Толковый словарь азербайджанского языка

 • NƏ₂

  bağl. Sadə cümlələrdə həmcins üzvləri, mürəkkəb cümlələrdə isə onun tərkibinə daxil olan cümlələri bir-birinə bağlayır (əsasən təkrar edilərək işlədil

  Полностью »
 • NƏ₁

  1. sual əvəz. Bu və ya digər əşyanı, vəziyyəti, halı, hadisəni müəyyənləşdirmək üçün sual məqamında işlədilir

  Полностью »
 • NƏBADƏ

  [fars.] dan. bax məbadə. [Dəşgüvar:] Gərək siz evləri gəzib, taza anadan olan oğlan uşaqlarını oğurlayıb öldürəsiz

  Полностью »
 • NƏBAT

  is. [ər.] klas. Bitki

  Полностью »
 • NƏBATAT

  is. [ər. “nəbat” söz. cəmi] 1. Bitki, bitki aləmi. Səbr ilə verir zəmin nəbatat. Xətayi. …Nə olardı insan da bu nəbatat kimi, qış daxil olanda yuxuya

  Полностью »
 • NƏBATATÇI

  bax botanik

  Полностью »
 • NƏBATATŞÜNAS

  [ər. nəbatat və fars. …şünas] bax nəbatatçı

  Полностью »
 • NƏBATİ

  sif. [ər.] 1. Nəbata aid olan, bitkidən alınan, bitki mənşəli. 2. Nəbat (bitki) şəklində olan. Nəbati ornament

  Полностью »
 • NƏBİ

  is. [ər.] klas. Peyğəmbər. Ya nəbi, lütfün Füzulidən kəm etmə… Füzuli

  Полностью »
 • NƏBZ

  is. [ər.] 1. Ürəyin fəaliyyəti nəticəsində arteriya (qan damarları) divarlarının ritmik vurması (adətən biləyin yuxarı hissəsində duyulur)

  Полностью »
 • NƏCABƏT

  is. [ər.] Nəciblik, əsillilik, təmiz bir nəslə mənsubiyyət, soyluluq. [Naçalnik:] Oğlan, sözünü de, nəcabətini isbat eləmək qoy sonraya qalsın? M

  Полностью »
 • NƏCABƏTLİ

  sif. Təmiz və əsil bir nəslə mənsub olan; soylu, əsilli, əsilli-nəsəbli, adlısanlı. Nəcabətli adam. – [Leyli:] İbn-Salam, sən nəcabətlisən, uca ruhlus

  Полностью »
 • NƏCAT

  klas. bax nicat. Ey mənşəyi-cövhəri-həyatım; Xoşnudluğundadır mənim nəcatım! Füzuli. …Min il yuxuda olan camaat hökumətin əsarət zəncirini qırıb, özlə

  Полностью »
 • NƏCCAR

  is. [ər.] köhn. Dülgər, xarrat

  Полностью »
 • NƏCCARLIQ

  is. köhn. Dülgərlik, xarratlıq

  Полностью »
 • NƏCİB

  sif. [ər.] 1. Nəcabəti, əsli olan; əsilli, soylu, nəcabətli. [Heydər bəy:] Amma sizə lazımdır ki, bizim kimi nəcib kimsənələrə bir çörək yolu göstərəs

  Полностью »
 • NƏCİBANƏ

  sif. [ər. nəcib və fars. …anə] Nəciblərə məxsus, nəcib adamlar kimi. Nəcibanə sifət. Nəcibanə təbiət

  Полностью »
 • NƏCİBCƏSİNƏ

  bax nəcibanə

  Полностью »
 • NƏCİBLƏŞMƏ

  “Nəcibləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • NƏCİBLƏŞMƏK

  f. Nəcib olmaq, incələşmək, zərifləşmək, qəşəngləşmək

  Полностью »
 • NƏCİBLİK

  is. 1. Nəcabət, əsillilik, alicənablıq. …Mən Bahadırın nəcibliyinə, kamalına ümid bağlayıb, yəqin edirdim, birlikdə çarə tapıla

  Полностью »
 • NƏÇİ

  əvəz. Birinin sənətini, peşəsini, məşğuliyyətini bilmək üçün sual məqamında işlədilən söz. Bir qız tanıyırdım

  Полностью »
 • NƏDAMƏT

  [ər.] 1. is. Peşmanlıq, peşman olma. Əyyaşlığın sonu yorğunluq və nədamət, səfalətin – heçlik və fəlakətdir… A

  Полностью »
 • NƏDƏN

  əvəz. Nə üçün, nə səbəbə, nəyə görə, niyə? Nədən saralıbsan sən də mən kimi; Nədir dərdin, ey biçarə şamama? M

  Полностью »
 • NƏDƏNSƏ

  zərf Nə səbəbə görə isə, nəyə görə isə. [Kərim baba:] Hətta qurdu nişan alıb vurmaq istədim. Nədənsə fikrimdən vaz keçdim

  Полностью »
 • NƏDİM

  is. [ər.] köhn. 1. Sirdaş, yaxın adam, dost, həmsöhbət, həmməclis. Gördü ki, gəlir nədimi-kamil. Füzuli

  Полностью »
 • NƏDİMƏ

  [ər. nədimət] köhn. “Nədim”in qadın cinsi (bax nədim 2-ci mənada). [Mirzə:] Həmin Kərbəlayı Kazımın arvadı on ildir ki, hacının evində işləyir, özü də

  Полностью »
 • NƏF

  is. [ər.] klas. Xeyir, fayda, mənfəət. [İzzət:] Görək Xudayar bəynən sənin nə alıbverəcəyin var? Katdadı özünə katdadı

  Полностью »
 • NƏFBƏRDAR

  sif. [ər. nəf və fars. …bərdar] köhn. Xeyir görən, faydalanan, mənfəət götürən. □ Nəfbərdar olmaq – fayda götürmək, xeyir görmək, faydalanmaq

  Полностью »
 • NƏFƏR

  is. [ər.] 1. Bir tək adam; kimsə, şəxs, fərd, kəs. …Tək bircə nəfərin də fikrinə gəlmir ki, dünyada yaşamaq ibarət deyil ondan ki, səhər dükana gedib,

  Полностью »
 • ...NƏFƏRLİK

  Adətən saylara qoşularaq şeyin neçə nəfərə, neçə şəxsə məxsus, ya aid olduğunu göstərir, məsələn: üç nəfərlik yer tutmaq

  Полностью »
 • NƏFƏS

  is. [ər.] 1. Ciyərlə havanı içəri alıb buraxma (insan və heyvanlarda oksigen udub karbon qazı buraxma prosesi)

  Полностью »
 • NƏFƏS-NƏFƏSƏ

  zərf Çox yaxın, lap yaxın, üz-üzə. Nəfəs-nəfəsə oturmaq. – Hey çalırlar, oxuyurlar nəfəs-nəfəsə; Mənsə baxıb ürəyimdə həsəd çəkirəm

  Полностью »
 • NƏFƏSALMA

  is. Ciyərlə havanın içəri alınması. Nəfəsalma prosesi

  Полностью »
 • NƏFƏSLİ

  sif. mus. Nəfəslə çalınan. Nəfəsli musiqi alətləri (ney, klarnet və s.). Dəniz sahilində nəfəsli hərbi orkestrin çaldığı adı şairanə valsın sədaları g

  Полностью »
 • NƏFƏSLİK

  is. Otağın havasını dəyişdirmək üçün pəncərədə kiçik göz. Pəncərənin nəfəsliyini açmaq. // məh. Kiçik pəncərə

  Полностью »
 • NƏFƏSSİZ

  sif. və zərf 1. Haldan düşmüş, cansız. Nəfəssiz düşüb qaldı. – Dinlədilər yolu bir az nəfəssiz; Qaldılar bir qədər səmirsiz, səssiz

  Полностью »
 • NƏFƏSVERMƏ

  is. Ciyərdən havanın buraxılması. Nəfəsvermə prosesi

  Полностью »
 • NƏFİR

  is. [ər.] 1. Ucu getdikcə genişlənən boru şəklində olan nəfəsli çalğı aləti; şeypur. [Dərviş Məstəli şah:] Mən bu saat elə burada, bu otağın içində bi

  Полностью »
 • NƏFİS

  is. [ər.] Son dərəcə zərif, incə, gözəl, qəşəng. Nəfis sırğa. Nəfis parça. Nəfis şəkil. – Xalça Fərqanədə toxunmuş, olduqca zərif və nəfis ipəkdən idi

  Полностью »
 • NƏFİSLİK

  is. İncəlik, zəriflik, qəşənglik

  Полностью »
 • NƏFLİ

  sif. Xeyirli, faydalı. Əgər bizim xahişimiz qəzetəmizi nəfli və ləyaqətli etmək isə, onda borcumuz budur ki, onun ehtiyacatını düzəldək

  Полностью »
 • NƏFS

  is. [ər.] 1. Ehtiras, şiddətli istək, arzu, meyil. …Mənim belə yadıma gəlir ki, [türk padşahlarının] arzu və məşğələləri övrətbazlıq, millətin səadəti

  Полностью »
 • NƏFSANİ

  sif. [ər.] Ehtirasa, şəhvəti hisslərə aid olan. [Şeyx Sənan:] Mənə biganə zövqi-nəfsani; Sevdiyim yalnız eşqi-ruhani

  Полностью »
 • NƏFSKAR

  sif. [ər. nəfs və fars. …kar] 1. Şəhvət düşkünü. 2. Tamahkar, nəfsini saxlaya bilməyən. Əziz bir az acıqlandı: – …Sənin kimi nəfskar, dünyanı dördəlli

  Полностью »
 • NƏFSLİ

  sif. 1. Çox tamahkar, hər şeydə gözü olan. 2. Ehtiraslı, qızğın

  Полностью »
 • NƏFSPƏRƏST

  sif. [ər. nəfs və fars. …pərəst] 1. Öz nəfsini güdən, çox tamahkar, hər şeyi öz nəfsinə qurban edən. Nə vaxta qədər biz biçarələr bu kimi nəfspərəst q

  Полностью »
 • NƏĞMƏ

  [ər.] bax mahnı. Çün bülbüli-aşiqi-xoşavaz; Eylərdi çəməndə nəğmə ağaz. Xətayi. Can verəndə oxuyun nəğməni Quran əvəzi

  Полностью »
 • NƏĞMƏKAR

  is. [ər. nəğmə və fars. …kar] 1. Nəğmə oxuyan; xanəndə. O məchul nəğməkar odunçu oğlu Valeh imiş. Ə.Məmmədxanlı

  Полностью »
 • NƏH

  [fars.] : nəh demək (danışmaq) – bəd danışmaq, pis gətirmək. Əziziyəm, nəh demə; Nəh danışma, nəh demə; Qoy öpüm al yanaqdan; Mən də çatım əhdimə

  Полностью »