Толковый словарь азербайджанского языка

 • SÖHBƏT

  is. Şifahi fikir, məlumat mübadiləsi; danışıq, müsahibə, ixtilat. Uzun-uzadı söhbət. – Əsas söhbətlər axşam şərbəti içilən zaman başlanacaq idi

  Полностью »
 • SÖHBƏTARASI

  zərf Söhbət əsnasında, söhbət zamanı. Söhbətarası işarə vurmaq. Söhbətarası başa salmaq. – Qaraqum səhrasının bu gənc novatorunu; Qızlar söhbətarası m

  Полностью »
 • SÖHBƏTCİL

  sif. Söhbət etməyi sevən, yaxşı, maraqlı söhbətlər etməyi bacaran. Söhbətcil adam. – [Bir kişi:] [Məşədi Səttar] bir söhbətcil arif adam idi

  Полностью »
 • SÖHBƏTCİLLİK

  is. Söhbətcil adamın xasiyyəti, söhbət etməyi sevmə

  Полностью »
 • SÖHBƏTÇİ

  sif. Söhbət etməyi sevən, yaxşı, maraqlı söhbətlər etməyi bacaran. Söhbətcil adam. – [Bir kişi:] [Məşədi Səttar] bir söhbətcil arif adam idi

  Полностью »
 • SÖKDÜRMƏ

  “Sökdürmək”dən f.is

  Полностью »
 • SÖKDÜRMƏK

  icb. 1. Sökmə işi gördürmək. Paltarı sökdürmək. 2. Sökməyə, dağıtmağa məcbur etmək, dağıtdırmaq, uçurtdurmaq

  Полностью »
 • SÖKMƏ

  “Sökmək”dən f.is

  Полностью »
 • SÖKMƏK

  f. 1. Qurulmuş bir şeyi uçurtmaq, dağıtmaq, yıxmaq. Hasarı sökmək. Köhnə evi söküb təzəsini tikdilər

  Полностью »
 • SÖKÜK

  sif. 1. Sökülmüş, uçulmuş, dağılmış halda olan. Sökük divar. Sökük döşəmə. Sökük daxma. – O zaman kolxoz idarəsi iki otaqdan ibarət köhnə və yan-yörəs

  Полностью »
 • SÖKÜLMƏ

  “Sökülmək”dən f.is. [Şahlar] eyvanda dayanıb şəfəqin sökülməsinə tamaşa edirdi. B.Bayramov

  Полностью »
 • SÖKÜLMƏK

  f. 1. Tikişi açılmaq. Paltarımın qolu sökülüb. Paltonun astarı sökülüb. – Ələsgər, ağlayır qızlar, arvadlar; Söküldü döşəklər, yorğan qalmadı

  Полностью »
 • SÖKÜNTÜ

  is. 1. Paltarda və s. tikilmiş şeydə sökülmüş, tikişi açılmış, ipi qaçmış yer. Qolunda söküntü görünür

  Полностью »
 • SÖKÜŞDÜRMƏ

  “Söküşdürmək”dən f.is

  Полностью »
 • SÖKÜŞDÜRMƏK

  f. Dartışdırmaq, didmək. …Bir balaca uşaq bir övrətin döşlərini ağlayaağlaya söküşdürürdü. C.Məmmədquluzadə

  Полностью »
 • SÖNDÜRMƏ

  “Söndürmək”dən f.is

  Полностью »
 • SÖNDÜRMƏK

  f. 1. Keçirmək (yanan şeyi). Papirosu söndürmək. İşığı söndürmək. Yanğını söndürmək. – Otaqda lampanı söndürmüşdüksə də, ancaq Ayın şöləsi pəncərədən

  Полностью »
 • SÖNDÜRÜCÜ

  is. xüs. Yanan bir şeyi, yanğını, işığı və s.-ni söndürməyə məxsus cihaz, alət və s. // Sif. mənasında

  Полностью »
 • SÖNDÜRÜLMƏ

  “Söndürülmək”dən f.is

  Полностью »
 • SÖNDÜRÜLMƏK

  məch. Keçirilmək (yanan şeyi). Beş-on dəqiqədən sonra yanğın da söndürüldü. M.Hüseyn. Bu işıqlar tapdanıb söndürülən (f

  Полностью »
 • SÖNMƏ

  “Sönmək”dən f.is

  Полностью »
 • SÖNMƏK

  f. 1. Keçmək (yanan şey). Ocaq söndü. Lampa söndü. – …Ocağın alovu sönüb tamam olurdu. A.Divanbəyoğlu

  Полностью »
 • SÖNÜK

  sif. və zərf 1. Parlaq olmayan, parlamayan və ya çox az parlayan; parıltısız. Sönük işıq. – Dağların, bağların libası sarı; Günəşin də sönük ziyası sa

  Полностью »
 • SÖNÜKLÜK

  is. 1. Sönük şeyin halı. 2. məc. Ölgünlük, ruhsuzluq, cansızlıq; ruh düşkünlüyü. // məc. Yekrənglik, maraqsızlıq, zəiflik

