Толковый словарь азербайджанского языка

 • ƏT

  is. 1. Canlıların bədənində sümüklə dəri arasındakı maddə; əzələ toxumalarının adi adı. // Heyvan və insan bədəninin yumşaq hissəsi

  Полностью »
 • ƏT-YAĞ

  top. dan. Ət və yağ. Qara çınqılın köbəsində qalanmış ocaqlardan gur tüstü qalxır, … ət-yağ ətri ətrafı bürüyürdü

  Полностью »
 • ƏTA

  is. [ər.] klas. Vermə, veriş. // Bağışlanma. Kiçikdən xəta, böyükdən əta. (Ata. sözü). □ Əta etmək (eləmək) – bağışlamaq

  Полностью »
 • ƏTALƏT

  is. [ər.] Hərəkətsizlik, fəaliyyətsizlik, süstlük, boş durma; tənbəllik. Həvəs sövq eylər insanı həyatə; Ətalət cəlb edər şəxsi məmatə

  Полностью »
 • ƏTALƏTLİ

  sif. 1. Hərəkətsiz, fəaliyyətsiz, süst; tənbəl. [Uzundərə] əski Şərqin tələsmək bilməyən ətalətli ruhunu özündə saxladığı üçün maraqsız deyildi

  Полностью »
 • ƏTBALA

  bax ətcəbala. Ətbala qaranquş. – Uşaqlıq həyatı! Ətbala quş qanadlar altında pərvəriş tapan kimi, sən də isti ana qucağına sığınır, bütün dünyanın səa

  Полностью »
 • ƏTBAŞ

  sif. dan. Ağılsız, gec anlayan, gec başa düşən; kütbeyin

  Полностью »
 • ƏTCƏ

  is. 1. Çılpaq uşaq bədəni. 2. bax ətcəbala. Yuvada yumurtadan yenicə çıxmış ətcə kəklik balaları vardı

  Полностью »
 • ƏTCƏBALA

  is. Yumurtadan lələksiz və gözləri açılmamış halda çıxan quş balası. …Əlimi yuvaya soxdum və tüksüz ətcəbalaların üstündən ana alacəhrəni tutub … ağac

  Полностью »
 • ƏTÇƏKƏN

  is. Əti xırda-xırda doğramaq üçün maşın

  Полностью »
 • ƏTÇİ

  is. Ətsatan

  Полностью »
 • ƏTÇİLİK

  is. Ətlik heyvan yetişdirmə işi. Ətçilik təsərrüfatı

  Полностью »
 • ƏTDOĞRAYAN

  is. 1. Ət döymək, doğramaq üçün kiçik kəsərti; qiyməkeş. Qonşudan ətdoğrayanı gətir. 2. Kəsilmiş heyvanın ətini doğrayan adam; qəssab

  Полностью »
 • ƏTDÖYƏN

  bax ətdoğrayan 1 və 3-cü mənalarda

  Полностью »
 • ƏTƏC

  is. məh. Yun təmizləyən alət

  Полностью »
 • ƏTƏK

  is. 1. Paltarın beldən aşağı tərəfə uzanan hissəsi. Paltonun ətəyi uzundur. Pencəyin ətəyini bir qədər qısaltmaq lazımdır

  Полностью »
 • ƏTƏK-ƏTƏK

  zərf. Çoxlu, çoxlu miqdarda; bol, bolluca, ətəkdolusu. Ətək-ətək pul. – Bağlarında, bax, gül-gülü çağırır; Ətəkətək noğul səpər hər ağac

  Полностью »
 • ƏTƏKALTI

  1. is. Gizlicə toplanılıb saxlanılan ehtiyat – pul və başqa şey. O, köhnə adamdır, onun çox ətəkaltısı olar

  Полностью »
 • ƏTƏKDOLUSU

  sif. Lap çox, həddən artıq çox

  Полностью »
 • ƏTƏKLƏMƏ

  “Ətəkləmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏTƏKLƏMƏK

  f. 1. Ətəyindən tutmaq, tutub saxlamaq. [Zərbəli:] Usta, getdim, yolda ətəklədim, bir qapaz vurdu, yıxıldım… Ə

  Полностью »
 • ƏTƏKLƏNMƏ

  “Ətəklənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏTƏKLƏNMƏK

  məch. Ətəyindən tutulmaq, tutulub saxlanmaq

  Полностью »
 • ƏTƏKLİ

  sif. 1. Ətəyi geniş və uzun. Ətəkli paltar. 2. Ətəyi, ətəkləri olan. Yaşıl ətəkli təpələr. – [Həcərin] gözləri qabağından yaşıl ətəkli, təpəsi qarlı d

  Полностью »
 • ƏTƏKLİK

  is. köhn. Zinət üçün qadın paltarının ətəyinə düzülən pul və s. Ətəkliyi altun, qəsabəsi zər; Çəhrayı çarqatı qəddə bərabər

  Полностью »
 • ƏTƏNƏ

  is. Məməlilərdə: ana bətnində balanı bürüyən və bala onun içindən çıxdıqdan sonra cırılıb düşən ət pərdəsi; son

  Полностью »
 • ƏTƏNƏLİ

  sif. Ətənəsi olan (məməlilər haqqında)

