Толковый словарь азербайджанского языка

 • ƏDA

  [ər.] : əda etmək – 1) vermək, ödəmək, ödəyib qurtarmaq. [Nəcəf bəy:] Əgər vədə tamamında borcumu əda etməsəm, girovdan məyusam

  Полностью »
 • ƏDA₁

  is. [ər.] 1. Tərz, tövr, üslub. Bu nə ədadır? – [Hacı Əhməd:] [Almaza] Sən ki bu yol ilə, bu əda ilə bizə yaxın gəldin, biz kəndlilərin bütün malımız,

  Полностью »
 • ƏDABAZ

  is. [ər. əda və fars. …baz] Ədabazlıq edən, ədabazlıq etməyi sevən adam. Ədabazın birisi, bəs niyə belə qaçırsan? Dur görək, nə var, nə yox

  Полностью »
 • ƏDABAZCASINA

  sif. və zərf Ədabaz kimi, ədabaza xas olan bir tərzdə. Ədabazcasına gülüş. Ədabazcasına hərəkət. Ədabazcasına yerimək

  Полностью »
 • ƏDABAZLIQ

  is. Ədalı hərəkətlər, sadəlikdən, təbiilikdən məhrum hərəkətlər; özünü qeyri-təbii, qeyri-sadə aparma

  Полностью »
 • ƏDALƏT

  is. [ər.] 1. Haqq və düzgünlük prinsiplərinə riayət. Ədalətə riayət etmək. İctimai ədalət. Ədalət hissini itirmək

  Полностью »
 • ƏDALƏTXANA

  is. [ər. ədalət və fars. …xanə] köhn. Ədalətlə işə baxan məhkəmə, divanxana

  Полностью »
 • ƏDALƏTLİ

  sif. Ədalətlə, vicdanla hərəkət edən, həqiqətə, insafa, vicdana uyğun olaraq hərəkət edən. Ədalətli hakim

  Полностью »
 • ƏDALƏTLİLİK

  is. Ədalətli olma, işə qərəzsiz, vicdanla, ədalətlə yanaşma; ədalət. Məhkəmənin əsas xüsusiyyəti ədalətlilikdədir

  Полностью »
 • ƏDALƏTPƏRVƏR

  sif. [ər. ədalət və fars. …pərvər] Ədalət sevən, ədalətə riayət edən, ədalətli. Ədalətpərvər adam

  Полностью »
 • ƏDALƏTPƏRVƏRLİK

  is. Ədalətpərvər adamın keyfiyyəti. Ədalətpərvərlik göstərmək. Ədalətpərvərlik yaxşı sifətdir

  Полностью »
 • ƏDALƏTSİZ

  sif. Ədalətə, haqq və insafa riayət etməyən, ədalət hissini itirmiş, insafsız. Ədalətsiz hökmdar. – Küçəyə atdın ədalətsiz ata, qansız ata! Məni təhri

  Полностью »
 • ƏDALƏTSİZLİK

  is. Ədalətə, haqq və insafa müğayir hərəkət. Burjua məhkəməsinin ədalətsizliyi. – Bu hürriyyət əsrində [XX əsrdə] belə ədalətsizliyə [zülmə və təcavüz

  Полностью »
 • ƏDALI

  sif. 1. Ədası olan, ədabaz. Ədalı adam. // Əda ilə dolu, sadəlikdən, adilikdən məhrum. Ədalı hərəkət

  Полностью »
 • ƏDALILIQ

  is. Ədalı olma

  Полностью »
 • ƏDASIZ

  sif. 1. Heç bir ədası olmayan, özünü sadə aparan. Ədasız adam. 2. Nazsız, işvəsiz, sadə. Ədasız qız. – Yoxsa dilbərim deyilmiş ədasız; Pək nazlıdır, a

  Полностью »
 • ƏDASIZLIQ

  is. Ədasız adamın xassəsi; sadəlik

  Полностью »
 • ƏDAT

  is. [ər.] 1. qram. Müstəqil mənası olmayan, lakin cümlədə müxtəlif məna çalarları əmələ gətirən söz, hissəcik

  Полностью »
 • ƏDAVƏT

  is. [ər.] Ürəkdə saxlanılan düşmənçilik hissi, kin, küdurət, qərəz, birinə qarşı qəzəb hissi. …Bəy bir məclisdə danışdı ki, Mirzə Möhsünlə mənim bir ə

  Полностью »
 • ƏDAVƏTLİ

  sif. Ədavəti olan, ürəyində ədavət bəsləyən, kin bəsləyən, düşmənçilik edən, düşməncəsinə münasibət bəsləyən; düşmən

  Полностью »
 • ƏDAVƏTLİLİK

  is. Düşmənçilik, kinlilik

  Полностью »
 • ƏDAVƏTSİZ

  sif. Heç bir kini, ədavəti olmayan; kinsiz

  Полностью »
 • ƏDD

  [ər.] : ədd etmək köhn. – saymaq, hesab etmək. Hər yetən kəndin mühərrir ədd edib min söz yazır. M.Ə

  Полностью »
 • ƏDƏ

  bax adə. Ədə, Eyvaz, bəri gəl, müştəri gəlib. “Koroğlu”. Ədə, Həsənəli, naxır gəlir, qaç, tövlənin qapısını aç

  Полностью »
 • ƏDƏB

  is. [ər.] Əxlaq qaydalarına riayət, əxlaq və hərəkətdə, danışıqda nəzakət, incəlik; tərbiyə. Ədəb qaydaları

