Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • ÇIĞIR-BAĞIR

  i. d.d. hubbub, uproar, hue-andcry; ~ salmaq to make* a noise; to raise* / to set* up a clamour

  Tam oxu »
 • ÇIĞIRMAQ

  f. to cry, to shout, to yell, to scream; var qüvvəsi ilə ~ to yell / to shout at the top of one’s voice

  Tam oxu »
 • ÇIĞIRTI

  i. yell, scream, shout

  Tam oxu »
 • ÇIĞIRTMAQ

  f. to cause smb. to cry / to shout / to scream

  Tam oxu »
 • ÇIXAR

  i. expenditure, outlay; gəlir və ~ income* and expenditure

  Tam oxu »
 • ÇIXARILMAQ

  f. 1. to be* taken out, to be* extracted; (pulu kassadan) to be* drawn, to be* carried out; 2. (qəzet, qanun və s

  Tam oxu »
 • ÇIXARIŞ

  i. extract, excerpt; protokoldan ~ extract from the minutes

  Tam oxu »
 • ÇIXARMAQ

  f. 1. to take* out (d.), to pull out (d.); to extract (d.); (pulu kassadan) to draw* (d.), to carry out (d

  Tam oxu »
 • ÇIXARTMAQ

  f. bax çıxarmaq

  Tam oxu »
 • ÇIXDAŞ

  i. spoilage, waster, defective goods / products / rejects

  Tam oxu »
 • ÇIXIQ

  i. dislocation; dislocated part

  Tam oxu »
 • ÇIXILAN

  i. riyaz. subtrahend

  Tam oxu »
 • ÇIXILMAZ

  s. hopeless, desperate; ~ vəziyyət hopeless / desperate situation

  Tam oxu »
 • ÇIXINTI

  i. 1. protuberance, projection; 2. appendix

  Tam oxu »
 • ÇIXIŞ

  i. 1. (səhnədə) performance; (tələblə) statement; (məruzə ilə) speech; birinci ~ first performance, fr

  Tam oxu »
 • ÇIXMAQ

  f. 1. to go* out; (vaqondan) to alight, to get* out; evdən ~ to go* out (of the house), to leave* the house; küçəyə ~ to go* into the street, to go* o

  Tam oxu »
 • ÇILĞIN

  s. hot-tempered, quick-tempered; irascible; peppery; d.d. ~ təbiətli adam hottempered person / man*

  Tam oxu »
 • ÇILĞINCASINA

  z. irately, irascibly, irritably; hot-bloodedly, hot-headedly

  Tam oxu »
 • ÇILĞINLAŞMAQ

  f. to become* hot-tempered / quick-tempered

  Tam oxu »
 • ÇILĞINLATMAQ

  f. to cause s.o. to become hottempered / quick-tempered

  Tam oxu »
 • ÇILĞINLIQ

  i. irateness, irascibility, irritability

  Tam oxu »
 • ÇILPAQ

  s. 1. (lüt) naked, nude; ~ bədən nude / naked body; ~ dəlil nude / naked fact; ~ həqiqət the naked truth; 2

  Tam oxu »
 • ÇILPAQLANDIRMAQ

  f. to bare (d.), to strip (d.)

  Tam oxu »
 • ÇILPAQLANMAQ

  f. to get* / to become* nude / naked / stripped

  Tam oxu »
 • ÇILPAQLIQ

  i. nakedness, nudity; bareness

  Tam oxu »
 • ÇIMXIRMAQ

  f. to shout (at), to raise one’s voice (at), to snarl (at); to answer with a snarl; to cheek (d.); d

  Tam oxu »
 • ÇINQIL

  i. gravel, shingle, pebble; ~ tökmək to gravel (d.)

  Tam oxu »
 • ÇINQILLI

  s. pebby, shingly, gravelly; ~ torpaq gravelly soil

  Tam oxu »
 • ÇIR-ÇIRPI

  top.i. brushwood

  Tam oxu »
 • ÇIRAQ

  i. lamp; neft çırağı kerosene / oil lamp

  Tam oxu »
 • ÇIRAQBAN

  I. i. illumination II. s. lighted; illuminated; ~ otaq a brightly lighted / illuminated room

  Tam oxu »
 • ÇIRMALAMAQ

  f. to roll up (d.); qolunu ~ to roll up one’s sleeves

  Tam oxu »
 • ÇIRMAMAQ

  f. bax çırmalamaq

  Tam oxu »
 • ÇIRMANMAQ

  f. to roll one’s sleeves / dress

  Tam oxu »
 • ÇIRPDIRMAQ

  f. to ask / to cause smb. to shake out (d.)

  Tam oxu »
 • ÇIRPI

  i. brushwood

  Tam oxu »
 • ÇIRPILMAQ

  f. 1. to be* shaken out; 2. to strike* (against); Qayıq qayaya çırpıldı The boat struck (against) a rock

  Tam oxu »
 • ÇIRPINMAQ

  f. to fight* (with, against), to hit* (against); (ürək haq.) to throb, to beat*; Həyəcandan ürəyim (bərk) çırpınır My heart is throbbing / beating wit

  Tam oxu »
 • ÇIRPINTI

  i. beating, throbbing

  Tam oxu »
 • ÇIRPIŞDIRMAQ

  f. to pinch (d.), to snap (d.); Kimsə mənim kibritimi çırpışdırıb Someone has pinched my matches

  Tam oxu »
 • ÇIRPIŞMAQ

  f. bax dalaşmaq

  Tam oxu »
 • ÇIRPMAQ

  f. 1. to shake* (d.); məc. to shake* up (d.); 2. to bang (d.), to slam (d.); kitabı stolun üstünə ~ to slam the book on the table

  Tam oxu »
 • ÇIRTDAMAQ

  f. bax çırtlamaq

  Tam oxu »
 • ÇIRTIQ

  i. flick, fillip; ~ çalmaq to snap one’s fingers

  Tam oxu »
 • ÇIRTLAMAQ

  f. to eat*, to nibble; günəbaxan tumu ~ to eat* / to nibble sunflower seeds

  Tam oxu »
 • ÇIRTMA

  i. flick, fillip, click; ~ vurmaq to give* a fillip; burnuna ~ vurmaq to give* a flick / a fillip on the nose

  Tam oxu »
 • ÇIRTMALAMAQ

  f. to give* a flick / fillip

  Tam oxu »
 • ÇITIZMAQ

  f. to hint (at), to drop / to make* hints (about)

  Tam oxu »
 • ÇIZQIRMAQ

  f. to spurt (out); Yaradan qan cızqırdı Blood spurt out from the wound

  Tam oxu »
 • ÇIZQIRTMAQ

  f. to spurt (d.)

  Tam oxu »