  Полностью »
 • ƏTƏNƏSİZ

  sif. Ətənəsi olmayan (məməlilər haqqında)

  Полностью »
 • ƏTƏR

  is. dan. İz, əsər, əlamət, xəbər. Ondan heç bir ətər yoxdur. – Ancaq Arzunun nəbzi çox zəif vururdu, çünki onda qan ətəri qalmamışdı

  Полностью »
 • ƏTƏŞ

  is. [fars.] Susuzluq, bərk susama. Suyun səsi [Gəldiyevdə] ətəş oyatdı. Mir Cəlal. □ Ətəşini söndürmək – su içməklə susuzluğunu rəf etmək

  Полностью »
 • ƏTF

  is. [ər.] köhn. Əymə, çevirmə, meyil etdirmə, yönəltmə

  Полностью »
 • ƏTFAL

  is. [ər. “tifl” söz. cəmi] klas. Uşaqlar, tifillər. Bunlar bizim zükur və ünas ətfalımıza mürəbbi olurlarmı? M

  Полностью »
 • ƏTİACI

  sif. Öz rəftarı, hərəkəti, münasibəti, danışığı ilə başqalarını özündən incidən; diliacı. Ətiacı adam

  Полностью »
 • ƏTİACILIQ

  is. Ətiacı adamın hərəkəti, xasiyyəti. Ətiacılıq etmək. – Gah [Hüseyni] hər kəsə yazığı gələn, qarışqanı belə incitməkdən çəkinən bir rəhmdil olur, ga

  Полностью »
 • ƏTİAÇIQ

  sif. köhn. dan. Döşü, qolları, qıçları açıq qadın, ya qız haqqında. Mən elə dərd çəkirəm, elin qız-gəlinini ətiaçıq görəndə mənim ürəyim cızıldayır

  Полностью »
 • ƏTİQ

  sif. [ər.] Qədim, köhnə, əski. □ Asari-ətiqə – bax asar. // İs. mənasında. Qədim şey, tapıntı. Misir ətiqələri ilə uğraşan alimlər ehramlarda, mədfənl

  Полностью »
 • ƏTİQƏ

  sif. [ər.] Qədim, köhnə, əski. □ Asari-ətiqə – bax asar. // İs. mənasında. Qədim şey, tapıntı. Misir ətiqələri ilə uğraşan alimlər ehramlarda, mədfənl

  Полностью »
 • ƏTİR

  is. [ər.] 1. Gözəl iy, rayihə. Çiçəklərin ətri. – Qərənfil açdı, getdi; Ətrini saçdı, getdi; İstədim qucam yarı; Əlimdən qaçdı, getdi

  Полностью »
 • ƏTİR-ƏNBƏR

  is. [ər.] bax ətir 1-ci mənada

  Полностью »
 • ƏTİRLƏMƏ

  “Ətirləmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏTİRLƏMƏK

  f. Ətir vurmaq. Yaylığını, saçını ətirləmək

  Полностью »
 • ƏTİRLƏNDİRMƏ

  “Ətirləndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏTİRLƏNDİRMƏK

  f. Ətir saçmaq, ətirlə doldurmaq. Sübhün təmiz havası, güllərin və çiçəklərin qoxusu otağı ətirləndirdi

  Полностью »
 • ƏTİRLƏNMƏ

  “Ətirlənmək”dən f.is. Pərvaz həmişəki kimi şıq geyinmişdi və həmişəki kimi də pərt və məyus idi. Lakin məyusluğuna baxmayaraq, yenə də ətirlənməni unu

  Полностью »
 • ƏTİRLƏNMƏK

  1. qayıd. Özünə ətir vurmaq, özünü ətirləmək. [Şəmsiyyə] üz-gözünü yumuş, yenidən ətirlənmişdi. M.İbrahimov

  Полностью »
 • ƏTİRLİ

  sif. 1. Özündən ətir saçan; rayihəli. Ətirli çiçəklər. Ətirli otlar. – Bu bağçalarda ev sahibləri ətirli güllər və çiçəklər əkmişdilər

  Полностью »
 • ƏTİRŞAH

  is. [ər. ətr və fars. şah] bot. Ətirli yarpaqları olan çoxillik çiçək (əksərən otaqlarda becərilir). Ətirşah zəngin qolbudaqları olan, gövdəsinin aşağ

  Полностью »
 • ƏTLAS

  bax atlaz. Ətlas nimtənəli, ipək köynəkli; Üstü-başı tirmə şallı Sənəm, gəl! Xəstə Qasım

  Полностью »
 • ƏTLƏNMƏ

  “Ətlənmək”dən f.is. Tədqiqatlarımıza görə camışlarda tezyetişgənlik, ətlənmə, daha doğrusu, diri çəkinin artması … iş heyvanlarında olduğu kimidir

  Полностью »
 • ƏTLƏNMƏK

  f. Ətə dolmaq, kökəlmək. Yayda göyə buraxılan heyvanlar ətlənir. – [Şahın] sifəti o qədər ətlənmişdi ki, göyəm çərdəyi boyda gözləri güclə görünürdü

  Полностью »