnı açıq, üzü ağ кил. alnıaçıq; astarı üzündən baha (baha başa gəlmək) кил. astar; hansı üzlə кил. nə üzlə; qapını üzünə çırpmaq кил. qapı; nə üzlə гьи ччинивди (ччиналди), гьи жуьрэтдалди, квел дамахна, квек далу кутуна; taleyi üzünə gülmək кил. tale.
ÜYÜTMƏK
ÜZ-GÖZ

Digər lüğətlərdə