Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • ÇEÇƏLƏ

  s.: ~ barmaq little finger

  Tam oxu »
 • ÇEÇƏLƏMƏK

  f. 1. to stutter, to stammer; 2. (inamsız danışmaq) to hesitate in speak ing

  Tam oxu »
 • ÇEÇƏMƏK

  f. to choke (over), to have* a fit of spluttering; çay içəndə ~ to choke in one’s tea

  Tam oxu »
 • ÇEX

  s. Czech; ~ dili Czech, the Czech language

  Tam oxu »
 • ÇEK

  i. cheque, check; ~i ödəmək to meet* a cheque; ~ yazmaq to draw* a cheque

  Tam oxu »
 • ÇEMPİON

  i. champion; title-holder; dünya ~u world champion, champion of the world; şahmat / boks və s. üzrə ~ chess / boxing, etc

  Tam oxu »
 • ÇEMPİONAT

  i. championship; futbol ~ı football championship

  Tam oxu »
 • ÇERTYOJ

  i. draught; draft amer.; (eskiz, layihə) sketch

  Tam oxu »
 • ÇERTYOJÇU

  i. (kişi) draughtsman*; (qadın) draughtswoman*

  Tam oxu »
 • ÇEŞİD

  i. assortment, sort; variety; malların (geniş) ~i (big) variety / range of goods

  Tam oxu »
 • ÇEŞİDLƏMƏK

  f. to assort (d.), to sort (d.), to grade (d.); (ölçüsünə görə) to size (d.); (rənginə görə) to match (d

  Tam oxu »
 • ÇEŞİDLƏNMƏK

  f. to be* / to get* assorted / sorted

  Tam oxu »
 • ÇEŞİDLƏŞDİRİCİ

  s. bax çeşidləyici II

  Tam oxu »
 • ÇEŞİDLƏYİCİ

  I. i. sorter; (maşın) sorter, separator II. s. sorting; ~ sex sorting shop; ~ maşın separator

  Tam oxu »
 • ÇEŞİDLİ

  s. (i.s.) of high quality; ~ mal goods of high quality

  Tam oxu »
 • ÇEŞMƏ

  i. bax bulaq

  Tam oxu »
 • ÇEŞMƏK

  i. bax eynək

  Tam oxu »
 • ÇEŞMƏKLİ

  s. bax eynəkli

  Tam oxu »
 • ÇEŞMƏLİ

  s. (i.s.) with springs, (i.s.) having springs; ~ dağ mountain with springs

  Tam oxu »
 • ÇEVİK

  s. quick, prompt, agile, dexterous, nimble, adroit; ~ olmaq to be* quick / adroit

  Tam oxu »
 • ÇEVİKLƏŞDİRMƏK

  f. to make* smb. quick / prompt / nimble / agile / adroit

  Tam oxu »
 • ÇEVİKLƏŞMƏK

  f. to become* quick / prompt / agile / dexterous / nimble / adroit

  Tam oxu »
 • ÇEVİKLİK

  i. dexterity, adroitness, quickness, promptness, agility

  Tam oxu »
 • ÇEVİRMƏK

  f. 1. to turn (d.); sağa / sola ~ to turn (to the) right / (to the) left; 2. turn over (d.); səhifəni ~ to turn over a page; Boçkanı ağzı üstə çevir T

  Tam oxu »
 • ÇEVİRTDİRMƏK

  f. 1. to ask / to cause smb. to turn (d.) / to turn over (d.); 2. (tərcümə etdirmək) to ask / to cause smb

  Tam oxu »
 • ÇEVRƏ

  i. 1. circle; ~ nin səthi riyaz. area of a circle; 2. contour, outline

  Tam oxu »
 • ÇEVRƏLƏMƏK

  f. to encircle (d. with), to surround (d. with), to outline (d.)

  Tam oxu »
 • ÇEVRƏLƏNMƏK

  f. to be* encircled (with) / surrounded (with) / outlined

  Tam oxu »
 • ÇEVRƏLƏTMƏK

  f. to ask / to cause smb. to encircle (d.), to ask / to cause smb. to surround (d.) with) / to outline (d

  Tam oxu »
 • ÇEVRƏSİNDƏ

  z. round, around; ~ gəzmək / dolaşmaq to walk round / around (d.)

  Tam oxu »
 • ÇEVRİLİŞ

  i. revolution; overturn; coup; dövlət ~i coup d’etat fr.; saray ~i palace revolution; hərbi ~ military coup d’etat; ~ etmək to overturn (d

  Tam oxu »
 • ÇEVRİLMƏK

  f. 1. to overturn, to tip over; (gəmi haq.) to capsize; to turn; Maşın çevrildi The car overturned; o yan bu yana ~ to turn from side to side; 2

  Tam oxu »
 • ÇEYNƏMƏK

  f. 1. to chew (d.), to masticate (d.); to ruminate (d.); saqqız ~ to chew the cud / gum 2. məc. to repeat with tiresome monotony (d

  Tam oxu »
 • ÇEYNƏNMƏK

  f. 1. to be* chewed / masticated; 2. to be* repeated with tiresome monotony

  Tam oxu »
 • ÇEYNƏTMƏK

  f. to ask / to cause smb. to chew (d.) / to masticate (d.)

  Tam oxu »
 • ÇƏHRAYI

  s. pink, rose-coloured; rosy; ◊ hər şeyi ~ görmək to see* everything through rose-coloured spectacles idiom

  Tam oxu »
 • ÇƏHRAYITƏHƏR

  s. pinkish, whitish-pink

  Tam oxu »
 • ÇƏKDİRMƏK

  f. 1. to ask / to cause smb. to pull (d.) / to draw* (in, into); 2. (hava, maye və s. haq.) to ask / to cause smb

  Tam oxu »
 • ÇƏKİ

  i. weight; məc. weight; influence, authority; xüsusi ~ specific weight; böyük ~si olmaq məc. to be* highly influential

  Tam oxu »
 • ÇƏKİC

  i. hammer; oraq və ~ hammer and sickle; buxar ~i steam hammer

  Tam oxu »
 • ÇƏKİCLƏMƏK

  f. to hammer (d.); dəmiri ~ to hammer iron

  Tam oxu »
 • ÇƏKİCLƏNMƏK

  f. to be* hammered

  Tam oxu »
 • ÇƏKİCVURAN

  i. hammerer, hammerman*, black smith’s striker

  Tam oxu »
 • ÇƏKİL

  i. mulberry (tree)

  Tam oxu »
 • ÇƏKİLLİK

  i. mulberry grove

  Tam oxu »
 • ÇƏKİLMƏK

  f. 1. to be* pulled (in, into, on, up), to be* drawn (in, into, on, up); 2. (hava, maye və s.) to be* drawn (out); 3

  Tam oxu »
 • ÇƏKİNDİRMƏK

  f. to make* smb. avoid / abstain (from), to deviate (from d.)

  Tam oxu »
 • ÇƏKİNMƏK

  f. to deviate (from), to avoid, to abstain (from), to refrain (from); yeməkdən ~ to abstain from food / eating; kiminləsə görüşdən ~ to avoid meeting

  Tam oxu »
 • ÇƏKMƏ

  i. (high) boot; (boğazı qatlama) topboot; (dizdən yuxarı) jackboot

  Tam oxu »
 • ÇƏKMƏÇİ

  i. shoemaker, bootmaker

  Tam oxu »