Толковый словарь азербайджанского языка

 • ƏXBAR

  is. [ər. “xəbər” söz. cəmi] 1. Xəbərlər, məlumat. Çünki o məlumatların əxbarı əksər övqat nəticə bağışlayır, amma özləri yalançı və bədzatdırlar

  Полностью »
 • ƏXƏVİ

  is. [ər.] köhn. Qardaş. [Mirhaşım:] Hamınıza məlumdur ki, bəndənin kiçik əxəvisi banki-şahənşahidə qulluq edir

  Полностью »
 • ƏXƏVİZADƏ

  is. [ər.] köhn. Qardaşoğlu

  Полностью »
 • ƏXİ

  is. [ər.] klas. 1. Qardaş. 2. tar. Cəm şəklində: əxilər – orta əsrlərdə Kiçik Asiyada və qismən Azərbaycanda meydana gəlmiş “Zəhmət qardaşlığı” deyilə

  Полностью »
 • ƏXLAQ

  is. [ər.] 1. İnsanın mənəvi keyfiyyətini, əhvali-ruhiyyəsini müəyyən edən etik normalar; mənəviyyat. Mən … müsəlman xalqlarının əxlaq və rəftarını yax

  Полностью »
 • ƏXLAQİ

  sif. [ər.] Əxlaqa aid olan. Əxlaqi nəticələr. Əxlaqi prinsiplər. Məsələnin əxlaqi cəhəti. – Əxlaqi əsasları çürük olan bir cəmiyyətdə ədalət və haqqa

  Полностью »
 • ƏXLAQİYYAT

  is. [ər.] köhn. Əxlaq elmi; əxlaqdan bəhs edən elm

  Полностью »
 • ƏXLAQLI

  sif. Əxlaqı çox yaxşı olan, əxlaq normalarına ciddi riayət edən; iffətli, ismətli, tərbiyəli. Əxlaqlı uşaq

  Полностью »
 • ƏXLAQLILIQ

  is. Əxlaqlı adamın hal və sifəti; iffətlilik, ismətlilik

  Полностью »
 • ƏXLAQSIZ

  sif. 1. Əxlaqı pis, mənəvi cəhətdən pozğun. Əxlaqsız adam. – [Yaşlı kişi:] Burada bir gecədə neçə zəvvara siğə olan əxlaqsız qadınların olduğunu bilir

  Полностью »
 • ƏXLAQSIZCA

  zərf Əxlaq normalarına zidd olaraq; ədəbsizcəsinə. Əxlaqsızcasına hərəkət etmək

  Полностью »
 • ƏXLAQSIZCASINA

  zərf Əxlaq normalarına zidd olaraq; ədəbsizcəsinə. Əxlaqsızcasına hərəkət etmək

  Полностью »
 • ƏXLAQSIZLIQ

  is. 1. Əxlaq pozğunluğu, mənəviyyat pozğunluğu, əxlaq pisliyi; əxlaqsız adamın hal və sifəti. İndi Zeynal belə düşünürdü ki, onun hörmət və nüfuzunun

  Полностью »
 • ƏXTƏR

  is. [fars.] şair. 1. Ulduz. Ulduzlar içində gözümə dəydi bir əxtər; Məftun olaraq sevdim onu, heyrətə daldım

  Полностью »
 • ƏXZ

  is. [ər.] Alma, götürmə; alıb mənimsəmə. □ Əxz etmək – almaq, götürmək, alıb mənimsəmək. Elm əxz etmək

  Полностью »
 • ƏJDAHA

  is. [fars.] 1. Ağzından od püskürən, insan və heyvanları udan, qanadlı nəhəng, ya ilan şəklində təsəvvür olunan mövhum bir heyvan

  Полностью »
 • ƏJDƏR

  [fars.] bax əjdaha. [İsmət:] Gerçəkdən pək gözəl, pək süslü xəncər; Bir parçacıq polad, lakin bir əjdər… H

  Полностью »
 • ƏKDİRİLMƏ

  “Əkdirilmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKDİRİLMƏK

  “Əkdirmək”dən məch. Bağda çoxlu ağac əkdirilmişdir

  Полностью »
 • ƏKDİRMƏ

  “Əkdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKDİRMƏK₁

  icb. Əkmə işi gördürmək, basdırtmaq. Boş yerlərdə ağac əkdirmək. – [Hacı Nuru şair:] [Səfər bəy], mülkədarsan, sənə lazım idi ki, əkdirəydin, biçdirəy

