Словарь лексики азербайджанских дастанов

 • XÖRYƏT

  Bax: xoryat. Güləndəm heç söyməz xöryət, Xöryətə yaraşmaz şəryət. Qaşmağa da qoymur qıryət, Danışmağa dil qalmadı

  Полностью »
 • XUB FARS

  Yaxşı, gözəl, xoş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ağa vəzir, mən xub sənə neylədim, Hər nə etdim dost könüldən eylədim, Səni o sərdara cəllad eylədim

  Полностью »
 • XUB FARS

  Yaxşı, gözəl, xoş; xublar – gözəllər. Könül qalxdı Bərdə sarı yeridi, Orda bir şəhər var, adı Gəncə hey

  Полностью »
 • XUBLAR

  1. Gözəllər. 2. Ara söz: yaxşı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xublara can veribən oldu munun qurbanı, Yoxdu bir böylə gözəl gəzsən əgər dünyanı

  Полностью »
 • XUD FARS

  1. Öz, özü, özüm. 2. Həqiqətən, doğrudan da. 3. Əsl, məhz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, mən xud yetişdim cana, Əvvəl əldən özüm girrəm m

  Полностью »
 • XUDKAR

  Bax: xotkar. – Sənin o kağız, qələmuvə qurban olum... Yaz kağıza, apar ver xudkara, o quşu mənum üçün alsın

  Полностью »
 • XUFAT

  Xiffət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Namərd çəngində qalmışam, Dərdü xufata dolmuşam, Deyəsən cinni olmuşam

  Полностью »
 • XUN FARS

  Qan.

  Полностью »
 • XUN FARS

  Qan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • XUNƏFŞAN

  Qansaçan, qanlı. Cəlladi xunəfşan əlhəzər olsun. (“Mahmudla Nigar”)

  Полностью »
 • XUNİ-CİYƏR

  Ciyər qanı, dərd, qəm, qəm-qüssə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sənə deyirəm ağlama, Ağlama, Eyvaz, ağlama

  Полностью »
 • XUNRİZ

  Qana həris, qantökən, qaniçən; zalım. Qaşı qövs-qüzeh, kiprik xunriz, Gözləri nərgiz tək xoş nəzər olsun

  Полностью »
 • XURCUN

  Adətən, yük və ya minik heyvanlarının belindən aşırılan, palaz kimi toxunan ya da cod parçadan tikilən ikigözlü torba, iri heybə

  Полностью »
 • XURD FARS

  Xırda, kiçik. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XURD-XƏŞİL FARS

  Əzik-əzik, xıncım-xıncım, sınıq-sınıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Amma birdən, işdi, mən çölə-zada çıxmalı olsam, sən gərək xurd-xəşil olasan

  Полностью »
 • XÜMRƏ FARS

  Kiçik küp. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ILDIRIM

  İldırım. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ILDIZ

  Ulduz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ILXI

  Bax: ilxı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası) 

  Полностью »
 • IRAQ

  Bax: iraq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • IRMAQ

  Axar su, dənizə tökülən axar su, çay. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ISIRMAQ

  Dişləmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ISMARLAMAQ

  Əmanət vermək, tapşırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • IŞIQ

  Dəmir başlıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • İBRƏT

  1. Ehtiyat ediləcək şey. 2. Əcaib, qəribə şey. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • İCABƏT ƏRƏB

  Qəbul edilmə, yerinə yetmə. Halal-hümmət eyləyin, Misir əhli, Bəlkə, icabətə çatdı dualar.     (“Şahzadə Seyfəlmülük və Bədiəlcamal”)

  Полностью »
 • İCTİNAB ETMƏK

  Çəkinmək, saqınmaq, uzaq durmaq.

  Полностью »
 • İCTİNAB ƏRƏB

  Çəkinmə, saqınma, uzaqlaşma, uzaq durma. Kim mənim cəngimə etsə ictinab, Ruzigarı siyah tirə tar olar

  Полностью »
 • İCTİNAB QILMAQ

  Bax: ictinab etmək.

  Полностью »
 • İÇƏRÜ

  İçəri. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • İÇƏT

  İçəcək şey, içiləcək şey, su. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • İÇÜN

  Üçün. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • İÇÜRMƏK

  İçirmək, sərxoş etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • İDÜGİ

  Olduğu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • İFÇİN

  1. Möhkəm, yaxşı, səliqəli. 2. Tamam, bütün. 3. Bir ifçin – 4 naldır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Elə ki Rövşən Qıratı, Düratı ifçin yəhərləyib, at

  Полностью »
 • İĞRAR

  Bax: iqrar. Ziyad xan dedi: – Oğlum, bu gün səbir elə, sabah keşişin qoyduğu iğrar tamamdı, yığışıb birlikdə gedərik sənin butavu gətirməyə

  Полностью »
 • İĞRAR

    Bax: iqrar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sarığın əgri saranlar, Sabah bundan iğrar olur. Sarığı başdan gedincək, Dağılır, tarımar olur

  Полностью »
 • İXLAS ƏRƏB

  Səmimi, sadiq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xalis sözü ilə flektivlik baxımından qohumdur.  İxlas dost dünyada dostuna küsməz, Nə qədər incisə meylin

  Полностью »
 • İXTİLAT ƏRƏB

  Oturub-durma, görüşüb əlaqə saxlama, qaynayıb-qarışma; söhbət. Bir gün meşə heyvanları – şir, pələng, ayı, tülkü, dovşan, bütün quşlar Məcnunun ətrafı

  Полностью »
 • İXTİLAT ƏRƏB

  Oturub-durma, görüşüb əlaqə saxlama, qaynayıb-qarışma; söhbət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gəl qulaq as bu söhbətə! Bircə guş ver ixtilata! Sərim qu

  Полностью »
 • İXTİYAR ƏRƏB

  Qoca, yaşlı, pirani. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Vallahi, yaşımın bu ixtiyar vaxtında mən gecənin oğlan çağında keşikçiləri yuxuya verib, xotkar qız

  Полностью »
 • İXTİYARSIZ

  Qeyri-ixtiyari. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Elə bil ki, Kürdoğlunu ildırım vurdu. İxtiyarsız atı saxladı

  Полностью »
 • İQBAL ƏRƏB

  Bəxt, tale. Qəhrəman, iqbalın tərsə dolanmaz, İnsan var ki, ondan qəlbin bulanmaz, İnsan var, evində ələk bulunmaz, Dindirəndə beşdən-beşə danışar

  Полностью »
 • İQRAR ƏRƏB

  1. Təsdiq, etiraf, qəbul. 2. Qərar, qənaət, hökm. Ol cümə günündə, sübh namazında, Peyğəmbər o günü taci-sər oldu

  Полностью »
 • İQRAR ƏRƏB

  1. Təsdiq, etiraf, qəbul. 2. Qərar, qənaət, hökm. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir ah çəkdim ərşi-zəminə düşdü, Ələm oxu bir-birinə ötüşdü, Namə gəli

  Полностью »
 • İLDƏN

  Eldən öndə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • İLDİRMƏK

  Sancmaq, dəlib keçirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • İLEYDƏ

  İrəlidə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gəlin deyirəm nazlanır, Qız deyirəm xoruzlanır, Dalında qarpız gizlənir, İleydə buzxanası var

  Полностью »
 • İLƏM

  Bax: ilən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • İLƏTMƏK

  Yetirmək, çatdırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »