Толковый словарь азербайджанского языка

 • KİFİRLİK

  is. Eybəcərlik, çirkinlik. Üzündən, gözündən kifirlik daşır; Deyəsən, qəlbində qurdlar oynaşır. S.Vurğun [Ələkbər:] Yox canım, Qumru hara, belə kifirl

  Полностью »
 • KİFLƏNMƏ

  “Kiflənmək”dən f.is

  Полностью »
 • KİFLƏNMƏK

  f. 1. Üzü kiflə örtülmək, kif atmaq, kif bağlamaq. Qərənfil xala Camal əmiyə dörd iri fətir uzadaraq: – Bunları təktək qoy, çünki çim süddə yoğurmuşam

  Полностью »
 • KİFLƏNMİŞ

  f.sif. Kif bağlamış, kif basmış, kifdən xarab olmuş. Kiflənmiş çörək. Kiflənmiş pendir. – Rütubətli, kiflənmiş qaranlıq otaqda tavandan tökülən damcıl

  Полностью »
 • KİFLƏTMƏ

  “Kiflətmək”dən f.is

  Полностью »
 • KİFLƏTMƏK

  t-li. Kiflənməsinə səbəb olmaq, kifləyib xarab etmək

  Полностью »
 • KİFLİ

  sif. Kifi olan, kif iyi verən, kif bağlanmış. [Sayalının] …kifli, üfunətli düyünçələrində … nə desən tapılardı

  Полностью »
 • KİFSİMƏ

  “Kifsimək”dən f.is

  Полностью »
 • KİFSİMƏK

  bax kiflənmək. Belə vaxtlarda idarənin pəncərələri açılır, kifsimiş kağız qoxusu küçəyə yayılırdı. Mir Cəlal

  Полностью »
 • KİFSİNMƏ

  “Kifsinmək”dən f.is

  Полностью »
 • KİFSİNMƏK

  bax kiflənmək

  Полностью »
 • KİFT

  is. [fars.] köhn. Sifilis. Bir çox söhbətdən sonra məlum olur ki, Məşədi Allahverən bir vaxt kift azarına mübtəla olubmuş

  Полностью »
 • KİLƏ

  is. 1. Altı kiloqrama bərabər köhnə ağırlıq ölçüsü. İki kilə arpa. 2. İkigözlü taxta tərəzi

  Полностью »
 • KİLİD

  is. [fars.] 1. Qıfıl. Asma kilid. – Siyirmə kilidlər biləkdən yoğun; Asılmış qıfıllar buğunbəbuğun. H

  Полностью »
 • KİLİDLƏMƏ

  1. “Kilidləmək”dən f.is. 2. bax qıfılbənd 2-ci mənada. [Muzdur] saz çalmasa da, çalğı tanıyan, havacatdan, gözəlləmədən, kilidləmədən, deyişmədən başı

  Полностью »
 • KİLİDLƏMƏK

  f. Kilidlə bağlamaq. Əmiraslan … Nurəddini çomaq ilə döyüb anbara saldı və ağzını kilidləyib getdi. S

  Полностью »
 • KİLİDLƏNMƏ

  “Kilidlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • KİLİDLƏNMƏK

  məch. 1. Kilid vurulmaq, kilidlə bağlanmaq. Qapı kilidlənmişdi. – Evin qapısı dışarıdan kilidlənmişdi

  Полностью »
 • KİLİDLƏTMƏ

  “Kilidlətmək”dən f.is

  Полностью »
 • KİLİDLƏTMƏK

  icb. Kilidlə bağlatmaq. Qapıları kilidlətmək

  Полностью »
 • KİLİDLİ

  sif. Kilid vurulmuş, kilidlə bağlanmış; bağlı. Kilidli qapı. Darvaza kilidlidir. – Balacayev əlini stola atıb güclə ayağa qalxdı

  Полностью »
 • KİLİM

  is. [fars.] Yun və ya pambıqdan toxunan zolaqlı, xovsuz palaz növü. Kilimə bürün, el ilə sürün. (Ata

  Полностью »
 • KİLİMARASI

  is. Qədim xalq oyun növü

  Полностью »
 • KİLİMÇƏ

  is. Balaca kilim. [Yasavulu] qaldırıb pəncərənin qabağında, üzərinə sürtük kilimçə salınmış, qılçaları laxlayan çarpayının üstünə uzatdılar

  Полностью »
 • KİLİMÇİ

  is. Kilim toxuyan və ya satan adam

  Полностью »
 • KİLİMÇİLİK

  is. Kilimçinin işi, peşəsi, sənəti

  Полностью »
 • KİLKƏ₁

  is. 1. Bir-birinə qarışmış, dolanmış, pırtlaşıq saç, tük, yun, sap, ip və s. Saçı kilkə kimi pırtlaşmaq

