Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • ƏSA

  i. staff (pl. staves or staffs) hand-stick

  Tam oxu »
 • ƏSALI

  s. with a staff / crook (in the hand)

  Tam oxu »
 • ƏSARƏT

  i. servitude, slavery, thraldom, bondage; ~ altında olmaq to be* in bondage; ~ altına almaq to enslave (d

  Tam oxu »
 • ƏSAS

  I. i. 1. (təməl, özül) base, basis (pl. bases); foundation; bed, bedding; ~ kimi götürmək / qəbul etmək to assume (d

  Tam oxu »
 • ƏSASƏN

  I. z. on the whole, in the main, mainly, basically, in principal II. qoş. (görə, müvafiq) according to; under; son məlumata ~ according to the latest

  Tam oxu »
 • ƏSASLANDIRICI

  s. basing, substantiating, grounding

  Tam oxu »
 • ƏSASLANDIRILMAQ

  f. to be* grounded, to be* based, to be* substantiated

  Tam oxu »
 • ƏSASLANDIRILMIŞ

  s. well - founded, (well-) grounded, based, substantiated; İttiham kifayət qədər əsaslandırılmamışdı The accusation was not enough well-grounded

  Tam oxu »
 • ƏSASLANDIRMAQ

  f. to ground (d.), to base (d.), to substantiate (d.)

  Tam oxu »
 • ƏSASLANMAQ

  f. to be* guided (by), to rest (upon); to be* based / grounded (on); O, təcrübənin nəticələrinə əsaslanır He / She is guided by the results of the exp

  Tam oxu »
 • ƏSASLI

  I. s. 1. (inandırıcı) sound, valid, solid; ~ dəlil sound / valid / solid argument; 2. (ciddi, prinsipial) substantial, (i

  Tam oxu »
 • ƏSASNAMƏ

  i. regulations pl.; statue; seçkilərə dair ~ election regulations, statue of elections

  Tam oxu »
 • ƏSASSIZLIQ

  i. groundlessness, baselessness; (səbəbsizlik) reasonlessness, lack of reason

  Tam oxu »
 • ƏSASSİZ

  I. s. 1. (əsası olmayan) groundless, baseless; 2. (əsaslandırılmamış) unfounded, ungrounded, unsubstantiated; (inandırıcı olmayan) non-valid; (səbəbsi

  Tam oxu »
 • ƏSATİR

  i. myth; mythology

  Tam oxu »
 • ƏSATİRİ

  s. mythic(al); ~ personaj mythical personage; ~ qəhrəmanlar mythic / mythical heroes

  Tam oxu »
 • ƏSDİRMƏK

  f. to shake* (d.); to cause to tremble (d.), to make* tremble (d.)

  Tam oxu »
 • ƏSƏ-ƏSƏ

  z. trembling, all in / on / of a tremble; shivering

  Tam oxu »
 • ƏSƏB

  I. i. (sinir) nerve; möhkəm ~ iron / steel nerves; zəif ~ weak nerves; Onun əsəbləri zəifdir He / She has weak nerves; bir kəsin ~lərinə toxunmaq to g

  Tam oxu »
 • ƏSƏBİ

  I. s. 1. (tez əsəbiləşən) nervous; irritable; 2. (siniri xəstə) neurotic; ~ hal nervousness; ~ olmaq to be* nervous; ~ adam a nervous man*; O çox əsəb

  Tam oxu »
 • ƏSƏBİCƏSİNƏ

  z. bax əsəbi II

  Tam oxu »
 • ƏSƏBİLƏŞDİRİCİ

  s. (i.s.) making nervous; irritating

  Tam oxu »
 • ƏSƏBİLƏŞDİRMƏK

  f. to make* (d.) nervous, to get* on smb.’s nerves; (qıcıqlandırmaq) to irritate (d.)

