Толковый словарь азербайджанского языка

 • ƏSA

  is. [ər.] Əl ağacı. Çiyninə aldı bir lətif əba; Əlinə aldı bir zərif əsa. S.Ə.Şirvani. Molla Kərim də dişlərini qıcırdıb, əsasının şiş ucu ilə çuvalın

  Полностью »
 • ƏSALI

  sif. Əlində əsa olan. Anamdır, – deyə Qeybalı alacalanmış gözləri ilə boz adamları süzüb dəmir əsalı adama cavab verdi

  Полностью »
 • ƏSARƏT

  is. [ər.] 1. Əsirlik, köləlik, qulluq; kölə, qul vəziyyəti. Əsarət zənciri. Əsarətdən qurtarmaq. – …Zahiri əsarətdən xilas olduğumuz kimi, batini əsar

  Полностью »
 • ƏSAS

  is. [ər.] 1. Bünövrə, özül, bina, təməl. Evin əsası çox möhkəmdir. // məc. Bir şeyin özülünü, təməlini, özəyini təşkil edən şey; kök

  Полностью »
 • ƏSASƏN

  [ər.] 1. zərf Əsli, kökü etibarilə, əsas etibarilə, ümumi cəhətdən. Fikir əsasən doğrudur. Əsasən onunla razılaşmaq olar

  Полностью »
 • ƏSASİ

  sif. [ər.] köhn. bax əsas 2-ci mənada. Əsasi cəhətlər. – Həyat əsasi bir dəyişikliyə uğrayınca ədəbiyyat büsbütün başını itirdi

  Полностью »
 • ƏSASLANDIRILMA

  “Əsaslandırılmaq”dan f.is

  Полностью »
 • ƏSASLANDIRILMAQ

  məch. 1. Təməli atılmaq, möhkəm təməl üzərində qurulmaq. 2. İnandırıcı sübutlarla və ciddi dəlillərlə möhkəmləndirilmək

  Полностью »
 • ƏSASLANDIRMA

  “Əsaslandırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • ƏSASLANDIRMAQ

  f. 1. Təməlini atmaq, bünövrəsini (özülünü) qoymaq, möhkəm təməl üzərində qurmaq. 2. İnandırıcı sübutlarla və ciddi dəlillərlə möhkəmləndirmək, təsdiq

  Полностью »
 • ƏSASLANMA

  “Əsaslanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • ƏSASLANMAQ

  f. 1. Bir təmələ söykənmək, bir əsasa istinad etmək. 2. Özü üçün əsas götürmək, istinad etmək. Ciddi dəlillərə əsaslanmaq

  Полностью »
 • ƏSASLI

  sif. 1. Əsası, bünövrəsi, təməli, özülü olan; köklü, möhkəm. 2. Kifayət dərəcədə əsası olan, ciddi, tutarlı, inandırıcı, lazımınca əsaslandırılmış

  Полностью »
 • ƏSASLICA

  zərf Əsaslı surətdə

  Полностью »
 • ƏSASLILIQ

  is. 1. Əsaslı şeyin halı. 2. Ciddilik, tutarlılıq, inandırıcılıq. Sübutların əsaslılığı. Təklifin əsaslılığı

  Полностью »
 • ƏSASNAMƏ

  is. [ər. əsas və fars. …namə] Qanun, qayda, nizamnamə. Seçkilər haqqında əsasnamə

  Полностью »
 • ƏSASSIZ

  sif. 1. Bünövrəsiz, təməlsiz. 2. Heç bir sübuta, dəlilə, həqiqətə istinad etməyən, əsilsiz; inandırıcı olmayan, yalan, tutarsız

  Полностью »
 • ƏSASSIZLIQ

  is. 1. Bünövrəsizlik, təməlsizlik. 2. Heç bir sübuta, dəlilə, gerçəkliyə istinad etməmə; əsilsizlik, həqiqətdən məhrumluq, tutarsızlıq

  Полностью »
 • ƏSATİR

  is. [ər. əsli yun.] Allahlar, əfsanəvi qəhrəmanlar və Yer üzündə insanların əmələ gəlməsi haqqında qədim xalq nağıl və əfsanələri; mifologiya

  Полностью »
 • ƏSATİRİ

  sif. [ər.] Əsatirə aid olan, əsatir qəbilindən olan; əfsanəvi, mifoloji

  Полностью »
 • ƏSBAB

  is. [ər. “səbəb” söz. cəmi] köhn. 1. Səbəblər, dəlillər; səbəb, dəlil. 2. Silah, yaraq. [Zalxa Tarverdiyə:] Əlbəttə, sənin də yaraq, əsbabın olacaq

  Полностью »
 • ƏSBABLI

  sif. Silahlı, yaraqlı, silahlanmış. [Tarverdi:] Görəsən, sövdəgər tayfası yaraqlı, əsbablı yola çıxar, ya elə bomboş? M

  Полностью »
 • ƏSBƏ

  is. Qızdırma ilə başlayıb, səpgiyə çevrilən bir xəstəlik. Əsbə xəstəliyi ən çox uşaqlarda olur. Əsbə çıxarmaq

