Словарь синонимов азербайджанского языка

 • KƏC

  əyri — çəp

  Полностью »
 • KƏC

  tərs — inad

  Полностью »
 • KƏCLƏŞMƏ

  tərsləşmə — inadlaşma

  Полностью »
 • KƏCLƏŞMƏK

  tərsləşmək — inadlaşmaq

  Полностью »
 • KƏCLİK

  əyrilik — çəplik

  Полностью »
 • KƏCLİK

  tərslik — inadkarlıq

  Полностью »
 • KƏDƏR

  qüssə — qəm — dərd — bəla

  Полностью »
 • KƏDƏRLƏNMƏ

  qüssələnmə — qəmlənmə — dərdlənmə

  Полностью »
 • KƏDƏRLƏNMƏK

  qüssələnmək — qəmlənmək — dərdlənmək

  Полностью »
 • KƏDƏRLİ

  qüssəli — qəmli — dərdli — bəlalı

  Полностью »
 • KƏDƏRLİLİK

  qüssəlilik — qəmlilik — dərdlilik

  Полностью »
 • KƏDƏRSİZ

  qüssəsiz — dərdsiz — qəmsiz

  Полностью »
 • KƏDƏRSİZLİK

  qüssəsizlik — dərdsizlik — qəmlilik

  Полностью »
 • KƏF

  kələk — hiylə — badalaq

  Полностью »
 • KƏFKİR

  abgərdən — çömçə

  Полностью »
 • KƏKƏ

  pəltək

  Полностью »
 • KƏKƏLƏMƏ

  pəltəkləmə

  Полностью »
 • KƏKƏLƏMƏK

  pəltəkləmək

  Полностью »
 • KƏKƏLƏNMƏ

  xoruzlanma — qoçulaşma

  Полностью »
 • KƏKƏLƏNMƏK

  xoruzlanmaq — qoçulaşmaq

  Полностью »
 • KƏKƏLİK

  pəltəklik

  Полностью »
 • KƏKİL

  saç — tel

  Полностью »
 • KƏLƏK

  hiylə — badalaq — kəf

  Полностью »
 • KƏLƏKBAZ

  bic — fitnəkar — haramzada

  Полностью »
 • KƏLƏKBAZ

  məzəli — zarafatcıl

  Полностью »
 • KƏLƏKBAZLIQ

  biclik — fitnəkarlıq — fəndgirlik — haramzadalıq

  Полностью »
 • KƏLLƏ

  baş — qafa

  Полностью »
 • KƏLLƏLƏŞMƏ

  buynuzlaşma — vuruşma

  Полностью »
 • KƏLLƏLƏŞMƏK

  buynuzlaşmaq — vuruşmaq

  Полностью »
 • KƏLLƏLİ

  ağıllı — başlı — bilikli — fərasətli

  Полностью »
 • KƏLMƏ

  söz

  Полностью »
 • KƏM

  əskik — kəsir

  Полностью »
 • KƏMAĞIL

  dəmdəməki — yelbeyin — yüngül

  Полностью »
 • KƏMAĞILLILIQ

  dəmdəməkilik — yelbeyinlik — yüngüllük

  Полностью »
 • KƏMÇİK

  kəsir — əyər-əskik

  Полностью »
 • KƏMƏR

  toqqa — qayış

  Полностью »
 • KƏMƏRLİ

  toqqalı — qayışlı

  Полностью »
 • KƏMƏRLİK

  toqqalıq — qayışlıq

  Полностью »
 • KƏNAR

  özgə — başqa

  Полностью »
 • KƏNAR

  sahil — qıraq

  Полностью »
 • KƏNDİR

  ip — qaytan

  Полностью »
 • KƏRAMƏT

  mərdlik — alicənablıq — comərdlik — mərhəmət — rəğbət — lütf — rəhm

  Полностью »
 • KƏRAMƏT

  bacarıq — fərasət

  Полностью »
 • KƏRAMƏTLİ

  mərd — səxavətli — alicənab — comərd — əliaçıq

  Полностью »
 • KƏRAMƏTLİK

  mərdlik — alicənablıq — comərdlik — mərhəmətlilik — səxavətlilik

  Полностью »
 • KƏRAMƏTSİZ

  bacarıqsız — fərsiz — ölüvay

  Полностью »
 • KƏRAMƏTSİZLİK

  bacarıqsızlıq — fərsizlik — ölüvaylıq

  Полностью »
 • KƏRTİK

  çapıq — yarıq

  Полностью »
 • KƏRTMƏ

  çapma — yarma

  Полностью »
 • KƏRTMƏK

  çapmaq — yarmaq

  Полностью »