Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • FƏAL

  I. i. the most active member; partiya ~ları the most active members of the Party organization; ~lar yığıncağı meeting of the most active members II

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏT

  i. 1. activities; work; inqilabi ~ revolutionary activities; əməli ~ practical activities; insanların şüurlu ~i the conscious activity of men; içtimai

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏTSİZ

  s. inactive; inert, passive; ~ olmaq to be* inactive, to do* nothing

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏTSİZLİK

  i. inaction, inactivity; inertness, inertia

  Tam oxu »
 • FƏALLAŞDIRMAQ

  f. to make* more active (d.); to stir up (d.); to stir to activity (d.); kütlələri ~ to stir the masses to greater activity; işi ~ to liven up the wor

  Tam oxu »
 • FƏALLAŞMAQ

  f. to become* / to grow* more active; (canlanmaq) to liven up, to brisk up

  Tam oxu »
 • FƏALLIQ

  i. activity; kütlələrin siyasi fəallığı political activity of the masses

  Tam oxu »
 • FƏDA

  i. sacrifice, offering; self-sacrifice; özünü ~ etmək to make* a self-sacrifice, to sacrifice oneself; ~ olmaq to be* sacrificed; to be* a self-sacrif

  Tam oxu »
 • FƏDAİ

  i. patriot; self-sacrificer, one who sacrifices himself

  Tam oxu »
 • FƏDAİLİK

  i. patriotism; self-sacrifice

  Tam oxu »
 • FƏDAKAR

  s. selfless; ~ əmək selfless labour

  Tam oxu »
 • FƏDAKARCASINA

  z. bax fədakarlıqla

  Tam oxu »
 • FƏDAKARLIQ

  i. selflessness; self-sacrifice; (igidlik) heroism

  Tam oxu »
 • FƏDAKARLIQLA

  z. selflessly, painstakingly

  Tam oxu »
 • FƏĞAN

  i. (fəryad) yell, scream; (nalə) wail; ~ etmək to yell, to wail, to scream

  Tam oxu »
 • FƏHLƏ

  I. i. worker, workman, labourer; amer. laborer; qara ~ a manual labourer; labourer; ixtisaslı ~ skilled worker / workman*; sovxoz ~si farmhand; muzdlu

  Tam oxu »
 • FƏHLƏLİK

  i. 1. the state of being worker / labourer; 2. the occupation of worker / labourer; ~ etmək to labour; to be* a worker / a workman*

  Tam oxu »
 • FƏHM

  i. (anlama, dərk etmə) understanding, apprehension, sagacy; reason; (ağıl, zəka) mind, intelligence, mother wit; (sezmə) conjecture, guess-work, surmi

  Tam oxu »
 • FƏHMLİ

  s. quick-witted, quick of apprehension, shrewd, acute, sagacious; intelligent, sharp, bright; ~ uşaq bright child; (bəsirətli) perspicacious

  Tam oxu »
 • FƏHMLİLİK

  i. quick-wittedness; quickness of apprehension; sharpness, keenness, shrewdness

  Tam oxu »
 • FƏHMSİZ

  s. slow-witted, dull; Nə fəhmsiz adamsan! How slow-witted you are!

  Tam oxu »
 • FƏHMSİZLİK

  i. slow-wittedness; dullness; lack of understanding, lack of apprehension

  Tam oxu »
 • FƏXARƏT

  i. bax fəxr

  Tam oxu »
 • FƏXR

  i. pride; ~ etmək to pride oneself (in), to take* pride (in), to be* proud (of)

  Tam oxu »
 • FƏXRİ

  s. honorary; ~ ad honorary title; ~ üzv honorary member; ~ vəzifə honorary office / position; ~ qaravul guard of honour; ~ yer place of honour

  Tam oxu »
 • FƏQƏRƏ

  I. i. anat. vertebra(e) II. s. vertebral; ~ sütunu vertebral column; spine, spinal column, backbone

  Tam oxu »
 • FƏQƏRƏLİ

  I. i. zool. vertebrate; ~lər zool. vertebrates, vertebrate animals II. s. zool. vertebrate ~ heyvanlar vertebrate animals