  Полностью »
 • ƏSBƏÇİÇƏYİ

  is. Tarlalarda, çöllərdə bitən bənövşə rəngli bir çiçək. Xalq təbabətində əsbəgülünü əsbə azarının müalicəsində işlədirlər

  Полностью »
 • ƏSBƏGÜLÜ

  is. Tarlalarda, çöllərdə bitən bənövşə rəngli bir çiçək. Xalq təbabətində əsbəgülünü əsbə azarının müalicəsində işlədirlər

  Полностью »
 • ƏSDƏMİ

  bax ərsin

  Полностью »
 • ƏSDİRİLMƏ

  “Əsdirilmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏSDİRİLMƏK

  “Əsdirmək”dən məch

  Полностью »
 • ƏSDİRMƏ

  “Əsdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏSDİRMƏK

  1. icb. Əsməyə, titrəməyə məcbur etmək; əsməsinə, titrəməsinə səbəb olmaq; titrətmək, silkələndirmək

  Полностью »
 • ƏSƏB

  is. [ər.] anat. fiziol. 1. İnsan, ya heyvan orqanizmində təxərrüşləri periferiyadan beyinə, yaxud beyindən periferiyaya ötürən xüsusi incə tellərdən i

  Полностью »
 • ƏSƏBANİ

  zərf [ər. əsəb və fars. …ani] bax əsəbi. [Şeyx Yəhya:] Ağacan, nə üçün əsəbani olursan, bu nə işdir? S

  Полностью »
 • ƏSƏBİ

  sif. [ər.] 1. Sinirləri son dərəcə həssas olduğu üçün cüzi bir şeydən çox tez əsəbiləşən, təsirlənən, hirslənən

  Полностью »
 • ƏSƏBİCƏSİNƏ

  zərf Əsəbi halda, əsəbi adam kimi. Əsəbicəsinə qollarını oynatmaq. – Sənəm xala ahəngini dəyişdirir və bir az da əsəbicəsinə danışır

  Полностью »
 • ƏSƏBİLƏŞDİRİCİ

  sif. Əsəblərə pis təsir edən, əsəbləri qıcıqlandıran, əsəbiləşdirən, sinirləndirici. Əsəbiləşdirici təsir

  Полностью »
 • ƏSƏBİLƏŞDİRİCİLİK

  is. Əsəbiləşdirici şeyin hal və keyfiyyəti

  Полностью »
 • ƏSƏBİLƏŞDİRİLMƏ

  “Əsəbiləşdirilmək” dən f.is

  Полностью »
 • ƏSƏBİLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Əsəbləri qıcıqlandırılmaq, əsəbi hala salınmaq; sinirləndirilmək, hirsləndirilmək

  Полностью »
 • ƏSƏBİLƏŞDİRMƏ

  “Əsəbiləşdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏSƏBİLƏŞDİRMƏK

  f. Əsəblərini qıcıqlandırmaq, əsəblərinə toxunmaq, əsəbi hala gətirmək; sinirləndirmək, hirsləndirmək

  Полностью »
 • ƏSƏBİLƏŞMƏ

  “Əsəbiləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏSƏBİLƏŞMƏK

  f. Əsəbləri qıcıqlanmaq, əsəbilik halına gəlmək, əsəblərə təsir edən bir şey nəticəsində həyəcanlanmaq, darıxmaq, ya hirslənmək; sinirlənmək

  Полностью »
 • ƏSƏBİLİK

  is. Əsəbi olma, əsəbi adamın halı; əsəblərin hər bir şeydən təsirlənməsi, qıcıqlanması; sinirlilik. Həddindən artıq əsəbilik

  Полностью »
 • ƏSƏBİMƏZAC

  sif. [ər.] köhn. Əsəbi xasiyyətli. Əsəbiməzac adam. – [Səfi bəy:] Dayıqızı doğru deyir, sən əsəbiməzacsan

  Полностью »
 • ƏSƏBİMƏZACLIQ

  is. Əsəbiməzac adamın hal və keyfiyyəti; əsəbilik

  Полностью »
 • ƏSƏBİYYƏT

  is. [ər.] bax əsəbilik. Çarpışmaq üçün lazım ikən mərdə cəsarət; Bilməm, neçin olmuş sana qalib əsəbiyyət? H

  Полностью »
 • ƏSƏL

  is. [ər.] klas. Bal. Baqqal … əsəl qiymətinə satar ayranı. Q.Zakir

  Полностью »
 • ƏSƏN

  sif. qəd. Sağ, salamat. Verdi xələt çün anı gördi əsən. Yusif Məddah

  Полностью »
 • ƏSƏR

  is. [ər.] 1. İz, nişanə, əlamət, bir şeyin varlığına dəlalət edən hal. Əsər qalmamaq. Yorğunluqdan əsər yox idi

  Полностью »
 • ƏSƏR-ƏLAMƏT

  bax əsər 1-ci mənada. □ Əsər-əlamət qalmamaq – heç bir izi, təsiri qalmamaq. Gündüzkü buluddan, çiskindən heç bir əsər-əlamət qalmayıb

  Полностью »