Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • FINDIQ

  I. i. hazel, hazel-nut II. s. (hazel-)nut; ~ qabığı (hazel-) nutshell; ~ ağacı hazel; ~ meşəsi hazel wood

  Tam oxu »
 • FINDIQBURUN

  I. i. turned-up nose II. s. snubnosed; (i.s.) with a turned-up nose; ~ qız a girl with a turned-up nose

  Tam oxu »
 • FINDIQQIRAN

  i. nut-cracker

  Tam oxu »
 • FINDIQLI

  s. nut-flavoured; ~ konfet nutflavoured sweets; ~ dondurma nutflavoured ice-cream

  Tam oxu »
 • FINDIQLIQ

  i. hazel-grove, hazel wood

  Tam oxu »
 • FINDIQSINDIRAN

  i. bax fındıqqıran

  Tam oxu »
 • FINXIRA-FINXIRA

  z. snorting(ly), sniffing(ly)

  Tam oxu »
 • FINXIRIQ

  i. bax fınxırtı

  Tam oxu »
 • FINXIRMAQ

  f. to snort (at); to sniff; (burunu silmək) to blow* one’s nose

  Tam oxu »
 • FINXIRTI

  i. snort

  Tam oxu »
 • FIR

  i. knob, lump; abcess, boil; döşdə ~ a lamp on the breast; ◊ ~ı tutmaq / qalxmaq ≅ to take* it into one’s head (+to inf

  Tam oxu »
 • FIR-FIR

  z.: ~ fırıldamaq to whirligig; to whirl; Külək kağızları havada fır-fır fırladırdı The wind whirled the papers in the air

  Tam oxu »
 • FIRÇA

  i. brush; rəngsaz ~sı paintbrush; diş ~sı toothbrush

  Tam oxu »
 • FIRÇALAMAQ

  f. to brush (d.)

  Tam oxu »
 • FIRÇALANMAQ

  f. to be* brushed

  Tam oxu »
 • FIRFIRA

  i. whirler; (oyuncaq) whirligig

  Tam oxu »
 • FIRIQ

  I. i. İşlər fırıxdır ≅ Things look blue II. s. bad; Onun işləri fırıqdır His / Her affairs are going badly

  Tam oxu »
 • FIRILDAQ

  I. i. fraud, swindle, dirty trick; machination; shady transaction; hanky-panky bot.; (yalan) cheating; trickery; (biclik) artfulness, artful design, s

  Tam oxu »
 • FIRILDAQÇI

  I. i. swindler, shady dealer, crook, pilferer; (oyunda) cheat; rouge II. s. roguish, knavish, fraudful; ~ adam a knavish / fraudful man*

  Tam oxu »
 • FIRILDAQÇILIQ

  i. fraud, swindle, roguery, knavery, imposture, trickery; ~la məşğul olmaq to swindle, to be* engaged in shady trickery; (oyunda) to cheat

  Tam oxu »
 • FIRILDAMAQ

  f. to whirl, to spin*; ◊ fırıldayıb getmək to whirl away

  Tam oxu »
 • FIRILDATMAQ

  f. 1. to toss (d.); to hurl (d.); to fling* (d.); to spin* (d.); 2. bax fırlatmaq

  Tam oxu »
 • FIRILTI

  i. whirl; voice of rotation / whirling

  Tam oxu »
 • FIRLADILMAQ

  f. to be* rotated; to be* revolved; to be* whirled; to be* spun

  Tam oxu »
 • FIRLANA-FIRLANA

  z. revolving; rotating; whirling

  Tam oxu »
 • FIRLANAN

  s. rotary, rotating; rotative; rotational; revolving; spinning; whirling, turning round; ~ mühərrik rotary engine; ~ stul adjustable chair

  Tam oxu »
 • FIRLANDIRICI

  I. i. rotator II. s. rotative; rotatory

  Tam oxu »
 • FIRLANDIRILMAQ

  f. bax fırladılmaq

  Tam oxu »
 • FIRLANDIRMAQ

  f. bax fırlatmaq

  Tam oxu »
 • FIRLANĞAC

  i. rotor; roller

  Tam oxu »
 • FIRLANMA

  I. fi. rotation; revolution, revolving; whirl, whirling, whirlabout; spin, spining; twirl; yerin günəş ətrafında ~sı the earth’s revolution round the

  Tam oxu »
 • FIRLANMAQ

  f. to rotate, to revolve (round, around), to turn (over), to whirl; to spin; Yer həm öz oxu ətrafında, həm də günəş ətrafında fırlanır The Earth revol

  Tam oxu »
 • FIRLATDIRMAQ

  f. to make* smb. rotate / spin / whirl; to make* smb. turn (on); to cause (d.) to rotate / to spin; to cause (d

  Tam oxu »
 • FIRLATMAQ

  f. to rotate (d.), to turn (d. on), to whirl (d.), to spin* (d.), to twirl (d.)

  Tam oxu »
 • FIRLI

  s. knobbly, knobby; (i.s.) with a knob; ucu ~ ağac a stick with a knob on the end

  Tam oxu »
 • FIRTIQ

  i. snot, snivel; fırtığı axmaq to snivel; fırtığı silmək to blow* one’s nose

  Tam oxu »
 • FIRTIQLI

  s. snotty; snottynosed; ~ burun a snotty nose

  Tam oxu »
 • FIRTIQLILIQ

  i. the state of being snotty

  Tam oxu »
 • FIRTIQSIZ

  s. snottiless, the state of being snottiless

  Tam oxu »
 • FIRTINA

  i. gale, storm; güclü ~ strong gale; Bu ağacı fırtına yıxıb This tree has been blown down in the gale; ~ qoparmaq / qaldırmaq to stir up a storm

  Tam oxu »
 • FIRTINAQUŞU

  i. zool. storm-petrel, stormy petrel

  Tam oxu »
 • FIRTINALI

  s. stormy; ~ hava stormy weather

  Tam oxu »
 • FIRTINASIZ

  s. stormless, galeless; calm

  Tam oxu »
 • FIS

  i. hiss; ~ vermək to hiss

  Tam oxu »
 • FIS-FIS

  z. ~ etmək to give* a hiss; ~ fısıldamaq: 1) to hiss violently; to give* a hiss violently; 2) to be* very angry

  Tam oxu »
 • FISILDAMAQ

  f. to hiss; to give* a hiss; İlanlar fısıldayır Snakes hiss; İlan fısıldadı The snake gave a hiss

  Tam oxu »
 • FISILTI

  i. hiss

  Tam oxu »
 • FISILTILI

  s. hissing; ~ səs hissing sound

  Tam oxu »
 • FISQIRIQ

  i. bot. 1. (tufan) windstorm; (qar tufanı) snow-storm; Bayırda bir fısqırıq var ki,... There is such a windstorm outside, There is a such snow-storm o

  Tam oxu »
 • FISQIRMAQ

  f. spurt, jet; Su deşik borudan fısqırırdı The water was spurting from the broken pipe; Su fısqırdı The water jetted

  Tam oxu »