  Tam oxu »
 • FƏQƏRƏLİLİK

  i. the state or quality of having vertebra(e)

  Tam oxu »
 • FƏQƏRƏSİZ

  I. i. zool. invertebrate; ~lər zool. invertebrates, invertebrate animals II. s. zool. invertebrate, spineless ~ heyvanlar invertebrate / spineless ani

  Tam oxu »
 • FƏQƏRƏSİZLİK

  i. spinelessness; the state or quality of having no vertebra(e)

  Tam oxu »
 • FƏQƏT

  bağ. however, nevertheless; but; Mən onu dəvət etdim, fəqət o gəlmədi I invited him / her however he / she did not come, I invited him / her but he /

  Tam oxu »
 • FƏLAKƏT

  i. calamity, disaster; catastrophe; (bədbəxtlik) misfortune, adversity; təbii ~ natural calamity

  Tam oxu »
 • FƏLAKƏTLİ

  s. calamitous, disastrous; catastrophic; ~ nəticələr disastrous effects; ~ səhv calamitous error

  Tam oxu »
 • FƏLƏK

  i. God; fate; destiny; Fələyin əmri belədir The fate has willed it; Fələk mənimlə oyun oynayır The destiny plays tricks with me; Sən saydığını say, gö

  Tam oxu »
 • FƏLLAH

  i. fellah (pl. fellaheen)

  Tam oxu »
 • FƏLSƏFƏ

  i. philosophy; marksist ~ Marxist philosophy; müasir ~ modern / contemporary / up to date philosophy

  Tam oxu »
 • FƏLSƏFİ

  I. s. philosophical; ~ fikir philosophical thought II. z. philosophically

  Tam oxu »
 • FƏNA

  s. evil, bad, ill; ~ işlər / əməllər evil deeds; ~ rəftar ill treatment; bəxti ~ illfated; bir kəs haqqında ~ (sözlər) danışmaq to speak* ill of smb

  Tam oxu »
 • FƏNALAŞDIRMAQ

  f. to worsen (d.), to make* worse (d.), to aggravate (d.), to deteriorate (d.)

  Tam oxu »
 • FƏNALAŞMAQ

  f. to become* / to grow* worse; to go* bad; to take* a turn for the worse, to change for the worse; to aggravate; Xəstənin halı fənalaşdı The sick man

  Tam oxu »
 • FƏNALIQ

  i. evil; harm; ~ etmək to do* evil; bir kəsə ~ etmək to do* harm to smb., to do* smb. an ill turn

  Tam oxu »
 • FƏND

  i. (üsul) trick, craft; (biclik) play; (kələk) dodge, trick, fraud; (fokus) trick; ~ini bilmək to know* / to have* got the trick (of), to know how (to

  Tam oxu »
 • FƏNDGİR

  I. i. a trickster, a crafty person, a dodger II. s. tricky, crafty; fraudful; ~ adam a crafty person

  Tam oxu »
 • FƏNDGİRLİK

  i. trickery, craftiness; dodgery; fraudfulness; ~ etmək to dodge

  Tam oxu »
 • FƏNƏR

  i. 1. lantern; lamp; küçə ~ləri street lamps; elektrik əl ~i electric torch; elektrik cib ~i pocket flash-light, pocket flash; 2

  Tam oxu »
 • FƏNƏRLƏMƏK

  f. bot. (vurub qaraltmaq) to give* a black eye (to); bir kəsin gözünün altını ~ to give* smb. a black eye

  Tam oxu »
 • FƏNƏRLƏTDİRMƏK

  f. bax fənərlətmək

  Tam oxu »
 • FƏNƏRLƏTMƏK

  f. to ask / to cause s.o. to give a black eye (to d.)

  Tam oxu »
 • FƏNN

  i. 1. (tədris olunan) subject; 2. (elm sahəsi) discipline, branch of science

  Tam oxu »
 • FƏRAQ

  i. departure; parting, separation

  Tam oxu »