Фразеологический словарь азербайджанского языка

 • YOĞURUB BOYNUNA QOYMAQ

  öz günahını və yaxud hansısa işi başqasının üzərinə atmaq.

  Полностью »
 • YOXA ÇIXMAQ

  tapılmamaq, qıt olmaq, görünməmək, itmək, qeyb olmaq, yox olmaq; ~ qəhətə çıxmaq, əppək olub göyə çəkilmək, ərşə çəkilmək, ərşə çıxmaq, göyə çəkilmək

  Полностью »
 • YOXA LƏNƏT

  “əlində olana, aza qane olmaq, şükür etmək” mənasında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • YOXUŞA DİRƏNMƏK

  bax: dalana dirənmək.

  Полностью »
 • YOL AÇMAQ

  1. Yeni istiqamətin əsasını qoymaq.  2. Kiminsə inkişafı üçün şərait yaratmaq, imkan vermək.

  Полностью »
 • YOL AĞARTMAQ

  bax: yol ölçmək.

  Полностью »
 • YOL ALMAQ

  bax: yola düzəlmək.

  Полностью »
 • YOL GÖSTƏRMƏK

  öyrətmək, bələdçilik etmək, istiqamətləndirmək, yönəltmək, məsləhət vermək; ~ ağıl vermək, irəli düşmək, istiqamət vermək, qabağına düşmək

  Полностью »
 • YOL GÖTÜRÜB GETMƏK

  bir tərəfə yönələrək getmək; ~ yol almaq.

  Полностью »
 • YOL GÖZLƏMƏK

  həsrətində olmaq, kiminsə gəlməsini istəmək; ~ gözünün kökü saralmaq.

  Полностью »
 • YOL-İZ BİLMƏMƏK

  davranış və hərəkətlərini bilməmək.

  Полностью »
 • YOL KƏSMƏK

  quldurluq etmək, soyğunçuluqla məşğul olmaq.

  Полностью »
 • YOL QUŞUNU YOL DAŞI İLƏ VURMAQ

  etibarsız və kəmfürsət olmaq.

  Полностью »
 • YOL ÖLÇMƏK

  bir yerə çox gedib-gəlmək; boş yerə, səmərəsiz ayaq döymək; ~ yol yormaq, yol ağartmaq, təpik döymək

  Полностью »
 • YOL TUTMAQ

  1. Bir tərəfə istiqamət götürmək, getməyə başlamaq.  2. Münasibəti dəqiqləşdirmək, mövqe seçmək.

  Полностью »
 • YOL ÜSTDƏ OLMAQ

  səfərə hazırlaşmaq, səfər ərəfəsində olmaq.

  Полностью »
 • YOL VERMƏK

  mane olmamaq, şərait yaratmaq; ~ meydan vermək.

  Полностью »
 • YOL-YOLAĞASI AÇILMAQ

  problemi həll olunmaq, maneələri aradan qaldırmaq, işləri düzəlmək; ~ yolu açılmaq.

  Полностью »
 • YOL YORMAQ

  bax: yol ölçmək.

  Полностью »
 • YOLA ÇIXMAQ

  bax: yola düzəlmək.

  Полностью »
 • YOLA DÜŞMƏK

  bax: yola düzəlmək.

  Полностью »
 • YOLA DÜZƏLMƏK

  getməyə başlamaq, səfərə çıxmaq; ~ yola çıxmaq, yola düşmək, yolun ağına düşmək, yolu əlinə almaq, yol almaq

  Полностью »
 • YOLA GETMƏK

  bir-birini anlamaq, güzəştə getmək, bir-biri ilə yaxşı rəftar etmək, xasiyyətləri tutmaq; ~ dil tapmaq

  Полностью »
 • YOLA GƏLMƏK

  xahişdən, nəsihətdən, söhbətdən sonra deyilən fikirlərlə razılaşmaq; ~ razılıq vermək, daşı ətəyindən tökmək, quzuya dönmək

  Полностью »
 • YOLA GƏTİRMƏK

  yumşaltmaq, güclə razılığını almaq; ~ ələ almaq, razı salmaq, ürəyini yumşaltmaq.