  Полностью »
 • KİLKƏ₂

  is. [rus.] zool. Siyənəkkimilər ailəsinə mənsub xırda balıq növü

  Полностью »
 • KİLKƏBAŞ

  sif. dan. Daim saçları pırtlaşıq olan. Kilkəbaş qız

  Полностью »
 • KİLKƏLƏNMƏ

  “Kilkələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • KİLKƏLƏNMƏK

  f. Kilkə düşmək, düyün düşmək, pırtlaşmaq. [Arvadın] saçları pırtlaşıb kilkələnmiş, üstü-başı parça-parça olmuşdu

  Полностью »
 • KİLKƏLƏŞMƏ

  “Kilkələşmək”dən f.is

  Полностью »
 • KİLKƏLƏŞMƏK

  1. bax kilkələnmək. 2. qarş. Bir-birinin kilkəsini yolmaq; saçlaşmaq

  Полностью »
 • KİLKƏLİ

  sif. Kilkəsi olan (saç, yun və s. haqqında). Kilkəli baş. – Ancaq Aqil üçün, bənizinə yeni qan gələn zəif vücudlu, sarı kilkəli körpəni tərpətmək dağl

  Полностью »
 • KİLKƏSAÇ

  sif. Saçı kilkəli, pırtlaşıq. Kilkəsaç uşaq. Kilkəsaç qız

  Полностью »
 • KİLKƏŞİK

  sif. Dolaşıq, pırtlaşıq, qarışıq

  Полностью »
 • KİLO

  bax kiloqram. [Qədirin] yüz on səkkiz kilo ağırlığı olduğuna baxmayaraq, toylarda tərəkəmə oynayır, atı qızğın çapaçapa duşüb minirdi

  Полностью »
 • KİLO...

  [fr.] Ölçü sistemində min kiçik vahidi ifadə edən mürəkkəb adların birinci hissəsi; məs.: kiloqram, kilometr, kilovat

  Полностью »
 • KİLOQRÁM

  [fr. kilo və yun. gramma] 1000 qrama bərabər çəki ölçüsü

  Полностью »
 • KİLOQRAMLIQ

  is. 1. Bir kiloqram ağırlığında olan çəki daşı. Kiloqramlığı tərəziyə qoymaq. Kiloqramlığı bəri ver. 2

  Полностью »
 • KİLOQRAMMÉTR

  [fr. kilo, yun. gramma və metron] 1 kiloqram ağırlığında cismi 1 metr yüksəkliyə qaldırmaq üçün görülən işin ölçü vahidi

  Полностью »
 • KİLOMÉTR

  [fr. kilo və yun. metron] 1000 metrə bərabər, məsafəsi 1000 metr olan uzunluq ölçüsü. Rüstəmin yaşadığı Səfalı kəndinin dəmir yolu ilə 20 dəqiqəlik, d

  Полностью »
 • KİLOMETRÁJ

  [fr. kilo və metrage] Kilometrlə göstərilən məsafə

  Полностью »
 • KİLOMETRLİK

  is. Saylardan sonra gələrək məsafənin neçə kilometrdən ibarət olduğunu bildirir. Gorusun bir neçə kilometrliyində Nəbi Qarabağa gedən tacirlərə rast g

  Полностью »
 • KİLOVÁT

  [fr. kilo və ing. xüs. is.-dən] fiz. 1000 vata bərabər olan elektrik cərəyanının güc vahidi

  Полностью »
 • KİLOVÁT-SAAT

  [fr. kilo ing. xüs. is. və ər. saat] fiz. 1 kilovat gücündə elektrik cərəyanının 1 saat ərzində gördüyü işə bərabər olan elektrik cərəyanı vahidi

  Полностью »
 • KİLSƏ

  is. [əsli yun.] Xristian ibadətgahı, məbədi. Seçilir qülləli, uca kilsələr; Qələbə tağları baxır göylərə; Bəlkə bir binanı silkələsələr; Bir şəhər işı

  Полностью »
 • KİM₁

  əvəz. 1. Cümlədə sual mənasında işlənib, insan adlarını və insan təsəvvürü verən varlıqların adlarını əvəz edir; hansı adam

  Полностью »
 • KİM₂

  klas. Bax ki. Xoş ol kəsə kim; Vel dolanıb, dağda çobandır; Asudə hamandır. M.Ə.Sabir

  Полностью »
 • KİM-KİMSƏ

  is. Yaxın adam, dostaşna, qohum, qohum-əqrəba. Mənim səndən özgə yoxdur bir kəsim; Yüz kimin-kimsənən o ki var sənin

  Полностью »