  Полностью »
 • ƏKDİRMƏK₂

  icb. Başqası vasitəsilə ötürmək, başdan eləmək

  Полностью »
 • ƏKDİRTMƏ

  “Əkdirtmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKDİRTMƏK

  bax əkdirmək1. Yerləri əkdirtmək

  Полностью »
 • ƏKƏ

  sif. Böyük, iri, yekə; əkəc. Əkə adam. Əkə kəl. – Əzizim, əkə dərdim; Yükləyib ləkə dərdim. (Bayatı)

  Полностью »
 • ƏKƏ-BİKƏ

  sif. dan. Yaşlı, təcrübəli, həyat təcrübəsi olan; dünyagörmüş. Əkə-bikə qadın. – [Xumar:] Eh, bilirəm, əkə-bikə arvadlar kimi yenə başlayacaqsan məni

  Полностью »
 • ƏKƏC

  sif. və is. Böyük, yekə, iri; yaşlı, təcrübəli. …İldırım İldırımzadə iclasda özünü bir əkəc kimi aparırdı

  Полностью »
 • ƏKƏC-ƏKƏC

  zərf Əkəc kimi, böyük, yaşlı, təcrübəli adam kimi. Əkəc-əkəc danışmaq. – Məktəbdə şagirdlərin ümumi yığıncağı olduğu zaman [Aslan] əkəc-əkəc qabağa çı

  Полностью »
 • ƏKƏCLƏNMƏ

  “Əkəclənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKƏCLƏNMƏK

  f. Yekələnmək, irilənmək, təcrübələnmək, təcrübə qazanmaq

  Полностью »
 • ƏKƏCLİK

  is. Böyüklük, yekəlik, irilik; təcrübəlilik

  Полностью »
 • ƏKƏLƏNMƏ

  “Əkələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKƏLƏNMƏK

  bax əkəclənmək

  Полностью »
 • ƏKƏLİK

  is. Böyüklük, irilik, yekəlik, əkəclik

  Полностью »
 • ƏKƏNƏCƏK

  bax əkənək

  Полностью »
 • ƏKƏNƏK

  is. Taxıl əkilmiş yer, əkin yeri. Xalqın ümidi artdı hasil üçün; Əkənəklərdə nəfi-kamil üçün. A.Səhhət

  Полностью »
 • ƏKƏNƏK-BİÇƏNƏK

  bax əkin-biçin

  Полностью »
 • ƏKİB-BECƏRMƏ

  “Əkib-becərmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKİB-BECƏRMƏK

  f. Əkib və qulluq edib böyütmək, becərmək, yetişdirmək. …Ağacların çoxunu [Piri kişi] özü öz əli ilə əkib-becərmişdi

  Полностью »
 • ƏKİB-BİÇMƏ

  “Əkib-biçmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKİB-BİÇMƏK

  f. Əkinçiliklə, biçinçiliklə, yaxud tərəvəzçiliklə məşğul olmaq. Səfər kişi … göy-göyərti əkib-biçir

  Полностью »
 • ƏKİLİ

  sif. Əkilmiş. Bütün bu yerlər əkilidir

  Полностью »
 • ƏKİLİB-BECƏRİLMƏ

  “Əkilib-becərilmək” dən f.is

  Полностью »
 • ƏKİLİB-BECƏRİLMƏK

  məch. Əkilib və qulluq edilib böyüdülmək, yetişdirilmək, becərilmək

  Полностью »
 • ƏKİLİB-BİÇİLMƏ

  “Əkilib-biçilmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKİLİB-BİÇİLMƏK

  məch. Əkilmək, becərilib məhsul götürülmək

  Полностью »
 • ƏKİLİŞ

  is. Əkmək işi. Taxıl əkilişi

  Полностью »
 • ƏKİLMƏ₂

  “Əkilmək2”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKİLMƏ₁

  “Əkilmək1”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKİLMƏK₂

  “Əkmək1”dən məch. Ağac əkilmək. Bütün düz yerlər indi əkilir. Burada buğda əkilmişdir. – Bağban, mənə bar gətir; Əsirgəmə, var gətir; Əkilməmiş ağacda

  Полностью »