  Полностью »
 • YOLA KÖRPÜ SALMAQ

  bax: yola nərdivan salmaq (qoymaq).

  Полностью »
 • YOLA NƏRDİVAN SALMAQ (QOYMAQ)

  yol yoldaşı ilə söhbətə başlamaq; ~ yola körpü salmaq.

  Полностью »
 • YOLA VERMƏK

  ciddi yanaşmamaq, əhəmiyyət verməmək, barmaqarası baxmaq; ~ dərinə getməmək, başdan eləmək, ağzını boza vermək

  Полностью »
 • YOLA VERMƏMƏK

  dolandırmamaq; hədsiz tələbkar olmaq, ötüşdürməmək, güzəştə getməmək.

  Полностью »
 • YOLDAN ÇIXARMAQ

  təsiri altına salaraq düz yoldan uzaqlaşdırmaq; ~ başdan çıxarmaq, başdan eləmək, başını piyləmək (tovlamaq), pis yola çəkmək (salmaq), yolundan azdır

  Полностью »
 • YOLDAN ELƏMƏK

  getməyə qoymamaq, səfərə çıxmasına mane olmaq.

  Полностью »
 • YOLDAN QOYMAQ

  ləngitmək, gecikdirmək.

  Полностью »
 • YOLLARDA QALMAQ

  nəticəsi olmayan iş dalınca boş-boşuna gedib-gəlmək, havayı yerə vaxt itirmək; ~ yol ağartmaq.

  Полностью »
 • YOLLARI AYRILMAQ

  məslək, əqidə və baxışları toqquşmaq.

  Полностью »
 • YOLU AÇILMAQ

  maneələrdən qurtulmaq, işləri sahmana, qaydaya düşmək; ~ yol-yolağası açılmaq, relsə düşmək.

  Полностью »
 • YOLU DÜŞMƏK

  təsadüfən bir yerə getmək; ~ ayağı düşmək.

  Полностью »
 • YOLU ƏLİNƏ ALMAQ

  bax: yola düzəlmək.

  Полностью »
 • YOLUB BURAXMAQ

  olan-qalan pulunu almaq.

  Полностью »
 • YOLUQ CÜCƏ

  kasıb, qorxaq, fağır.

  Полностью »
 • YOLUN AĞINA DÜŞMƏK

  bax: yola düzəlmək.

  Полностью »
 • YOLUN DAMARINI QIRMAQ

  yolun çox hissəsini qət etmək.

  Полностью »
 • YOLUN ORTASINDA QOYMAQ

  işi yarıda qoymaq; ~ soyub-soyub quyruğunda bıçağı sındırmaq.

  Полностью »
 • YOLUNA ÇIXMAQ

  mane olmaq, maraqları toqquşmaq; ~ yolunun üstündə durmaq, ayağını tapdalamaq (basmaq).

  Полностью »
 • YOLUNA QOYMAQ

  nizamlamaq, yerbəyer etmək, sona çatdırmaq, birdəfəlik həll etmək; ~ əncam çəkmək (qılmaq), qaydaya salmaq, dağ eləmək

  Полностью »
 • YOLUNDA CAN QOYMAQ

  bax: can qoymaq.

  Полностью »
 • YOLUNDA SAÇ AĞARTMAQ

  bax: saç ağartmaq.

  Полностью »
 • YOLUNDAN AZDIRMAQ

  bax: yoldan çıxarmaq.

  Полностью »
 • YOLUNDAN ÇIXMAQ

  bax: cızığından çıxmaq.

  Полностью »
 • YOLUNU AZMAQ

  qudurmaq, pis işlərlə məşğul olmaq, naşükür olmaq; ~ həddini aşmaq, cızığından çıxmaq, əməli azmaq, cığırından çıxmaq, Tanrısına təpik atmaq, Allahla

  Полностью »
 • ... YOLUNU GETMƏK

  təkrarlamaq, tərzini, üslubunu, davranışını kiməsə oxşatmaq, işini davam etdirmək.

  Полностью »