  Tam oxu »
 • ƏSƏBİLƏŞMƏK

  f. to be* / to feel* nervous; (qıcıqlanmaq) to be* irritated

  Tam oxu »
 • ƏSƏBİLİK

  i. nervousness, nervosity

  Tam oxu »
 • ƏSƏBSİZ

  s. nerveless, nervousless

  Tam oxu »
 • ƏSƏBSİZLİK

  i. nervouslessness

  Tam oxu »
 • ƏSƏR

  I. i. 1. (iz, nişanə, əlamət) trace; sign, vestige; Onun əvvəlki gözəlliyindən heç bir əsər qalmamışdı There was / remained no trace / sign of her for

  Tam oxu »
 • ƏSƏR-ƏLAMƏT

  i. bax əsər I (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • ƏSƏRSİZ

  I. s. not affecting (d.); having no effect (on, upon) II. s. workless; having no works

  Tam oxu »
 • ƏSGƏR

  i. soldier; warrior; serviceman; ~lər və zabitlər men and officers, officers and other ranks; ~ aparmaq to call up (for military service) (d

  Tam oxu »
 • ƏSGƏRİ

  s. military, martial; soldier’s; ~ ehtiram military honours; ~ hissə military unit; ~ xidmət military service, soldiering; ~ borc / vəzifə soldier’s d

  Tam oxu »
 • ƏSGƏRLİK

  i. military service; soldiering; əsgərliyə çağırmaq to call up for military service (d.), to call to the colours (d

  Tam oxu »
 • ƏSGİ

  i. 1. (cında) rag; (tozu silmək üçün) duster; (döşəməni yumaq üçün) houseflannel; 2. (körpəni bələmək üçün) swaddling cloth; ~yə dönmək to become* rag

  Tam oxu »
 • ƏSHABƏ

  i. companion, relatives; onun ~ləri his / her companions / relatives

  Tam oxu »
 • ƏSİL

  s. 1. (nəcib, nəcabətli) noble; (i.s.) of noble origin, (i.s.) of lofty lineage; ~ adam a noble man* / person; 2

  Tam oxu »
 • ƏSİLLİK

  i. 1. (nəcabətlilik) nobility; 2. (saflıq, təmizlik) purity

  Tam oxu »
 • ƏSİLZADƏ

  i. aristocrat; noble man*, (qadın, qız) noble woman* / girl

  Tam oxu »
 • ƏSİM-ƏSİM

  z.: ~ əsmək to shiver, to tremble, to quiver

  Tam oxu »
 • ƏSİR

  i. 1. (ələ keçmiş düşmən əsgəri) captive, prisoner; ~ almaq to captivate (d.), to take* (d.) prisoner; ~ düşmək to be* captivated (by), to be* taken p

  Tam oxu »
 • ƏSİR-YESİR

  i. d.d. (yazıq, hüquqsuz adam) slave, captive; poor thing, lack-all; ~ kökündə ~ like slaves / captives; ~ etmək: 1) (incitmək) to torture (d

  Tam oxu »
 • ƏSİRGƏMƏK

  f. 1. (verməmək) to refuse (d. to smb.), to deny (d. to smb.); köməyi(ni) ~ to deny (one’s) assistance (to); 2

  Tam oxu »
 • ƏSİRLİK

  i. (müst. və məc.) captivity; ~də olmaq to be* in captivity; ~də saxlamaq to hold* (d.) captive

  Tam oxu »
 • ƏSKƏRSAYAĞI

  z. like a solider, as a soldier

  Tam oxu »
 • ƏSKİ

  s. 1. (köhnə) old; ~ adət və ənənələr old customs and traditions; ~ modalar old fashions; 2. (qədim) ancient; ~ abidələr ancient monuments; 3

  Tam oxu »
 • ƏSKİ-ÜSKÜ

  top.i. rages pl

  Tam oxu »
 • ƏSKİK

  I. i. shortage, lack; deficit; əskiyi ödəmək to meet* a deficit II. s. 1. (az, qısa, kəm) less; short(er); bir qram ~ less by a gram; Qənd 200 qr əski

  Tam oxu »
 • ƏSKİKLİK

  i. 1. (çatışmazlıq) shortage (of), lack (of); deficiency; 2. (alçaqlıq, yaramazlıq) meanness, baseness, wretchedness; Bu onun əskikliyinə dəlalət edir

  Tam oxu »
 • ƏSKİLİK

  i. bax köhnəlik

  Tam oxu »
 • ƏSKİLİTDİRMƏK

  f. bax əskiltmək

  Tam oxu »