Толковый словарь азербайджанского языка

 • ƏFƏL

  sif. dan. Əldən düşmüş, iş görə bilməyən, əlindən iş gəlməyən, ətalətli; maymaq. Əfəl adam. – [Koxa:] Bax, bu zatıqırıq, yaramaz, əfəl; Demək, əl qald

  Полностью »
 • ƏFƏLLƏMƏ

  dan. “Əfəlləmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏFƏLLƏMƏK

  f. dan. Əfəl olmaq, əldən düşmək

  Полностью »
 • ƏFƏLLƏŞDİRMƏ

  dan. “Əfəlləşdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏFƏLLƏŞDİRMƏK

  f. dan. Əfəl hala salmaq, əldən salmaq

  Полностью »
 • ƏFƏLLƏŞMƏ

  dan. “Əfəlləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏFƏLLƏŞMƏK

  f. dan. Getdikcə, yaxud tamamilə əfəl olmaq, əldən düşmək

  Полностью »
 • ƏFƏLLİK

  is. dan. Əlindən iş gəlməmə, atillik, düşkünlük. Əyri adamın bacarıqlı olmağı, düz adamın əfəlliyindən cəmiyyət üçün daha qorxuludur

  Полностью »
 • ƏFƏNDİ

  is. [ər. əsli yun.] 1. Sünni ruhanilərinə verilən ləqəb. Oğlan evi əfəndidən, molladan və s. qohum-əqrəbadan bir dəstə camaat dəvət edib, qız evinə ni

  Полностью »
 • ƏFƏNDİLİK

  is. köhn. Əfəndi ünvanı, əfəndi adı

  Полностью »
 • ƏFĞAN

  is. [fars.] klas. Fəryad, fəğan. Oyadır xəlqi əfğanım; Qara bəxtim oyanmazmı? Füzuli. Hər qədər, kim artıq əfğan eylərəm, əfğan gəlir

  Полностью »
 • ƏFİ

  is. [ər.] 1. Rəngi sarı, başı üçbucaq şəklində iri zəhərli ilan. [Rizvan] qapının birindən daxil olan əfi ilanlara düçar olur

  Полностью »
 • ƏFİL-ƏFİL

  bax əsim-əsim. Əfil-əfil əsmək

  Полностью »
 • ƏFKAR

  is. [ər. “fikr” söz. cəmi] Fikir. [Qətibə:] Bu tədbir azərbaycanlıların bizim əleyhimizə olan hər bir təşəbbüsünə son qoyar

  Полностью »
 • ƏFQAN

  is. Əfqanıstanın əsas əhalisini təşkil edən, İran dilləri qrupuna daxil xalq və bu xalqa mənsub adam

  Полностью »
 • ƏFQANISTANLI

  is. Əfqanıstan əhalisinə mənsub adam

  Полностью »
 • ƏFLAK

  is. [ər. “fələk” söz. cəmi] klas. Fələk, göy. Cəfa oxun mənə yağdırman, ancaq, ey əflak! Demin ki, yeddi kəmanda bir nişanə yetər

  Полностью »
 • ƏFLATUN

  Qədim Yunanıstanın ən böyük filosoflarından birinin adı olub, məcazi mənada “filosof, mahir həkim” mənasında işlənir

  Полностью »
 • ƏFLATUNİ

  sif. [xüs.is.-dən] Sırf mənəvi xarakter daşıyan, qeyri-şəhvani. Əflatuni eşq (məhəbbət). // Praktik məqsəd güdməyən, mücərrəd

  Полностью »
 • ƏFRAD

  is. [ər. “fərd” söz. cəmi] Fərdlər, şəxslər, adamlar. Etiqadımız bundadır ki, vətən, məmləkət orada yaşayan əfradın hamısınındır

  Полностью »
 • ƏFSANƏ

  is. [fars.] 1. Nəsillərdən nəsillərə ağızda dolaşan və mövzusu çox zaman fövqəladə xarakter daşıyan hekayə, rəvayət; əsatir

  Полностью »
 • ƏFSANƏÇİ

  is. Nağılçı, əfsanə uyduran

  Полностью »
 • ƏFSANƏLİ

  sif. Əfsanələrlə dolu, əfsanələrdən ibarət. Əfsanəli nağıl. – Qaranlıq gecələrdə; Karvanlar keçir ikən; Yurdunun əfsanəli; Yoncalı yollarından

  Полностью »
 • ƏFSANƏVİ

  sif. [fars.] 1. Əfsanə mahiyyətində olan, nağıl qəbilindən olan, əfsanəyə aid olan; əsatiri. Əfsanəvi əsər

  Полностью »
 • ƏFSANƏVİLİK

  is. Əfsanəvi olma, qeyriadilik

  Полностью »
 • ƏFSƏR

  is. [alm. “offizier”dən] Zabit. [Allahverdi:] Əynində əfsər paltarı, düymələri qızıl kimi par-par parıldayır

