Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • QÖNÇƏ

  i. bot. bud; təzə ~lər new buds

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏDODAQ

  s. (i.s.) with beautiful and tender lips, (i.s.) having beautiful and tender lips

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏLƏNMƏ

  fi. budding; starting to bud

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏLƏNMƏK

  f. to bud, to come* into buds; to produce buds

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏLİ

  s. (i.s.) with buds; (i.s.) having buds

  Tam oxu »
 • QÖVR

  i.:~ etmək to make* itself felt; Yara qövr edir The wound is making itself felt

  Tam oxu »
 • QÖVS

  I. i. arch; arc; elektrik ~ü tex. electric arc II. s. arc; ~ qaynağı tex. arc welding; ~ lampası arc lamp

  Tam oxu »
 • QÖVSƏBƏNZƏR

  s. bax qövsvarı

  Tam oxu »
 • QÖVSİ

  s. arched, bow-shaped; ~ qaş arched eyebrows; ~ xətt arched line

  Tam oxu »
 • QÖVSİ-QÜZEY

  i. rainbow

  Tam oxu »
 • QÖVSLÜ

  s. arc; ~ lampa arc lamp; ~ qaynaq arc welding

  Tam oxu »
 • QÖVSŞƏKİLLİ

  s. bax qövsvarı

  Tam oxu »
 • QÖVSVARI

  s. arched, bow-shaped; ~ qaş arched eyebrows

  Tam oxu »
 • QRADUS

  i. degree

  Tam oxu »
 • QRAF

  i. count; (qadın) countess; (İngiltərədə) earl

  Tam oxu »
 • QRAFA

  i. column

  Tam oxu »
 • QRAFİK

  s. graphic; ~ işarələr / simvollar graphic signs / symbols

  Tam oxu »
 • QRAFİKA

  i. in. 1. drawing; 2. (hərflərin şəkli) script

  Tam oxu »
 • QRAFİN

  i. (su üçün) water-bottle, carafe; (şərab üçün) decanter

  Tam oxu »
 • QRAFİNYA

  i. countess

  Tam oxu »
 • QRAFİT

  i. graphite, black lead, plumbago

  Tam oxu »
 • QRAFİTLİ

  s. (i.s.) with graphite, (i.s.) having graphite / plumbago

  Tam oxu »
 • QRAFLIQ

  i. 1. (titul) earldom; 2. (inzibatiərazi bölgüsü) county, shire; mərkəzi ~lar the Midlands

  Tam oxu »
 • QRAM

  i. gramme, gram

  Tam oxu »
 • QRAM-ATOM

  i. fiz., kim. gramme atom

  Tam oxu »
 • QRAMMAFON

  I. i. gramophone II. s. gramophone; ~ valı gramophone record

  Tam oxu »
 • QRAMMATİK

  s. grammatical; ~ anlayışlar grammatical notions; dilin ~ quruluşu grammatical structure of a language; ~ səhv grammatical mistake / error; ~ qayda gr

  Tam oxu »
 • QRAMMATİKA

  i. grammar; praktik ~ practical grammar; nəzəri ~ theoretical grammar

  Tam oxu »
 • QRAMMATİKASIZ

  s. grammarless; (i.s.) without grammar, (i.s.) having no grammar

  Tam oxu »
 • QRAMMATİKLƏŞMƏ

  fi. grammaticalization

  Tam oxu »
 • QRAMMATİKLƏŞMƏK

  f. to grammaticalize, to get* / become grammaticalized

  Tam oxu »
 • QRAMMATİKLİK

  i. grammaticality

  Tam oxu »
 • QRAMMATİST

  i. grammarian

  Tam oxu »
 • QRANİT

  i. geol. facet

  Tam oxu »
 • QRANKA

  i. proof, galley-proof, slip

  Tam oxu »
 • QRAVİTASİYA

  i. fiz. gravitation

  Tam oxu »
 • QRAVÜRA

  I. i. engraving II. s. engraving, engraver’s; ~ emalatxanası engraver’s shop

  Tam oxu »
 • QRAVÜRAÇI

  i. engraver; (ağacda naxışaçan) woodcutter, wood-engraver; (dəmirdə naxışaçan) steei-cutter

  Tam oxu »
 • QRAVÜRAÇILIQ

  i. the profession of an engraver

  Tam oxu »
 • QREYDER

  i. (maşın) grader

  Tam oxu »
 • QREYDERÇİ

  i. graderist

  Tam oxu »
 • QREYPFRUT

  i. bot. (ağacı və meyvəsi) grapefruit

  Tam oxu »
 • QRİF

  I. i. (nəşriyyat) (signature) stamp II. i. əs. griffin, gryphon

  Tam oxu »
 • QRİL

  I. i. grill II. f. to grill

  Tam oxu »
 • QRİM

  i. make-up; (rənglər) greasepaint

  Tam oxu »
 • QRİMÇİ

  i. maker-up, make-up artist / man*; (qadın) make-up woman*

  Tam oxu »
 • QRİMLƏMƏ

  fi. making-up, make-up

  Tam oxu »
 • QRİMLƏMƏK

  f. to make* up (d.); cavan aktyoru qoca kimi ~ to make* a young actor up as an old man

  Tam oxu »
 • QRİMLƏNMƏK

  f. to make* oneself up

  Tam oxu »
 • QRİMLƏTDİRMƏK

  f. bax qrimlətmək

  Tam oxu »