Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • ƏR

  i. 1. husband, man; ~ və arvad man and wife; husband and wife; married couple; ~ə vermək to marry off (d

  Tam oxu »
 • ƏR-ARVAD

  i. husband and wife; a couple

  Tam oxu »
 • ƏR-ARVADLIQ

  i. matrimony, conjugality, wedlock

  Tam oxu »
 • ƏRAZİ

  I. i. territory; area II. s. territorial; ~ bütövlüyü territorial integrity

  Tam oxu »
 • ƏRDO

  i. 1. soapy water, dirty water; 2. məc. (horra, yal) slops pl., wish-wash

  Tam oxu »
 • ƏRƏB

  I. i. 1. Arab; 2. məc. (qara adam, zənci) blackamoor II. s. Arab, Arabic, Arabian; ~ dili Arabic, the Arabic language; ~ rəqəmi Arabic numeral / figur

  Tam oxu »
 • ƏRƏBCƏ

  z. Arabic; ~ danışmaq to speak* Arabic, to speak* the Arabic language; ~ yazmaq to write* in Arabic; ~ demək to say* in Arabic; ~dən tərcümə etmək to

  Tam oxu »
 • ƏRƏBİST

  i. bax ərəbşünas

  Tam oxu »
 • ƏRƏBİZM

  i. arabism

  Tam oxu »
 • ƏRƏBŞÜNAS

  i. Arabist, specialist in Arabic philology, Arabic philologist

  Tam oxu »
 • ƏRƏBŞÜNASLIQ

  i. Arabic studies, Arabic philology

  Tam oxu »
 • ƏRƏFƏ

  i. eve; yeni il ~si New Year’s eve; ~də on the eve; ~sində on the eve (of)

  Tam oxu »
 • ƏRƏGAC

  s. early, early ripe; ~ tərəvəz early vegetables; ~ meyvələr fruits of early ripe, early fruits

  Tam oxu »
 • ƏRƏMİK

  s. barren, sterile; ~ camış barren buffalo

  Tam oxu »
 • ƏRƏMİKLƏŞMƏK

  f. to become* sterilized / barren

  Tam oxu »
 • ƏRƏMİKLİK

  i. barrenness, sterility

  Tam oxu »
 • ƏRƏN

  i. 1. (qoçaq, igid) brave / courageous man*; brave spirit; 2. (müdrük adam) sage, wise man*, man* of wisdom; Ərənlər üçəcən deyiblər at

  Tam oxu »
 • ƏRƏZƏN

  s. late, late ripe; ~ meyvələr fruits of late ripe

  Tam oxu »
 • ƏRGƏN

  s. marriageable; ~ oğlan marriageable / eligible young man*

  Tam oxu »
 • ƏRGƏNLİK

  i. marriageableness, marriageability

  Tam oxu »
 • ƏRGƏNUN

  i. mus. organ

  Tam oxu »
 • ƏRİDİCİ

  i. kim. (dis)solvent; Su ən ümumi əridicidirWater is the commonest solvent

  Tam oxu »
 • ƏRİDİLMƏK

  f. 1. (metal) to be* melted, to be* fused, to be* founded, (qar) to be* thawed; (yağ, mum və s.) to be* melted; to be* rendered; 2

  Tam oxu »
 • ƏRİDİLMİŞ

  s. 1. (metal) melted, fused, founded, (yağ, mum və s.) melted; rendered; (qar) thawed; 2. (həll olunmuş) dissolved

  Tam oxu »
 • ƏRİK

  I. i. (meyvəsi) apricot; (ağacı) apricot (-tree) II. s. apricot; ~ ağacı apricot tree; ~ bağı apricot orchard; ~ cemi apricot jam

  Tam oxu »
 • ƏRİKLİK

  i. apricot grove

  Tam oxu »
 • ƏRİMƏK

  f. 1. to melt; to fuse; (qar) to thaw; 2. (həll olmaq) to dissolve

  Tam oxu »
 • ƏRİNCƏK

  s. lazy; indolent; ~ adam lazy man / person; idler, lazy bones d.d.; ~ fəhlə an indolent worker

  Tam oxu »
 • ƏRİNCƏKLİK

  i. laziness; indolence; idleness

  Tam oxu »
 • ƏRİNMƏK

  f. to be* lazy / indolent

  Tam oxu »
 • ƏRİNMİŞ

  s. melted; fused; ~ yağ melted butter; ~ piy melted / rendered fat; ~ metal fused metal

  Tam oxu »
 • ƏRİNTİ

  i. 1. (xəlitə) alloy; 2. (ərimiş kütlə) fusion

  Tam oxu »
 • ƏRİŞ

  i. toxuc. wrap; beam thread

  Tam oxu »
 • ƏRİŞTƏ

  i. 1. (məmulat) noodles pl.; 2. (xörək) noodle soup

  Tam oxu »
 • ƏRİTMƏK

  f. 1. (metalı) to melt (d.), to found (d.), to fuse (d.); 2. (qarı) to thaw (d.), to melt (d.); 3. (yağı, mumu və s

  Tam oxu »
 • ƏRİYİCİ

  s. fusible; dissolvable

  Tam oxu »
 • ƏRİZƏ

  i. application; petition; ~ vermək to submit an application; to hand in an application; to forward a petition

  Tam oxu »
 • ƏRİZƏÇİ

  i. applicant; petitioner

  Tam oxu »
 • ƏRK

  i. friendly terms, familiarity; ~ ilə in a friendly way; ~ etmək to behave in a friendly way / with familiarity; ~i çatmaq to have* the right to do sm

  Tam oxu »
 • ƏRK-NAZ

  i. coguetry; flirtatous behaviour

  Tam oxu »
 • ƏRKƏSÖYÜN

  i. pet; favourite; hamının ~ü olmaq to be* the general favourite; ailənin ~ü family’s favourite; a pet of the family

  Tam oxu »
 • ƏRKÖYÜN

  I. i. pet; hamının ~ü olmaq to be* general favourite II. s. pampered, spoilt; (ləziz yeməklərə dadandırılmış) highfed; ~ uşaq mischievous / naughty ch

  Tam oxu »
 • ƏRKÖYÜNLÜK

  i. petting, spoiling

  Tam oxu »
 • ƏRKYANA

  z. in a friendly way / manner

  Tam oxu »
 • ƏRLİ

  s. married; ~ qadın married woman

  Tam oxu »
 • ƏRLİK

  s. (ərə getməli) marriageable, mature for marriage; ~ qız marriageable girl

  Tam oxu »
 • ƏRMƏĞAN

  i. souvenir, gift, present

  Tam oxu »
 • ƏROV

  i. (sabunlu su) dirty / soapy water

  Tam oxu »
 • ƏRP

  i. (su qaynadılan qabda) scale, incrustation; (dişin dibində) scale; ~ bağlamaq to scale, to cover with incrustation, to become* encrusted (inside); ~

  Tam oxu »
 • ƏRSƏ

  i.: ~yə yetirmək / çatdırmaq to rear (d.), to bring* up (d.); (heyvanı) to rear (d.), to breed* (d.), to raise (d

  Tam oxu »