  Полностью »
 • ƏFSUN

  is. [fars.] Ovsun, sehr. Bilməzəm kim, ona təlim nə əfsun etdi. Füzuli. Cadu da əlimdən bacarıb cin də qutarmaz; Əfsunuma bah-bah! M

  Полностью »
 • ƏFSUNÇU

  is. Ovsunçuluqla, sehrbazlıqla məşğul olan adam; ovsunçu, sehrbaz, gözbağlayıcı. [Papas:] …Əfsunçudur, divanədir, aldanmayın, aldanmayın! H

  Полностью »
 • ƏFSUNÇULUQ

  is. Ovsunçunun işi, peşəsi; sehrbazlıq, gözbağlayıcılıq

  Полностью »
 • ƏFSUNKAR

  [fars.] bax əfsunçu. // Füsunkar. [Şeyx Sənan:] Bəlkə məcnunəm, eyləməm inkar; Bais ancaq o hüsni-əfsunkar

  Полностью »
 • ƏFSUNKARLIQ

  bax əfsunçuluq

  Полностью »
 • ƏFSUNLAMA

  “Əfsunlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • ƏFSUNLAMAQ

  f. Ovsunlamaq, sehrləmək. Öylə bir incə təravət vardı; Ki, bütün gözləri əfsunlardı. H.Cavid. Züleyxanın iri, qara gözləri kimin üzünə gülsəydi, onu ə

  Полностью »
 • ƏFSUNLANMA

  “Əfsunlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • ƏFSUNLANMAQ

  məch. Ovsunlanmaq, sehrlənmək

  Полностью »
 • ƏFSUNLU

  sif. Ovsunlu, ovsunlanmış, sehrlənmiş. Qadınlar köhnə məscidi əfsunlu ayələrdən, Quran vərəqələri, zibil və torpaqdan təmizləyir, barama torlarına yer

  Полностью »
 • ƏFSUS

  nida [fars.] Heyif, təəssüf. Yox səndə nişani-namü namus; Əfsus ki arsızsan, əfsus! Füzuli. Əfsus, qocaldım, ağacım düşdü əlimdən; Səd heyif cavanlıq!

  Полностью »
 • ƏFŞAN

  sif. [fars.] şair. Səpən, saçan, dağıdan, səpələyən. □ Əfşan etmək – səpmək, səpələmək, dağıtmaq, tökmək, saçmaq

  Полностью »
 • ƏFV

  is. [ər.] Günah və qüsurunu nəzərə almama, günah və təqsirindən keçmə, günahı bağışlama. [Yusif:] Əfvinlə sevinməz könül, əfsus; Zalım yenə zalımdır

  Полностью »
 • ƏFVEDİLMƏZ

  sif. Əfv oluna bilməyən, bağışlanılmaz, bağışlanması mümkün olmayan. Əfvedilməz hərəkət, günah. – [Nadir bəy:] Aciz bir qarıncanın belə qanına girmək,

  Полностью »
 • ƏFVİ-ÜMUMİ

  is. hüq. Ali hökumət orqanının fərmanı ilə məhkumların məhkəmə cəzasından qismən, ya da tamamilə azad edilməsi; amnistiya

  Полностью »
 • ƏFYUN

  is. [lat. “opiom”dan] Tiryək. [Nəcəf bəy:] Tiryakınıza lənət, mütrübünüzə lənət, əfyun gəzdirən dərvişlərinizə lənət, yalançı seyidlərinizə, siğəxanla

  Полностью »
 • ƏFYUNÇU

  is. Tiryəkçi, tiryəkçəkən

  Полностью »
 • ƏFYUNLU

  sif. Tiryəkli, içərisində tiryək olan. // məc. Zəhərli, acı. [Yusif:] Onlar nə verirlər sana? Əfyunlu hədiyyə! H

  Полностью »
 • ƏFZA

  sif. [ər.] köhn. Artıran. Gərçi qış fəsli idi, leyk həva; Rövşənü saf idi fərəh əfza… M.Ə.Sabir

  Полностью »
 • ƏFZƏL

  sif. [ər.] klas. Daha artıq, daha qiymətli, daha üstün tutulan. Hər kimsənə bir şey gətirir fikrü xəyalə; Məcmudən əfzəldi mənə yar xəyalı

  Полностью »
 • ƏFZƏLİYYƏT

  is. [ər.] klas. Üstünlük, daha qiymətlilik, üstün tutma. Bir xəyal edə bilmir ki, bunlar niyə gərək bu əfzəliyyətə səzavar olsunlar? M

  Полностью »
 • ƏFZUN

  zərf [fars.] klas. Çox, daha artıq. Sədəf dəhanından çıxan sözlərin; Qiyməti əfzundur dürdanələrdən. Q

  Полностью »
 • ƏGƏR₁

  bağl. [fars.] Şərt bildirən cümlənin müxtəlif yerində işlənərək şərti gücləndirir. [Orxan:] Zərər yox, onu mən sağ qoysam əgər; Dünyada yox məndən alç

  Полностью »
 • ƏGƏR₂

  bax əgər-əskik

  Полностью »