  Полностью »
 • ƏDƏB-ƏRKAN

  is. [ər.] Ədəb, tərbiyə, əxlaq, nəzakət qaydaları. Ədəb-ərkan gözləmək. – Ədəb-ərkan nədir, yaxşı anlasın; Mənəm deyib, çox havadan getməsin

  Полностью »
 • ƏDƏB-ƏRKANLI

  sif. Ədəbli, tərbiyəli, nəzakətli. Gərək bir azca həlim, ədəb-ərkanlı olsun; Bir az arlı, namuslu, bir az vicdanlı olsun

  Полностью »
 • ƏDƏBİ

  sif. [ər.] Ədəbiyyata aid olan. Ədəbi əsər. Ədəbi cərəyan. Ədəbi irs. Ədəbi müşavirə. Ədəbi müsabiqə

  Полностью »
 • ƏDƏBİLƏŞDİRİLMƏ

  “Ədəbiləşdirilmək” dən f.is

  Полностью »
 • ƏDƏBİLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Dili və üslubu üzərində işlənilərək ədəbi şəklə salınmaq (əsər)

  Полностью »
 • ƏDƏBİLƏŞDİRMƏ

  “Ədəbiləşdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏDƏBİLƏŞDİRMƏK

  f. Əsərin dili və üslubu üzərində işləyərək onu ədəbi şəklə salmaq

  Полностью »
 • ƏDƏBİSTAN

  is. [ər. ədəb. və fars. …stan] köhn. Əsil mənası “ədəb, tərbiyə yeri, ədəb öyrədilən yer” olub, köhnə ədəbiyyatda “məktəb” mənasında işlənmişdir

  Полностью »
 • ƏDƏBİYYAT

  is. [ər.] 1. Hər hansı bir xalqın, dövrün və ya bütün bəşəriyyətin yaratdığı elmi, bədii, fəlsəfi və s

  Полностью »
 • ƏDƏBİYYATBAZ

  is. [ər. ədəbiyyat və fars. …baz] Ədəbiyyatın (xüsusilə poeziyanın) mahiyyətini dərindən dərk etmədən onunla məşğul olan və ədəbiyyatdan dəm vurmağı s

  Полностью »
 • ƏDƏBİYYATBAZLIQ

  is. Ədəbiyyatı (xüsusilə poeziyanı) dərindən dərk etmədən onunla məşğul olma, ədəbiyyatdan dəm vurmağı sevmə; şeirbazlıq

  Полностью »
 • ƏDƏBİYYATÇI

  bax ədəbiyyatşünas. // dan. Ali məktəbin ədəbiyyat fakültəsi tələbəsi

  Полностью »
 • ƏDƏBİYYATÇILIQ

  bax ədəbiyyatşünaslıq

  Полностью »
 • ƏDƏBİYYATŞÜNAS

  is. [ər. ədəbiyyat və fars. …şünas] Ədəbiyyatşünaslıq elmi ilə məşğul olan alim, ədəbiyyatşünaslıq mütəxəssisi

  Полностью »
 • ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

  is. Ədəbiyyat tarixi və nəzəriyyəsindən, habelə ədəbi tənqiddən bəhs edən elmlərin məcmusu. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı

  Полностью »
 • ƏDƏBLƏNDİRMƏ

  “Ədəbləndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏDƏBLƏNDİRMƏK

  f. Ədəb öyrətmək, ədəb vermək; tərbiyələndirmək

  Полностью »
 • ƏDƏBLƏNMƏ

  “Ədəblənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏDƏBLƏNMƏK

  f. Ədəbli olmaq, ədəb öyrənmək, ədəb və tərbiyə qazanmaq, tərbiyələnmək. Uşaq məktəbə gedəndən sonra ədəbləndi

  Полностью »
 • ƏDƏBLİ

  sif. 1. Yaxşı tərbiyə görmüş, cəmiyyətdə özünü apara bilən, əxlaqlı, tərbiyəli. Ədəbli uşaq. – Mələkəxatın gördü İbrahim çox ədəbli və ağıllı oğlandı

  Полностью »
 • ƏDƏBLİ-ƏRKANLI

  sif. bax ədəbərkanlı. Ədəbli-ərkanlı oğlan. – [Qızın anası:] Bax, ədəbli-ərkanlı, saçlı-birçəkli, boylu-buxunlu, gözəl-göyçək qız bəsləmişəm

  Полностью »
 • ƏDƏBLİCƏSİNƏ

  zərf Ədəbli surətdə, nəzakətli surətdə, nəzakətlə. Ədəblicəsinə cavab vermək. Ədəblicəsinə salam vermək

  Полностью »
 • ƏDƏBLİLİK

  is. Ədəbli, tərbiyəli adamın xassəsi, ədəbli olma. Oğlan ədəbliliyindən başını aşağı saldı və cavab vermədi

  Полностью »
 • ƏDƏBSİZ

  sif. 1. Ədəb və tərbiyədən məhrum, yaxşı tərbiyə görməmiş, cəmiyyətdə özünü apara bilməyən. Ədəbsiz adam

  Полностью »
 • ƏDƏBSİZCƏSİNƏ

  zərf Ədəb normalarına zidd olaraq, utanmazcasına, həyasızcasına, nəzakətsizcəsinə, kobudcasına. Ədəbsizcəsinə tələb etmək

  Полностью »