  Полностью »
 • SÖR-SÖKÜNTÜ

  bax söküntü 2-ci mənada

  Полностью »
 • SÖVDA

  [ər.] bax ekzema

  Полностью »
 • SÖVDALI

  bax ekzemalı

  Полностью »
 • SÖVDƏ

  is. [ər.] Alver, alış-veriş. [Həkim gülüb dedi:] Hacı ağa, belə də sövdə olarmı? Ə.Haqverdiyev. [Əli Sərdara:] Sövdənizin baş tutmaması, yəqin ki, heç

  Полностью »
 • SÖVDƏGƏR

  is. [ər. sövdə və fars. …gər] köhn. Parça alverilə məşğul olan adam, tacir, parça mağazası sahibi. [Hacı Saleh:] Sənə məlumdur ki, bu şəhərin sövdəgər

  Полностью »
 • SÖVDƏGƏRLİK

  is. köhn. Sövdəgərin işi, peşəsi; parça ticarəti ilə məşğul olma. [Hacı Qara:] …Mən bir fağır adamam, peşəm sövdəgərlikdir

  Полностью »
 • SÖVDƏLƏŞMƏ

  1. “Sövdələşmək”dən f.is. 2. məc. Dilləşmə, uzlaşma; gizli saziş, razılıq, sözbirlik

  Полностью »
 • SÖVDƏLƏŞMƏK

  f. köhn. Alverdə, sövdədə razılığa gəlmək, saziş bağlamaq, razılıq əldə etmək, razılaşmaq. – Sonra sövdələşərik, – deyib, tacir qeyri-müəyyən cavab ve

  Полностью »
 • SÖVQ

  is. [ər.] : sövq etmək – 1) gətirmək, qabağına qatıb sürmək, aparmaq, irəli gətirmək; 2) təhrik etmək, səbəb olub bir nəticəyə aparıb çıxarmaq, çəkib

  Полностью »
 • SÖVQİ-TƏBİİ

  is. [ər.] bax instinkt. Əlbəttə, burada sövqi-təbiinin də qüvvətli bir amil kimi böyük rolu vardı. Ə

  Полностью »
 • SÖVT

  is. [ər.] Səs, səda. Çıxanda sövtü o şirin kəlamımın, Seyyid; O sövtə başdan-ayaq guş olduğum gecələr

  Полностью »
 • SÖVTİYYAT

  [ər.] köhn. bax fonetika

  Полностью »
 • SÖYKƏK

  is. 1. Dayaq, söykənəcək; söykənmək üçün hər cür şey. Salman söykəyə dirsəklənərək bir-iki dəfə öskürdü

  Полностью »
 • SÖYKƏKLİ

  sif. və zərf Söykənmiş halda, söykənərək, dayanaraq. Söykəkli yatmaq. – [Səlim] ayaq üstə ağaca söykəkli durdu

  Полностью »
 • SÖYKƏMƏ

  “Söykəmək”dən f.is

  Полностью »
 • SÖYKƏMƏK

  f. Dayamaq, dirəmək, yapışdırmaq. Əlini başına söykəmək. Belini divara söykəmək. – Ağca başını oğlunun gen sinəsinə söykəyib mürgüləyirdi

  Полностью »
 • SÖYKƏNƏCƏK

  is. 1. Divanda, stulda, skamyada və s.-də kürəyi söykəmək üçün dayaq. [Qadın] yun şalını umuzundan alıb kreslonun söykənəcəyinə saldı

  Полностью »
 • SÖYKƏNMƏ

  “Söykənmək”dən f.is

  Полностью »
 • SÖYKƏNMƏK

  f. 1. Arxasını və ya bədənin bir yerini bir şeyə dayayaraq dayanmaq; durmaq, istinad etmək. Bir daşa söykənib, tüfəngimi [pələngə] tərəf yönəltdim

  Полностью »
 • SÖYLƏMƏ

  “Söyləmək”dən f.is

  Полностью »
 • SÖYLƏMƏK

  f. Demək. Nə söyləyirsən? – [Sultan bəy:] Qızım, sənin istədiyin, kimdir? Söylə görək. Ü.Hacıbəyov. Zeynal yavaşca addımlarla Mehribana yaxınlaşdı

  Полностью »
 • SÖYLƏNMƏ

  “Söylənmək”dən f.is

  Полностью »
 • SÖYLƏNMƏK

  1. qayıd. Öz-özünə danışaraq bir şeydən şikayətlənmək; deyinmək, donquldanmaq. Pərdə açıldıqda Qulu otağı süpürərkən öz-özünə söylənir

  Полностью »
 • SÖYLƏŞMƏ

  “Söyləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • SÖYLƏŞMƏK

  qarş. Bir işin necə edilməsi haqqında danışmaq, müzakirə etmək; söhbətləşmək, dilləşmək, məsləhətləşmək

  Полностью »
 • SÖYLƏTMƏ

  “Söylətmək”dən f.is

  Полностью »